شهید آوینی

 

نخستین شب شعر بسیج برگزار شد
نخستین شب شعر بسیج منطقه مقاومت استان تهران ، عصر دیروز توسط روابط عمومی این نهاد در حسینیه شهدای منطقه مقاومت این شهرستان برگزار شد .

 دراین شب شعرکه " آسمانی ترین " عنوان گرفته بود ، جمعی از شاعران بسیجی به شعر خوانی پرداختند و آثار آنها توسط کارشناسان شعر و ادب مورد ارزیابی قرار گرفت .

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo