شهید آوینی

 

چاپ 30 هزار قرآن ساده و روان برای هدیه به مراکز مردمی
از سوی دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم ، 30 هزار نسخه قرآن سهل القرائه ، بمنظور اهدا به مراکز مردمی چاپ شده است .

 این اقدام بمنظور ایجاد زمینه مناسب و رغبت هر چه بیشتر برای قرائت روخوانی قرآن کریم انجام شده است .

قرآنهای سهل القرائه به خط و شیوه ای ساده و روان نوشته شده اند و به همین دلیل نیز بهره گیری از این قرآنها ، امکان روخوانی قرآن کریم را ، به روانی و سادگی برای علاقمندان امکان پذیر خواهد کرد .

این قرآنها از سوی دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم به مراکز مردمی که در راستای آموزش روخوانی قرآن کریم فعال هستند  هدیه می شود تا امر آموزش ، با استفاده از این منابع ساده و روان ، بخوبی انجام شود .

تصحیح‌ و‌نظارت ‌بر‌چاپ ‌و‌نشر قرآن ‌کریم ، فعالیت در راستای تجهیز و مکانیزه کردن تصحیح قرآن ‌کریم ، برگزاری همایش سراسری ناشران و خطاطان قرآن ‌کریم و‌ برگزاری 2 دوره آموزش مصححین قرآن از دیگر فعالیتهای دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم است .

تدوین و چاپ راهنمای مصححین و راهنمای ناشران و خطاطان قرآن ‌کریم و نظارت بر ترجمه ‌های قرآن ‌کریم بمنظور اطمینان از  مخدوش نبودن آنها نیز فعالیتهای دیگر این دفتر در راستای بهبود شرایط و وضعیت قرآنها برای چاپ و انتشار  و همچنین آموزش صحیح و دقیق قرآن کریم است .

دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم از سال 1364 در سازمان دارالقرآن الکریم فعال شده است .

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo