شهید آوینی
 
جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار هتك حرمت آمريكاييها را در حق قرآن كريم محكوم كرد.
جامعه انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار در اطلاعيه‌اي هتك حرمت آمريكاييها را در حق قرآن كريم نقض حقوق ميلياردها نفوس دانست و آن را محكوم كرد.

جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف وبازار در اين اطلاعيه آورده است: گاهي جناياتي در نقض حقوق بشر صورت مي گيرد كه تاب و توان هر مسلمان و غيرمسلمان را از بين مي برد و انسان آرزو مي كند از اعماق جان خود فرياد بر اين ستم و جنايت بلند كند آنچه در زندان گوانتانامو عليه مقدسات اسلام و قرآن انجام شده نه قابل بيان است و نه توصيف.
جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار در پايان از همگرايي مسلمانان جهان در محكوم كردن اين اهانت آمريكاييها استقبال و آمادگي خود را براي اعتراض و تجمع عليه آمريكاييها همزمان با حوزه‌هاي عمليه و مردم مسلمان ايران اعلام كرد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo