شهید آوینی
 

سخنان وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در نخستین هم اندیشی خلاق سینمای دفاع مقدس ؛

صفار هرندی: گستره فیلم دفاع مقدس باید جهانی شود
جنگ جهانی که اخیرا به راه افتاده و دشمن پهلو به پهلوی ما حضور دارد فرصتی دست داده است تا فیلمی در خور این مقاومت جهانی بسازیم .

نخستین هم اندیشی خلاق سینمای دفاع مقدس( اصفهان)، صفارهرندی، وزیرفرهنگ وارشاد اسلامی دراولین دیدارخود با سینماگران افزود: دوران دفاع مقدس دوجنبه داشته است که یکی ازآن جنبه دفاع ملی ودیگری دفاع اعتقادی وفراگیربوده است . دربخش اول پرداخت خوبی داشتیم ، ولی به گمانم در وجه دوم با توجه به اینکه هنوز زندگی ما متاثرازجنگ با عراق است، مشکلاتی دیده می شود .

وی دردیدارخود با هنرمندان درنخستین هم اندیشی خلاق سینمای دفاع مقدس خاطرنشان کرد : اگرفیلم های دفاع مقدس ما که محدود به موضوع جنگ ایران وعراق است ، خریدارندارد، ما می توانیم جنگ فعلی که جهان اسلام با آن درگیراست وسوژه ای فراگیراست را دستمایه ای برای ساخت فیلمی با موضوع مقاومت وپایداری قراردهیم .

وی ادامه داد: به نظرمی آید درشرایطی که آمریکایی ها به خود اجازه می دهند یک جنگ رسمی را درمنطقه ما علم کنند وبه راحتی وارد افغانستان وعراق شده اند، خیلی ازسوژه ها ازنظرها پنهان مانده وهیچ فیلمی ازاین واقعه مهم ساخته نشده است .

صفارهرندی تاکید کرد: وظیفه فیلمسازمتعهد ما این است که نقش خود را دراین مقاومت جهانی به خوبی ایفا کند.

وزیرفرهنگ وارشاد اسلامی افزود : برخوردی که با ایران درارتباط با بخش انرژی هسته ای می شود جدای ازانقلابی است که درایران رخ داد اینست وهمچنان درهرموضوعی تلاش هایی صورت می گیرد تا ریشه این انقلاب بخشکاند .

درادامه جلسه دکترشاه حسینی مدیرگروه معارف شبکه اول سیما افزود: سینمای دفاع مقدس به خوبی نتوانسته نسل خود را جدا کرده ومعانی را ازآن روزگار استخراج کرده و حرف جدیدی بزند. دکترمجید شاه حسینی که با موضوع سینمای دفاع مقدس و نسبت آن با حقیقت سالهای پایداری درنخستین هم اندیشی خلاق سینمای دفاع مقدس سخنرانی می کرد ، ضمن بیان مطلب فوق افزود : دربحث ازدفاع مقدس ناگزیرازپذیرش یک نگاه فلسفی هستیم وآن نگاه به غیب است .موضوعی که به نظرمن بحرانی جدی درسینمای دفاع مقدس است وتا این موضوع را بازیافت نکنیم دچارکلیشه خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه جنگ یک جنگ ملی بود به نظرمی رسد دربیان تنوع وتکثراین جنگ ملی درسینمای مقدس غافل بوده ایم .

این فقدان درفیلم های بسیاری ازدفاع مقدس باعث شده تا طیف وسیلی ازمخاطبان آن را کلیشه فرض کنند .

شاه حسینی با اشاره به اینکه رزمندگان درجبهه ها یک فکر و یک اعتقاد بودند، افزود : با این همه جبهه ها یک دست نبود . یعنی رزمنده های دفاع مقدس یک دست نبودند، ولی آنچه درسینمای دفاع مقدس به چشم می خورد، یک دستی تمام رزمنده ها ازهرگروه وجغرافیایی است .

وی به سهم زنان درجنگ اشاره کرد و گفت:  سهم زنان در جنگ   به شدت نادیده گرفته شده است. روزگاری زنان دراین فیلم ها کاملا حذف بودند و به تدریج که حضورآنان را درفیلم های دفاع دیدم شبیه مردان شدند و آنچه از تاثیرزن درجبهه درفیلم ها دیدیم زنان سوگوار و کنش پذیر بودند یا زنان مسلح و کنش گر و این، همه تصویرزن درجنگ نیست .

مدیرگروه فرهنگ ومعارف شبکه 1 سیما دربخش دیگری ازسخنان خود به سینمای حماسی اشاره کرد و گفت : سینمای حماسی درگهواره مرد و جز تعدادی ازهنرمندان،  به این نوع سینما، نپرداختند. آیا تصویردرستی ازواقعیت جنگ به مخاطب منتقل کرده ایم .

شاه حسینی ادامه داد : یکی از بلایای سینمای دفاع مقدس عدم وجود ادبیات به عنوان پشتیبان این سینما است و در این وجه نیز هر چه هست، ازسر ذوق هنرمندان سینماگری است که دلشان به درد آمده ، چیزی نوشته اند و آن را به تصویرکشیده اند . ولی جریان فراگیری تحت عنوان ادبیات جنگ که پشتوانه سینمای دفاع مقدس باشد نداریم .

این پژوهشگر به عدم استفاده ازاسطوره های ادبیات یاد کرد وافزود : ادبیات کهن ما سرشارازاسطوره است اسطوره هایی که تاریخ آرمانی ما را بیان می کند ولی ما نتوانسته ایم ازاین اسطوره ها درشخصیت پردازی فیلم سینمایی دفاع مقدس استفاده کنیم .

شاه حسینی با طرح این سوال که آیا دفاع مقدس تمام شده است؟ خود پاسخ داد : مطمئن هستم که باز تولید آن دوران بسیارسخت است ، ولی هنوزهستند کسانی که آن دوران برایشان تمام نشده وحقیقت آن روزها دردلشان زنده است .

درادامه جلسه، جعفری جلوه ، معاونت سینمایی گفت : سینمای این سرزمین باید طلایه دار معنای مکتوب درزمان حاضر باشد و نباید ازراه اصلی خود به بیراهه کشیده شود. درسینما باید به یک تعریف کلی برسیم و مولف شرقی بودن وفرهنگ شرقی ودینی باشیم که جغرافیای این سرزمین خواستگاه ادیان الهی بوده و بشری که دراین زیستگاه بوده، بهترین مفسربوده است .

وی افزود : شرق نرم افزار بوده وغرب سخت افزار و ما موظفیم بخش های پیموده و ناپیموده را پیدا کنیم که درکجای این راه هستیم .

وی با اشاره به اینکه سرزمین انقلاب اسلامی یک سرفصل بزرگ بود، افزود : وقتی انقلاب را بازگشت به هویت بدانیم ، مسلما بخش هایی از بشریت معطوف این قضیه می شود. من جنگ تحمیلی را یکی از فازهای نبرد می دانم .

وی افزود : جنگ ایران وعراق، اولین جنگ بیرون ازمرزهای مدرن بود و مابقیه جنگ ها، همچون جنگ جهانی اول ، دوم ، جنگ کره و.... جنگ های درون تمدنی بودند .

وی افزود : انقلاب ما به دنبال خوبی ها است، ولی متاسفانه دربیان واستنباط های خودمان دچارنقصان می شویم .

درپایان جلسه، محمد رضا شرف الدین ازحضورمهمانان قدردانی کرد.

 گفتنی است نتایج این جلسات هفته آینده طی یک نشستی جمع بندی می شود .

منبع : خبرگزاری مهر
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo