شهید آوینی

 

در پی توهين به مسلمانان
جواز ايستگاه راديويی كپنهاك باطل می‌شود

روز گذشته، دوازدهم مردادماه، كميته مركزی برنامه‌های راديويی دانمارك تصميم به برگزاری يك جلسه اضطراری برای باطل‌كردن جواز ايستگاه راديويی كپنهاك مبنی بر توهين به مسلمانان گرفت.
به نقل از روزنامه Zaman، كميته مركزی برنامه‌های راديويی دانمارك رأی فوری خود را به منظور جلوگيری از افزايش گرايشات نژادپرستانه در ايستگاه‌های راديويی اعلام می‌كند.
«كريستين شرفيق»، سرپرست كميته مركزی برنامه‌های راديويی دانمارك در اين‌باره گفت: اين كميته نمی‌تواند برای تصميم‌گيری ماه‌ها صبر كند و رأی اين كميته درباره ايستگاه راديويی كپنهاك قابل اعتراض است.
پليس كپنهاك نيز در حال بررسی قانون جزايی كشور دانمارك است كه آيا تبصره مبارزه با نژادپرستی قانون جزايی شامل پرونده می‌شود يا خير.
گفتنی است، «كاخ ويل هلمنز»، صاحب‌امتياز ايستگاه راديويی بخش مركزی كپنهاك در برنامه راديويی خود كشتار مسلمانان را تنها راه ريشه‌كنی تروريسم بيان كرده بود.
وی بر اين باور است كه ما می‌توانيم از طرق مختلف بمب‌گذاری‌هايی كه توسط مسلمانان در سراسر جهان انجام می‌شود را كنترل كنيم، اما راهكار عملی برای مبارزه با تروريسم كشتار پيروان محمد(ص) است.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo