شهید آوینی
 
خیز دقیقه 90 احمدی نژاد برای تصاحب سکوی اول آرا

نتایج شمارش 28 میلیون آرای ماخوذه حکایت از پیشی گرفتن احمدی نژاد بر سایر رقبا دارد.

نتایج شمارش 28 میلیون رای ماخوذه حکایت از آن دارد که محمود احمدی نژاد خود را به سکوی اول انتخابات نزدیک تر کرده است. 

براساس این گزارش، با روشن شدن نتایج آرای استان های اصفهان، قم و تهران که دکتر احمدی نژاد در آنها به طور متوسط بیش از 35 درصد آراء را به خود اختصاص داده، احتمال قرار گرفتنوی در رتبه اول دور از انتظار نیست.
 

منبع:خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo