شهید آوینی
 
حاشيه‌هاي سفر دكتر احمدي نژاد به عسلويه
 

تيم حفاظت دكتر احمدي‌نژاد براي سوار شدن ايشان به هواپيما، تصميم گرفته بود نه از سالن‌vip استفاده شود(با توجه حساسيت دكتر ) ونه از سالن عادي، بلكه قرار شده بود از سالني كه به باند پرواز وصل است دكتر سوار هواپيما شود تا با توجه به حساسيت دكتر هم ازvip  استفاده نشده باشد و هم مسائل امنيتي رعايت شود ، ولي دكتر وقتي متوجه اين كار شد، مخالفت كرد و باز از درب سالن ‌پروازهاي داخلي فرودگاه مهرآباد وارد شد، پس از احوالپرسي با برخي از حاضرين سالن با اتوبوس معمولي و همراه بقيه مسافرين، به طرف هواپيما حركت كرد وسوار هواپيمايي معمولي شد.

 

دانش جعفري( وزير پيشنهادي براي وزارت اقتصاد) وسعيدلو(وزير پيشنهادي براي وزارت نفت) وچند تن از مشاورين رئيس جمهور را دراين سفر همراهي مي كردند .

 

وقتي به مقصد رسيديم، دكتر دوباره از درب عادي خارج شد.

 

دكتر دستور داد كه درمسير كارناوال راه نيفتد، بنابراين دكتر ، همراهان و همه مسئوليني كه براي استقبال آمده بودند(زنگنه، نعمت‌ زاده و...) سوار اتوبوس (كه از قبل براي دكتر و همراهانش پيش بيني شده بود) شدند.

 

ظاهراً به مسئولين ذيربط از قبل گفته شده بود كه فقط چند تن از وزيران پيشنهادي قرار است به منطقه سفر كنند، بنابراين حضور رئيس جمهور باعث تعجب عده‌اي شده بود.

 

تشريفات اين سفر حتي از سفرهاي قبلي يك معاون وزير هم كم هزينه تر بود بطوريكه تاظهر فقط با آب پذيرايي شد وظهر با سانديس وشيريني پذيرايي صورت گرفت . اين تشريفات به حدي كم بود كه برخي مواقع مشكل آب خوردن بود.

 

هر فاز در اختيار يك شركت بود . به هرمجموعه‌اي كه وارد مي‌شديم و با اتوبوس از‌آنجا رد مي‌شديم، كاركنان وكارمنداني كه متوجه مي شدند به نوعي ابراز احساسات مي‌كردند ودكتر نيز جواب احساسات آنها را مي‌داد. دربازديد يكي از فازها متوجه شديم كه عده‌اي از كارگران به طرف دكتر حركت مي كنند، برخي گفتند عادي است ولي دكتر گفت بايستيد. دكتر رفت ودرجمع آنها حاضر شد. با آنها دست دادو سپس شروع به صحبت با اين عده كرد. نماينده آنها مي گفت 4 ماه است كه حقوق نگرفته‌اند. معلوم نبود مشكل مربوط به شركت اصلي با پيمانكار است يا پيمانكار با كارگران. ولي آقاي نعمت‌زاده مي گفت: مشكل شركت پيمانكار است. كارگران مي گفتند 3سال است كه آنجا كار مي كنند وهميشه با اعتصاب حقوقشان را مي گيرند. دكتر دستور داد حقوق ارديبهشت وخرداد آن كارگران همان روز، حقوق تيرتا روز شنبه وحقوق مرداد هرچه سريعتر پرداخت شود. كه اين دستور با صلوات وسپس با كف كارگران مواجه شد. يكي از مسئولين دراتوبوس سعي داشت عدم پرداخت به موقع حقوق كارگران را توجيه كند.

 

دريكي از اسكله ها فقط يك راه باريك ماشين رو وجود داشت كه محافظين سعي داشتند بخاطر مسائل حفاظتي نگذارند ماشين دكتر به روي اسكله برود. ولي عده از كارشناسان آنجا گفتند جا براي دور زدن در انتهاي اسكله وجود دارد. بنابراين دكتر گفت ماشين به روي اسكله برود و بدين ترتيب به  كاركنان و مهندسين بي احترامي نشد .

 

برنامه طوري تنظيم شده بود كه سرنماز ظهر به مسجد رسيديم. بعدازناهار حدود نيم ساعت تا پرواز وقت داشتيم. دكتر اشاره كرد از وسط سه روستايي كه درمسير قرار دارند(مثل روستاي عسلويه)رد شويم. دكتر با ديدن وضع زندگي در اين روستاها گفت: دراين منطقه كه اين قدر كار اقتصادي وسيع مي‌شود، بايد يك درصدي هم براي حل مسائل روستاها وايجاد شرايط شهركي ايده‌آل براي روستائيان درنظر گرفته شود. بايد به آنها امكانات داد. درست نيست دراين منطقه كه كار اقتصادي زيادي براي كشور مي‌شود، روستاهاي فقير داشته باشيم. ظاهر اين روستاها بايد بهتر شود و شهرك‌هاي جديد وايده آل براي اهالي ايجاد شود.

 

موقع برگشت هم از گيت عادي رد شديم. هم در هواپيما و هم در مسير مردم با مشاهده رئيس جمهوري كه مثل خود آنها عمل مي كند، بسيار خوشحال مي شدند ، بعضي‌ها هم با دكتر عكس يادگاري گرفتند.

منبع : سایت خدمت

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo