شهید آوینی
 
هشتصد دانشجوی استان زنجان در طرح معرفت شرکت کردند

بیش از 800 نفر از دانشجویان دانشگاه های مختلف استان زنجان در آزمون طرح معرفت بسیج دانشجویی شرکت کردند.

مسئول آموزش ناحیه بسیج دانشجویی استان زنجان گفت : آزمون طرح معرفت به منظور افزایش سطح دانسته های عقیدتی و سیاسی دانشجویان بسیجی سراسر کشور بصورت هماهنگ و همزمان در 10 حوزه  امتحانی استان زنجان برگزار شد.

جابر عبادی با اشاره به افزایش تعداد شرکت کننده در سال جاری افزود : امسال ثبت نام دانشجویان به دو صورت اینترنتی و دسته جمعی صورت گرفته که به همین دلیل شاهد افزایش آمار شرکت کنندگان بودیم. از 808 نفر شرکت کننده 450 نفر آن را برادران و 385 نفر را خواهران تشکیل می دادند.

وی در پایان تصریح کرد : طرح معرفت از پنج منبع که شامل دین شناسی، جریان شناسی، نهضت انتظار، آشنایی با نظام جمهوری اسلامی و بررسی و تحلیل اهم مسائل سیاسی روز تشکیل یافته بود که نتایج آن پانزدهم خرداد اعلام خواهد شد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo