شهید آوینی

 

اصول راهبردی و كاربردی جنبش نرم افزاری

مؤلف: محمد رضا ناری ابیانه

 مقدمه
یكی از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری كه همواره بر ضرورت تحقق آن تأكید دارند، مقوله جنبش نرمافزاری علمی و دینی است. در این راستا، مجامع علمی كشور اعم از حوزههای علمیه، دانشگاهها، مراكز تحقیقاتی و پژوهشی در صددند كه ضمن بررسیهای عمیق، به راهكارهای اجرایی این مهم دست یابند. اصولا هر پدیده بر اساس نظام منطقی مفاهیم خود، با ایجاد ساختار متناسب و كارآمد، از طریق برنامهای دقیق به تحقق چشمانداز، اهداف و مأموریتهای خود میپردازد. بسیج دانشجویی به عنوان یكی از دستاوردهای بزرگ فرهنگ ایثار و شهادت و به منظور پاسداشت بیانات مقام معظم رهبری در خصوص شكلگیری نهضت نرمافزاری در كشور، تمام تلاش علمی و عملی خود را به یافتن راهكاری مطمئن و مؤثر معطوف داشته است كه بتواند به نیازمندیهای روزآمد جامعه، از طریق نقشآفرینی مناسب در جنبش نرمافزاری، پاسخی درخور شأن و جایگاه فرهنگ بسیج و در راستای توسعه مادی و معنوی كشور ارائه نماید. بدیهی است در تمامی مراحل، رهنمودها و سیره عملی مقام معظم رهبری، الگوی اندیشه و عمل است.

ویژگی های كلی

ارزشگرایی و معنویت محوری

جنبش نرمافزاری، پدیدهای ارزشگرا و معنویتمحور است و توسعه، تكامل و پیشرفت همه جانبه مادی و معنوی ایران اسلامی را در دستور كار خود قرار داده است. در این جنبش آمیزهای از تعهد دینی و تخصص علمی مورد نظر است كه برآیند آن بسیار فراتر از دینداری صرف و تخصص محض است. در این جنبش ایمان و علم به عنوان دو بال هماهنگ، موجب پرواز به سوی تحقق شاخصههای مردمسالاری دینی تحت منویات مقام معظم رهبری میگردد. جنبش نرمافزاری با پرهیز از هرگونه جمود، تحجر، خودباختگی و تقلید، نه مأیوس و نه شتابزده، به دور از هرگونه افراط و تفریط، راه شكوفایی و خلاقیت را با نشاط و طراوت میپیماید. این جنبش به دنبال شناسایی و تثبیت مختصات نقطه تعادل میان هرج و مرج و دیكتاتوری و آغازگر دوران جدید است و شجاعانه به دنبال بیداری نظریهپردازی و مناظره وفادارانه در حوزه و دانشگاه است و در ادای هماهنگ سهم آزادی، اخلاق و منطق میكوشد. جنبش نرمافزاری با سیاستزدگان، سیاستزدایان، قبیلهگرایان و پیروان سكوت مردابگونه یا تلاطم گردابگونه كه مدام خود را تكرار نمایند و یا تنها غرب را ترجمه كنند و فرصتهای ملی را هدر دهند، مبارزه میكند و از فراموش شدن صاحبدلان و خردمندان حاشیهنشین، خسته و منزوی جلوگیری میكند. این جنبش فراگیر، تولید نظریه و فكر را در حوزهو دانشگاه (قلمروهای گوناگون عقل نظری و عملی) به یك ارزش عمومی تبدیل مینماید. دامنه جنبش نرم افزاری، تنها محدود به برخی قلمروهای فكر دینی یا علوم انسانی و اجتماعی نیست و در كلیه علوم و رشتههای نظری و عملی (حتی علوم پایه و علوم كاربردی، فنون و صنایع) ساری و جاری است و آغازگر دوران خلاقیت و تولید در عرصههای علوم، فنون، صنایع، علوم انسانی و معارف اسلامی است.جایگاه دانشگاهها در این جنبش عظیم، صف مقدم تمدنسازی اسلامی، رشد علوم و فنآوری و فرهنگ است.

رویكرد تمدنی

با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، جنبش نرمافزاری دارای فرایند نظریهپردازی، جامعهپردازی و تمدنسازی با هدف سعادت دنیا و آخرت جامعه بر اساس اسلام ناب محمدی (ص) است. شكلگیری تمدنها بر پایه كارآمدی اجتماعی چرخه علم، تكنولوژی و كالا در سه عرصه مهم تولید، بومیسازی و واردات صورت میپذیرد.

جامعنگر و شبكهای

نظر به گستردگی و پیچیدگی جنبهها و عرصههای مختلف زندگی اجتماعی بشر در عصر حاضر، روش اندیشه و میزان دسترسی آن به حداكثر موضوعات و جنبهها، پیرامون پدیدههای اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار است. از اینرو درك صحیح و كامل از پدیدهها شامل مفاهیم، ساختارها و برنامهها برای ایجاد كارآمدی مطلوب و سهم تأثیر هریك در فرآیند توسعه، اجتناب ناپذیر است. نگاه جامعنگر و شبكهای موجب میگردد كه جنبش نرمافزاری از انسجام عوامل درونی، انضباط شرایط بیرونی و قدرت حداكثر در سازماندهی بین عوامل درونی و شرایط بیرونی را داشته باشد.

روند تكاملی (ناظر به وضع موجود و معطوف به اهداف)

بدون تردید هر حركت تحولساز و توسعهآفرین كه افق آینده جامعه ما را ترسیم مینماید، باید مسیر خود را از وضع موجود آغاز نماید. این امر موجب میگردد كه بین مقتضیات عصر حاضر و ویژگیهای وضع مطلوب، شیب و شتاب حركت تكاملی دوران گذار تعیین گردد. به منظور آغاز جنبشی فراگیر و برقراری ادبیات مشترك با دانشگاهیان، استراتژی حركت از معلوم به مجهول، از وضع موجود به مطلوب و از جزء به كل و تحقق اهداف بصورت مرحلهای و تدریجی است.

نیازمحوری
ضمن توجه لازم به جنبههای نظری در برنامهریزی بلند مدت (چشم انداز بیست ساله)، در راستای آغاز یك نهضت علمی، جهتگیری میانمدت (پنج ساله) و كوتاه مدت (سالانه) برنامهریزیها، بر پایه برآوردن نیازهای كنونی جامعه (جامعهشناسی نیاز) در اولویت قرار دارد. نیازها بر مبنای بررسیهای دقیق میدانی آسیبها، خلأها، ضرورتها و كمبودهای كشور بصورت واقعگرا مشخص میگردد.

فراگیری مخاطبین و پویایی در تقسیم كار جمعی

با توجه به وجود رویكرد تمدنی در جنبش نرمافزاری، مخاطب علم در جامعه، نخبگان حوزوی و دانشگاهی و متخصصان، مخاطب تكنولوژی در جامعه، دانشآموختگان و دانشجویان و مخاطب كالا و محصولات، در جامعه، آحاد مردم هستند. از اینرو همه سطوح و لایههای اجتماع در جنبش نرمافزاری دارای نقش هستند كه ایجاد تحرك در آنها میتواند از بروز طوفان در فنجان عبور نموده، نهضتی فراگیر را در ایران اسلامی بوجود آورد. در این راستا تعیین نقش اجتماعی ویژه افراد، گروهها، سازمانها، نهادهای مدنی و بخشهای مختلف قوای سهگانه مخاطبین، مقننه و قضائیه بطور هماهنگ از الزامات عبور از حركتهای نقطهای و موضعی به سوی ایجاد جریان فراگیر سازنده و هدفمند است. بدیهی است كه به فراخور نیازها و توانمندیهای ملی و بومی، نقشهای گوناگون بنیادی، راهبردی و كاربردی در قالب شبكهای فراگیر در جامعه طبقهبندی و سازماندهی خواهد شد.

اصول راهبردی و كاربردی

اصل اول: سعادت دنیوی و اخروی

راهبرد: می خواهیم به خوشبختی، سعادت، كمال، پیشرفت و توسعه مادی و معنوی برسیم

راهكار: تعریف خوشبختی، سعادت، كمال، پیشرفت و توسعه مادی و معنوی در سطح فردی و اجتماعی و تعیین شاخصه های آن، نظارت و كنترل روند تكاملی جامعه بر اساس منابع غنی و عالیه دین مبین اسلام (قرآن كریم و روایات اهلبیت علیهم السلام) و تضمین وجه معنوی و شرعی امور جامعه
متولیان: رشته های مختلف علوم دینی در حوزه و دانشگاه تحت منویات ولایت فقیه
سؤالات اساسی برای كار گروهی:
آموزههای شگرف قرآن كریم و روایات، در تبیین كمال و سعادت فردی و اجتماعی و شاخصههای آن چیست؟
دیدگاههای امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله) در مورد توسعه همهجانبه ایران اسلامی و شاخصهای آن چیست؟
تولید تعاریف كاربردی در سطح توسعهای بر پایه آموزههای دینی چگونه صورت میگیرد؟ زیرساختهای نظری و اصول حاكم بر شاخصهسازی دینی در توسعه چیست؟
نحوه نظارت كلی و كنترل روند توسعه جامعه توسط دین چگونه است؟ فرآیند تحقق این امر در چشمانداز بیستساله نظام، طرحهای پنجساله و برنامههای سالانه چگونه است؟ ضعفها، قوتها، فرصتها و تهدیدهای نظارت و كنترل دین در اداره امور جامعه چیست؟
چگونه میتوان معنویت لازم را در بخشهای علمی و اجرایی كشور، همچون دوران دفاع مقدس بوجود آورد؟ شاخصه مبنا در این مورد چیست؟
رابطه بین آخرت و دنیا، معنویت و مادیت و دین و علم در اندیشه اسلامی چیست؟ این رابطه در ادیان مختلف چگونه است؟ آسیبشناسی این رابطه در عصر حاضر چیست؟
تحلیل شما راجع به بحران معنویت در غرب و گسترش بیداری اسلامی چیست؟
عملكرد نمایندگی ولی فقیه در استانها، حوزههای علمیه، ائمه محترم جمعه و جماعات، نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه، نمایندگی ولی فقیه در نیروی مقاومت، مراكز، نهادها، مؤسسات مذهبی شهرهای خود را در باره این موضوعات چگونه ارزیابی میكنید؟

اصل دوم: تأمین نیازهای مادی و معنوی

راهبرد: برای رسیدن به خوشبختی، سعادت، كمال، پیشرفت و توسعه، نیازمند مجموعه ای از نیازهای مادی و معنوی هستیم
راهكار: شناخت و تحلیل میدانی سلسله نیازهای مادی و معنوی واقعی جامعه و تعیین فرآیند پذیرش اجتماعی نیازها به منظور اصلاح و توسعه آنها (جامعه شناسی نیازها)
متولیان: رشته های اجتماعی علوم انسانی در حوزه و دانشگاه و دستگاه های مربوطه در قوای سه گانه
سؤالات اساسی برای كار گروهی:
فهرست نیازهای مادی و معنوی خود را برای یك زندگی سعادتمند تهیه كنید. فهرست خود را با فهرست سایر دوستان خود مقایسه كنید.
رابطه سطوح مختلف تعریف سعادت و كمال با نیازهای مادی و معنوی چیست؟ آیا با تغییر تعریف، نیازها نیز متفاوت خواهند بود؟
مجموعه نیازهای مادی و معنوی كشور چیست؟ چه نهاد یا دستگاه اجرایی مأموریت تهیه این فهرست را به عهده دارد؟
نیازسنجی مادی و معنوی جامعه چگونه صورت میگیرد؟
میزان تكاپوی علمی حوزههای علمیه و دانشگاهها در قالب طرحهای تحقیقاتی و پایاننامهها در موضوع نیازسنجیهای مادی و معنوی كشور چقدر است؟
تعریف نیاز چیست؟ سطوح مختلف نیاز كدام است؟
فرآیند پذیرش اجتماعی نیازها (جامعهشناسی نیاز) چیست؟
نیازهای كاذب چگونه در جامعه بوجود میآیند؟ عوامل تأثیرگذار بر آن چیست؟
تولید نیازهای جدید و متناسب با تعریف كمال و سعادت در اندیشه دینی چیست؟
اصول حاكم بر مدیریت تولید نیازهای جدید در مقیاس جهانی چیست؟
چگونه میتوان ساختار نیازها را اصلاح نمود؟
رابطه بین نیازهای مادی و معنوی چیست؟

اصل سوم: پذیرش اجتماعی نیازها

راهبرد: شاخصه های اجتماعی شده كمال و سعادت، به جامعه ارائه و نیازهای مادی و معنوی متناسب با آن ایجاد می شود
راهكار: شناخت نیازهای پایه، اصلاح و حذف نیازهای كاذب و ناقص و تولید نیازهای جدید در جامعه، با استفاده از قالب های جذاب و اثربخش فرهنگی، هنری و ادبی مورد علاقه مردم
متولیان: رشته های مختلف فرهنگی، هنری و ادبی در حوزه و دانشگاه، رسانه های گروهی و دستگاه های مربوطه در قوای سه گانه و مردم
سؤالات اساسی برای كار گروهی:
نقش رشتههای مختلف هنری و ادبی در شكلگیری روش زندگی مردم و قالبریزی نیازها بر اساس تعریف اجتماعیشده كمال و سعادت در جوامع مختلف چیست؟
نقش صدا و سیما را در تولید نیازهای جدید چگونه ارزیابی میكنید؟ برنامههای گوناگون آن، مردم را به قبول چه نوع از زندگی ترغیب مینماید؟
بصورت میدانی، مقطع زمانی خاصی از برنامههای صدا و سیما و سایر برنامههای فرهنگی، هنری و ادبی را مورد بررسی قرار دهید. نیازهای مادی و معنوی تولید شده از آن را بدست آورید.
سینما، تئاتر، موسیقی، نقاشی، شعر، طنز، طراحی و سایر هنرها در راستای گسترش شاخصههای كدام تعریف از سعادت و توسعه گام برمیدارند؟
رسانههای ارتباط جمعی اعم از مطبوعات، ماهواره، اینترنت و… در ارائه آموزههای خود، همگرایی با چه سبكی از زندگی را تبلیغ میكنند؟ در این راستا چه نیازهایی را تولید میكنند؟
رشتههای گوناگون هنری، فرهنگی و ادبی با چه مكانیسمی میتوانند به تولید نیازهای متناسب با توسعه مادی و معنوی ایران اسلامی بپردازند؟
ارزیابی شما از طرحهای تحقیقاتی و پایاننامههای دانشگاهی در این زمینه چیست؟
آیا دستگاههای فرهنگی و هنری كشور در تعیین نوع و روش زندگی مردم و تولید نیازهای مادی و معنوی متناسب با انقلاب اسلامی موفق عمل نمودهاند؟ مدیریت سطح كلان این امر چگونه صورت میگیرد؟
اصولا تجسم نیازهای معنوی در قالب محصولات به منظور پاسخگویی به نیازهای معنوی، چگونه صورت میگیرد؟ آیا این امر در تولید نیازهای معنوی متفاوت است؟
نقش مردم در پذیرش یا رد نیازها چیست؟
آیا مردم باید به هر مدل زندگی كه از سوی رسانه های گروهی تبلیغ می گردد گرایش داشته باشند؟

اصل چهارم: تأمین محصولات مادی و معنوی مورد نیاز

راهبرد: ضمن استفاده از توانمندی های تولیدی كشور، در صورت عدم توانایی در تولید محصولات مادی و معنوی مورد نیاز جامعه، بناچار باید آنها را از سایر كشورها تأمین نماییم
راهكار: شناسایی، اولویت بندی و انتخاب محصولات داخلی و كالاهای وارداتی، بر اساس نیازهای اجتماعی ایجاد شده
متولیان: رشته های مدیریت، اقتصاد و ... در حوزه و دانشگاه، رشته های فنی و مهندسی، علوم پزشكی، كشاورزی با پشتیبانی علوم پایه دستگاه های مربوطه در قوای سه گانه و صنعت كشور و مردم
سؤالات اساسی برای كار گروهی:
میزان پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی در كشور چگونه است؟ زمینههای تولید كالاها و محصولات مورد نیاز برای توسعه مادی و معنوی جامعه در داخل كشور چگونه است؟
ارزیابی شما از چگونگی تأمین نیازهای مادی و معنوی آحاد مردم چیست؟
آیا مجموعه عملكردهای نظام، تضمینكننده حضور معنویت لازم در جامعه است؟ارزیابی شما از سیاستگذاریها، دستورالعملها، قوانین و برنامههای اجرایی در تأمین معنویت جامعه چیست؟
آسیبشناسی پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی مردم در سطوح مختلف چیست؟
میزان تأمین نیازهای مادی جامعه در داخل كشور چگونه است؟ توانمندیهای استان و شهر شما در تأمین كالاهای مورد نیاز چیست؟
چه میزان از كالاهای مادی مورد نیاز زندگی مردم از كشورهای دیگر وارد میشود؟حجم واردات كشور در سالهای گذشته چه روندی داشته است؟
ارزیابی شما از مقایسه میزان ارزش دلاری واردات كالا و میزان سرمایهگذاری انجام شده در تأمین نیازهای معنوی كشور چیست؟
بیشترین حجم اعتبارات كشور صرف واردات چه كالاهایی میشود؟ بیست كالای اساسی كه بیشترین واردات را در كشور دارند كدامند؟
- قدر سهم استان و شهر شما از واردات كالای كل كشور چقدر است؟ بیشترین كالاهای وارداتی استان و شهر شما كدام است؟
میزان تولید جنبههای معنوی مورد نیاز مردم استان و شهر شما از كجا تأمین میشود؟ امكانات بومی شما در این زمینه چگونه است؟
میزان صادرات كالاهای تولیدی و محصولات معنوی كشور به دیگر كشورها چیست؟ توانمندیهای بومی استان و شهر شما در این زمینه چیست؟
موازنه اعتباری بین واردات و صادرات كالای مورد نیاز كشور چگونه است؟
نسبت صادرات نفت به صادرات غیر نفتی كشور چیست؟
- نیازسنجی كالاهای وارداتی توسط چه مرجع قانونی صورت میگیرد؟ برخی كالاهای تجملاتی و بیفایده بر چه اساسی وارد میشوند؟ اولویتبندی تأمین نیازهای مادی جامعه چگونه صورت میگیرد؟
مزیتسنجی كالاهای وارداتی به منظور انتخاب و واردات كالاهای بهتر چگونه و توسط چه مرجعی انجام میشود؟
عملكرد موسسه استاندارد در حفظ كیفیت كالاهای تولیدی در داخل كشور را چگونه ارزیابی مینمایید؟
محصولات تولیدی تأمین كننده نیازهای معنوی جامعه در كجا مراحل كنترل كیفیت را طی مینمایند؟
- چه حجم از كالاهای مورد نیاز جامعه از طریق قاچاق به كشور وارد میشوند؟ راههای مبارزه با قاچاق كالا چیست؟ عملكرد گذشته مسئولان را در این زمینه چگونه ارزیابی میكنید؟
ارزیابی شما از سیاستهای كلان دولت در كاهش سطح واردات و افزایش سهم صادرات چیست؟
چه حجم از كالاهای موجود در زندگی شخصی شما وارداتی است؟ چرا همگان معتقدند كالاهای خارجی از تولیدات داخلی بهترند؟
آیا واردات بیرویه كالاها، به صنایع داخلی آسیب وارد نمیسازد؟ وجود این آسیب را در استان و شهر خود پیگیری كنید.
اقتصاد كشور تولیدمحور است یا وارداتمحور؟ پیشنهاد شما در خصوص تغییر نظام اقتصادی وارداتمحور به صادرات محور چیست؟
آیا محصولات تأمین كننده نیازهای معنوی از تنوع و تحول روزآمد برخوردار است یا در حصار برنامههای كلیشهای، غیر جذاب و تكراری قرار دارد؟
آثار زیانبار واردات بیرویه بر سیاست، فرهنگ و اقتصاد كشور چیست؟
كالاهای وارداتی متناسب با رشتههای تحصیلی خود را در استان و شهری كه در آن زندگی میكنید، پیگیری نمایید.
- در راه كاهش وابستگی همشهریان و هموطنان خود به كالاهایی كه در حوزه تخصصی شماست مجدانه تلاش كنید.

اصل پنجم: بومیسازی و تولید محصولات وارداتی

راهبرد: به علت آثار و تبعات زیانبار واردات محصولات مادی و معنوی بر كشور، باید بر اساس شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه، كالاهای مورد نیاز را بومی سازی و تولید كنیم
راهكار: بومی سازی و تولید محصولات بر اساس اولویت بندی و انتخاب محصولات مورد نیاز جامعه
متولیان: حوزه های علمیه، رشته های علوم انسانی، فنی و مهندسی، كشاورزی، علوم پزشكی با پشتیبانی رشته های علوم پایه، بخش صنعت و دستگاه های مربوطه در قوای سه گانه و مردم
سؤالات اساسی برای كار گروهی:
شرایط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حاكم بر بومیسازی كالاهای وارداتی چیست؟
متولی امر بومیسازی كالاها در كشور چه مرجعی است؟
مراحل اجرایی بومیسازی كالای مورد نیاز جامعه چیست؟ جایگاه مونتاژ، قطعهسازی جزیی و قطعهسازی كلی را در بومیسازی كالاهای مورد نیاز جامعه پیگیری نمایید.
چه حجم از كالاهای مورد نیاز كشور از طریق بومیسازی كالاهای وارداتی تهیه میشوند؟
رابطه بومیسازی و مهندسی معكوس در تولید كالاها چیست؟
نقش بومیسازی در گسترش تولیدات داخلی چیست؟
بومیسازی كالاها چگونه به تولید كالاهای مورد نیاز جامعه منجر میشود؟
گسترش فرهنگ معنوی و دینی چگونه بازدهی و كیفیت بومی سازی و تولید كالاهای مورد نیاز مردم را افزایش می دهد؟
نظارت كلی و كنترل وجه شرعی و معنوی روند بومی سازی و تولید كالا چگونه صورت می گیرد؟

اصل ششم: تأمین تكنولوژی و روش های مورد نیاز

راهبرد: در راستای بومی سازی و تولید محصولات مادی و معنوی به روش ها و تكنولوژی های گوناگون نیازمندیم. ضمن استفاده از توانمندی های تكنولوژیكی كشور، در صورت عدم توانایی در تولید تكنولوژی و روش های مورد نیاز در داخل كشور، بناچارباید آنها را از سایر كشورها تأمین نماییم
راهكار: ضمن انجام نیازسنجی میدانی، اقدام به شناسایی، اولویت بندی و انتخاب تكنولوژی و روش های داخلی و وارداتی، بر اساس محصولات مادی و معنوی مورد نیاز جامعه می نماییم
متولیان: دانشجویان و دانش آموختگان حوزه های علمیه، رشته های فنی و مهندسی، كشاورزی، علوم پزشكی با پشتیبانی رشته های علوم پایه و بخش صنعت، دستگاه های مربوطه در قوای سه گانه
سؤالات اساسی برای كار گروهی:
تكنولوژی چیست؟
توسعه تكنولوژیك جهان امروز را چگونه ارزیابی می كنید؟
جایگاه تكنولوژی در بومیسازی و تولید كالاهای مورد نیاز جامعه چیست؟
علل عقبماندگی تكنولوژیك كشورهای جهان سوم نسبت به ممالك پیشرفته چیست؟
ارزیابی شما از روند تحولات تكنولوژیك ایران طی پنجاه سال گذشته چیست؟
تحولات عمده تكنولوژیك پس از انقلاب اسلامی كدام است؟
متولی سیاستگذاریهای مربوط به توسعه تكنولوژی در كشور، چه مرجعی است و نیازسنجی نسبت به تكنولوژی های مورد نیاز كشور چگونه انجام می گیرد؟
آیا لازم است كه تكنولوژی تولید همه كالاهای مورد نیاز كشور را داشته باشیم؟
ارزیابی شما از استعمار تكنولوژیك چیست؟
وابستگی تكنولوژیك یعنی چه؟
از سوی دین، چه الزامات و شرایطی برای نیازهای تكنولوژیك كشور ایجاد می شود؟
آیا گسترش فرهنگ معنوی در جامعه، در نوع و میزان نیاز به تكنولوژی اثر دارد؟
نوع مواجهه دین و معنویت با تحولات روزآمد تكنولوژی دوران معاصر چگونه است؟
آیا تحولات تكنولوژیك مدرن، در گسترش معنویت در جامعه تأثیرگذار بوده است؟ ارزیابی شما از توانمندی تكنولوژیك در داخل كشور چیست؟ قدر سهم استان و شهر شما از توان تكنولوژیك كشور چقدر است؟
ارزیابی شما از سیاست های دولت، پیرامون تقویت تكنولوژی بومی و داخلی چیست؟
اصول انتخاب انواع تكنولوژی، برای واردات از كشورهای دیگر چیست؟
اولویت های اساسی كشور در امر واردات تكنولوژی چیست؟
مزیت سنجی تكنولوژی های گوناگون در تولید كالای مشابه چگونه صورت می گیرد؟
ارزیابی شما از سیاست ها و مقررات و قوانین موجود در امورات مربوط به واردات تكنولوژی چیست؟
چه حجم از تكنولوژی های موجود در كشور وارداتی است؟
آثار و عواقب واردات بی رویه تكنولوژی بر صنعت داخلی و اقتصاد كلان كشور چیست؟
استراتژی كشور در برخورد با تكنولوژی های روزآمد در دنیای مدرن عصر حاضر چیست؟
ارزیابی شما از روند واردات تكنولوژی طی پنجاه سال گذشته چیست؟
رابطه واردات تكنولوژی با واردات كالا چیست؟
جهش تكنولوژیك یعنی چه؟
انواع تكنولوژی وارداتی ملی و استانی مربوط به رشته تحصیلی خود را بیابید. سعی كنید با تلاش خود همشهریان و هموطنان خود را از واردات تكنولوژی بی نیاز سازید.

اصل هفتم: بومیسازی و تولید تكنولوژی و روش های وارداتی

راهبرد: به علت آثار و تبعات زیانبار واردات تكنولوژی و روش ها بر كشور، باید بر اساس شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه، تكنولوژی و روش های مورد نیاز را ابتدا بومی سازی و سپس تولید كنیم
راهكار: بومی سازی و تولید تكنولوژی و روش ها، بر اساس اولویت بندی و انتخاب تكنولوژی های مورد نیاز جامعه
متولیان: دانشجویان و دانش آموختگان حوزه های علمیه،رشته های علوم انسانی، فنی و مهندسی، كشاورزی، علوم پزشكی با پشتیبانی رشته های علوم پایه، بخش صنعت و دستگاه های مربوطه در قوای سه گانه
سؤالات اساسی برای كار گروهی:
شرایط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حاكم بر بومیسازی تكنولوژی و روش های وارداتی چیست؟
متولی امر بومیسازی تكنولوژی و روش ها در كشور چه مرجعی است؟
مراحل اجرایی بومیسازی تكنولوژی و روش های مورد نیاز جامعه چیست؟ جایگاه مونتاژ، قطعهسازی جزیی و قطعهسازی كلی در بومیسازی تكنولوژی مورد نیاز جامعه پیگیری نمایید.
چه حجم از تكنولوژی و روش های كشور از طریق بومیسازی تهیه میشوند؟
رابطه بومیسازی و مهندسی معكوس، در تولید تكنولوژی چیست؟
نقش بومیسازی در گسترش تولیدات تكنولوژی و روش های داخلی چیست؟
بومیسازی چگونه به تولید تكنولوژی و روش های مورد نیاز جامعه منجر میشود؟
گسترش فرهنگ معنوی و دینی چگونه بازدهی و كیفیت بومی سازی و تولید تكنولوژی و روش های مورد نیاز مردم را افزایش می دهد؟
نظارت كلی و كنترل وجه شرعی و معنوی روند بومی سازی و تولید كالا چگونه صورت می گیرد؟

اصل هشتم: تأمین علوم مورد نیاز

راهبرد: در راستای بومی سازی و تولید عرصه های گوناگون تكنولوژی و روش ها، به علوم مختلف نیازمندیم. ضمن استفاده از توانمندی های علمی كشور، درصورت عدم وجود علوم مورد نیاز در داخل كشور، بناچار باید آنها را از سایر كشورها تأمین كنیم
راهكار: انجام نیازسنجی میدانی، اقدام به شناسایی، اولویت بندی و انتخاب علوم وارداتی مورد نیاز جامعه می نماییم
متولیان: نخبگان، متخصصان و اساتید همه رشته های تحصیلی در حوزه های علمیه و دانشگاه، بخش صنعت، مراكز تحقیقاتی و پژوهشی و دستگاه های مربوطه در قوای سه گانه
سؤالات اساسی برای كار گروهی:
تعریف علم چیست؟ تاریخ علم چیست؟
دیدگاه اسلام در باره علم و دانشمندان چیست؟
دیدگاه های امام راحل و مقام معظم رهبری را پیرامون علم بررسی نمایید.
روند تحولات عمده علمی جهان از رنسانس تاكنون را چگونه ارزیابی می كنید؟
آیا علوم كشف می شوند یا بر اساس نیازهای بشری ایجاد می شوند؟
تحولات عمده علمی تمدن مسلمین را تا قرن هفتم هجری چگونه ارزیابی می كنید؟
وضعیت دنیای غرب، مقارن با این هفت قرن چگونه بود؟
تعاملات علمی بین جهان اسلام و سایر ملل تا قرن هفتم هجری چگونه بود؟
ورود مجموعه علوم، تكنولوژی و محصولات از جهان اسلام به مغرب زمین، چگونه صورت گرفت؟
نقش دستاوردهای علمی و صنعتی دانشمندان مسلمان در ایجاد انقلاب صنعتی در رنسانس چه بود؟
وضعیت دین و امور دینی (كلیسا)، مقارن با رنسانس چگونه بود؟ تحلیل شما از مواجهه ارباب كلیسا با تحولات علمی و صنعتی چیست؟
آثار مثبت و ارزشمند تحولات علمی قرن اخیر را چگونه تحلیل می كنید؟
نقاط ضعف و آثار مخرب و دستاوردهای ناموزون این تحولات كدام است؟
روند توسعه علوم، در دنیای معاصر به كجا می رود؟
علل برتری علمی غرب نسبت به كشورهای جهان سوم چیست؟
ریشه های عقب ماندگی علمی ایران طی قرون گذشته چیست؟
علم دینی یا دین علمی، كدامیك صحیح است؟
علم یا دین؟ سكولار یا متحجر؟دنیا یا آخرت؟
وابستگی علمی چیست؟ آیا علوم گوناگون، ابزار استثمار ملت های ضعیفند؟
گسترش معنویت در سطوح مختلف جامعه در عصر حاضر، نیازمند توسعه چه نوع علومی است؟
چگونه می توان به نیازهای روزآمد معنوی جامعه از قرآن و روایات استفاده كرد؟
مقتضیات مكان و زمان در پی جویی وجه شرعی امور، چه جایگاهی دارد؟
آیا نیاز به علوم در كشورهای مختلف یكسان است؟عوامل مؤثر بر این احساس نیاز چیست؟
آیا مقهور بودن در برابر برتری علمی غرب را می پسندید؟
در حال حاضر چه حجم از علوم مربوط به تأمین نیازهای مادی در داخل كشور تولید می شود؟
در حال حاضر چه حجم از علوم مربوط به تأمین نیازهای معنوی در داخل كشور تولید می شود؟
در حال حاضر چه حجم از علوم مربوط به تأمین نیازهای مادی كشور وارداتی است؟
در حال حاضر چه حجم از علوم مربوط به تأمین نیازهای معنوی كشور وارداتی است؟
مدیریت تولید علوم در داخل كشور چگونه صورت می گیرد؟ متولی اصلی آن كیست؟
آیا می توان نگارش پایان نامه های دانشگاهی، انجام طرح های تحقیقاتی و ارسال مقالات و چاپ آن در نشریات خارجی را تولید علم در داخل كشور نامید؟
چه حجم از منابع علمی رشته تحصیلی شما وارداتی است؟ میزان تولید علم را در استان و شهر خود پیگیری نمایید.
بیشترین حجم تولید علم در جهان مربوط به كدام كشور است؟
انتخاب منابع علمی برای واردات به كشور چگونه صورت می گیرد؟ متولی آن چه مرجعی است؟
میزان خودباوری عمومی برای تأمین علوم مورد نیاز جامعه را در حوزه های علمیه و دانشگاه ها چگونه ارزیابی می كنید؟
میزان سرمایه گذاری بخش های مختلف نظام در مورد تولید علم در داخل كشور چقدر است؟ آن را با علوم وارداتی مقایسه نمایید.
آیا دروس تحصیلی و منابع علمی مصوب در حوزه های علمیه و دانشگاه ها با نیازهای اساسی و روزآمد جامعه متناسب است؟ این موضوع را در رشته تحصیلی خود پیگیری كنید.
چه میزان از نیازمندی های علمی بخش اجرایی كشور توسط حوزه های علمیه و دانشگاه ها تأمین می گردد؟ این امر را در رشته تحصیلی خود پیگیری كنید.
میزان تناسب پایان نامه های دانشگاهی نگارش یافته در حوزه ها و دانشگاه ها، طرح های تحقیقاتی انجام شده در مراكز پژوهشی و مقالات ارسال شده برای چاپ در نشریات خارجی با نیازهای اساسی و اولویت دار كشور چقدر است؟ این موضوع را در رشته تحصیلی خود پیگیری كنید.
آیا مبارزه ما با آمریكا موجب می گردد كه از علوم تولید شده در آن كشور استفاده نكنیم؟
نظر شما درباره فرار یا مهاجرت مغزها و ابعاد گسترده آن چیست؟
آیا انجام فعالیت های علمی و ابتكارات صنعتی در جامعه ما بصورت ارزش عمومی درآمده است؟
آیا بیكار بودن بسیاری از دانش آموختگان دانشگاهی، نشانه بی نیازی كشور از علم و دانش است؟ آیا می توان در این مورد به غیركاربردی بودن آموزش عالی كشور اشاره كرد؟
نسبت تعداد محققان و مخترعین به جمعیت كشور را با سایر كشورها مقایسه نمایید.
چگونه واردات علوم را كنترل كرد؟ آیا در واردات علوم، اولویتی وجود ندارد؟ قدرت انتخاب با وارد كننده است یا صادركننده؟
آیا كشورهای تولیدكننده علوم، همه یافته های علمی خود را در اختیار كشورهای واردكننده قرار می دهند؟
میزان تعاملات علمی در بین كشورهای اسلامی چگونه است؟
آیا واردات بی رویه علوم، موجب انتقال فرهنگ حاكم بر علوم نمی گردد؟ آیا این امر سبب واردات بی رویه تكنولوژی و محصولات به كشور نیست؟
آیا استیلای علمی غرب، پیش درآمد جهانی سازی نیست؟

اصل نهم: بومیسازی و تولید علوم وارداتی

راهبرد: به علت آثار و تبعات زیانبار واردات علوم بر كشور، باید بر اساس شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه، علوم مورد نیاز را ابتدا بومی سازی و سپس تولید كنیم
راهكار: بومی سازی و تولید علوم بر اساس اولویت بندی و انتخاب علوم مورد نیاز جامعه
متولیان: نخبگان، متخصصان و اساتید همه رشته های تحصیلی در حوزه و دانشگاه، بخش صنعت و دستگاه های مربوطه در قوای سه گانه
سؤالات اساسی برای كار گروهی:
بومی سازی علم یعنی چه؟ تولید علم یعنی چه؟
روش بومی سازی علم در عصر حاضر چیست؟ چگونه می توان محتوای یك علم را با توجه به شرایط اقتصادی، فرهنگی وسیاسی كشور، بومی كرد؟
روش تولید علم در عصر حاضر چیست؟ چگونه می توان از مرزهای علوم رایج گذشت و به علوم جدید دست یافت؟
آیا بومی سازی علم به معنای ترجمه آن به زبان فارسی است؟
تحلیل شما از روند تاریخی ترجمه متون علمی در جهان و ایران چیست؟
ترجمه متون مربوط به رشته تحصیلی خود را چگونه ارزیابی می كنید؟
آیا بومی سازی علم به معنی اسلامی كردن مدرنیته و دستاوردهای آن با شرع است؟
آیا بومی سازی علم به معنی مدرن كردن اسلام از طریق قرائت های جدید، پلورالیسم و هرمنوتیك و...با دستاوردهای علمی است؟
میزان سهم ایران از تولید علم جهانی چیست؟ این سهم را در استان، شهر و رشته تحصیلی خود پیگیری نمایید.
مجموعه سیاست گذاری های شورای عالی انقلاب فرهنگی را در راستای تولید علم كشور چگونه ارزیابی می كنید؟
عملكردهای دولت در گسترش تولید علم در چگونه چیست؟
آیا گسترش صرفا تعداد دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها نشانه افزایش تولید علم در كشور است؟
آیا افزایش شمارگان كتب چاپ شده در كشور نشان از توسعه علمی كشور است؟
چه سهمی از بودجه كل كشور صرف تحقیقات علمی می شود؟
نحوه مدیریت بودجه تحقیقاتی كشور را چگونه ارزیابی می كنید؟
روش شناسی بومی سازی و تولید علم، در چه علمی بررسی می شود؟
شاخصه های یك علم بومی شده چیست؟
اگر فرهنگ را مجموعه عقاید، اخلاق و احكام بدانیم، بومی سازی فرهنگی علوم چگونه صورت می گیرد؟
آیا مجموعه عقاید، اخلاق و احكام فردی واجتماعی محیط علوم تولید شده در محتوای آن اثر دارد؟
آیا علوم تولید شده تحت تأثیر محیط اجتماعی و محیط ذهنی محقق آن است؟
آیا تألیف كتبی كه بیشتر جنبه گردآوری دارند، به بومی سازی علوم كمك می كنند؟
دیدگاه شما در باره فلسفه علم دنیای معاصر چیست؟
برخی معتقدند كه مجموعه علوم امروز دنیا تحت تأثیر فلسفه مادی و پیش فرض های سكولار تولید شده اند. ارزیابی شما از این نظر چیست؟
برخی اعتقاد دارند كه باید علوم جدیدی بر پایه پیش فرض های دینی تولید شود. ارزیابی شما چیست؟
برخی اعتقاد دارند كه از تمدن حاضر و دستاوردهای آن به علت جدا شدن علم از آموزه های پیامبران نباید استفاده كرد. نظر شما چیست؟
تحلیل شما از عمق عقب افتادگی علمی كشور چیست؟ افق آینده را چگونه می بینید؟
آیا روند و رویه تربیت دانشجو مناسب جریان تولید علم در كشور است؟
مفهوم وحدت حوزه و دانشگاه چیست؟ میزان تحقق این وحدت را چگونه ارزیابی می كنید؟
اصل دهم: ایجاد جامعه دینی بالنده

راهبرد: پس از تولید محصولات مادی و معنوی و تكنولوژی و علوم مورد نیاز جامعه و توسعه روزافزون آن، جامعه دینی بالنده و پیشرو تحقق می یابد
راهكار: حركت هماهنگ همه اركان و آحاد جامعه در راستای حفظ استقلال همه جانبه كشور (بر اساس اصل نه شرقی و نه غربی) و استفاده حداكثر از ظرفیت های اجتماعی در راه تولید علم، تكنولوژی و روش ها و محصولات مادی و معنوی مورد نیاز جامعه
مخاطبین: حوزه و دانشگاه، اقشار مختلف مردم، بخش صنعت، مراكز پژوهشی و قوای سه گانه تحت منویات ولایت فقیه

اصل یازدهم: ایجاد تمدن نوبنیاد اسلامی

راهبرد: جامعه دینی بالنده، از طریق صادرات محصولات، تكنولوژی و روش ها و علوم، میتواند آرمان ها و ارزش های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود را كه مبتنی بر حكومت ولایی است، به جهانیان منتقل كند
راهكار: شناخت و تأمین نیازهای مادی و معنوی سایر كشورهای جهان و تولید نیاز جدید، بر اساس آرمان ها و ارزش های دینی

اصل دوازدهم: برپایی حكومت جهانی

راهبرد: ایجاد آمادگی همه جانبه در راستای تأمین نیازهای مادی و معنوی جهانیان، زمینه را برای عبور از منتظر مقصر به مستبصر و ایفای نقش واقعی و پویا در برقراری حكومت جهانی اسلام، آماده می سازد
راهكار: جهاد علمی و عملی ایثارگرانه و پیشرو، تحت منویات ولایت فقیه در راه برقراری عدالت اجتماعی در جهان و انتظار فرج حضرت مهدی (عج) و مبارزه همه جانبه با مظاهر كفر و فساد


مقام معظم رهبری:
بی شك، فرهنگ تولید علم یك فرهنگ ریشه دار اسلامی است كه به جامعه دینی بالنده تر و حكومت دینی پیشروتر خواهد انجامید و بدون این نرم افزار، تداوم حكومت دینی، بسیار مشكل و احیاناً صوری خواهد شد. باید تولید نظریه و فكر، به یك ارزش عمومی در دانشگاه تبدیل شود.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo