شهید آوینی
گزارش تحلیلی درباره علت تداوم توهین دشمنان اسلام به مقدسات اسلامی :
از اهانت به مسجد الاقصی تا بی حرمتی به قرآن کریم

اگر آن روزی که صهیونیست ها گستاخانه به مسجد الاقصی اهانت کردند جهان اسلام و نه جهان عرب موضعی قاطعانه و مستحکم علیه این اقدام بی شرمانه اتخاذ می کرد امروز شاهد گستاخی غیر قابل قبول نظامیان آمریکایی به ساحت مقدس ترین کتاب آسمانی یعنی قرآن کریم نمی بودیم.

پیش ازاهانت بی شرمانه نظامیان آمریکایی به ساحت مقدس قرآن کریم این یگانه راهنمای واقعی بشریت وکتاب الهی ، رژیم صهیونیستی گستاخانه به تلاشهای خود برای سلطه کامل بربیت المقدس که مسجدالاقصی ازمقدس ترین مکان های جهان پس ازحرمین شریفین درجهان اسلام درآن قراردارد، اقدام کرد.

شاید مهمترین سوال دراذهان بیدار جهان چنین باشد که علت گستاخی صهیونیست ها در تعرض و اهانت به قبله اول مسلمانان و اهانت آمریکایی ها به ساحت مقدس قرآن کریم چیست؟

برای یافتن پاسخ به اینگونه پرسش های اساسی شاید اشاره به برخی وقایع کافی باشد،همچنانکه احمد قریع نخست وزیرتشکیلات خودگردان فلسطین چندی پیش گفته بود قدس و مسجد الاقصی درمعرض خطرات واقعی قراردارد اما جهان عرب هیچ اقدامی برای دفع این خطر نمی کند.

متاسفانه باید گفت جهان عرب البته بیشتردرسطوح دولتها سالهاست که درقبال بی حرمتی و اهانت صهیونیست ها به قدس شریف سیاست شرم آورسکوت را درپیش گرفته است گویی که فراموش کرده اند توهین به قبله اول مسلمانان یک خط قرمز محسوب می شود که هیچ کس حق ندارد از آن تجاوز کند و با احساسات بیش از یک میلیارد مسلمان بازی نماید .

اگرچه جای بحث درباره سکوت و موضع انفعالی جهان عرب وجود ندارد اما ازسکوت عمومی جهان اسلام بویژه درسطح رسمی هم نباید غفلت کرد ، دودستگی و دوری روز افزون کشورهای اسلامی از یکدیگر که بیشتر حاصل تحرکات تفرقه افکنانه دشمنان اسلام و در راس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی است، باعث شدکه درقبال هجمه و اهانت به ارزش ها و اصول اسلامی و اماکن مقدس شاهد موضع قاطعانه سران کشورهای اسلامی نباشیم .

البته یکی از مهمترین علل سکوت و انفعال در موضع رسمی جهان عرب را باید به فاصله فراوان میان سران این کشورها ومردم آنها و به عبارت بهتر مردمی نبودن و غیر منتخب بودن حکومت های آنها نسبت داد.

در قبال بی حرمتی به اصول و ارزش های اسلامی اگر چه شاهد سکوت وانفعال سران عرب بوده ایم اما مسلمانان در کشورهای عربی به رغم محدودیت های دولتمردان آنها به نحوی خشم و انزجار خود را از بی حرمتی به مقدسات اسلامی ابراز کرده اند.

هنوز اعتراض فلسطینیان به سکوت مرگبار جهان عرب در مقابل سیاست های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی علیه قدس شریف و گستاخی صهیونیست ها به قبله اول مسلمانان قطع نشده بود که اقدام گستاخانه نظامیان آمریکایی در اهانت به کتاب مقدس قرآن کریم احساسات مسلمانان جهان را جریحه دار کرد.

البته امواج توفنده خشم مسلمانان که شراره های آن از پاکستان آغاز شده است اکنون مرزهای افغانستان، عراق، لبنان، فلسطین را درنوردیده و می رود تا تمام جهان اسلام را فراگیرد و حتی تاکنون چند مسلمان جان خود را در راه اعتراض به حرمتی به کتاب مقدسشان ازدست داده اند، اما نکته تاسف آمیزاین است که اعتراض به بی حرمتی به مقدس ترین کتاب آسمانی این بارهم به سطح عمومی جامعه مسلمانان محدود شده و صرفا شاهد برپایی تظاهرات و گردهمایی هایی در محکومیت این اهانت هستیم اما همچنان هیچ موضع قاطع و تاثیرگذاری از سوی سران کشورهای اسلامی و عربی مشاهده نمی شود و تصور می شود که برای سران و رهبران کشورهای مسلمان حتی اهانت به کتاب مقدسشان نمی تواند عاملی برای تحرک جدی آنها برای جلوگیری از تکرار چنین بی حرمتی ها شود.

نکته دیگر اینکه کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا درتلاشی برای جلوگیری از جهانگیر شدن امواج خشم و انزجار بیش ازیک میلیارد مسلمان دراقدامی برای انحراف افکار عمومی ادعا کرد برخی عناصر افراطی تلاش می کنند احساسات مسلمانان را بر ضد آمریکا برانگیزند .

رایس ادعا نمودکه ما به همه کتاب های مقدس ادیان بزرگ درجهان احترام می گذاریم و بی حرمتی به قرآن درنگاه ما مساله زشتی است زیرا آزادی ادیان برای همه از اصول تاسیسی آمریکا است.

مقامات نظامی آمریکا هم با ادعای اینکه هنوز دلیل ومدرکی که این اهانت را ثابت کند، بدست نیامده است ، برای انحراف افکار عمومی تلاش کردند موج اعتراض مسلمانان افغانستان برضد اهانت نظامیان آمریکایی به قرآن را به روند سیاسی وسیاست آشتی ملی که حامد کرزای رئیس جمهور این کشور نسبت دهند نه اهانت به قرآن کریم.

متاسفانه باید گفت سیاستهای تفرقه افکنانه قدرتهای جهانی و در راس آنها آمریکا و برخی کشورهای غربی برای ایجاد دودستگی میان کشورهای اسلامی، دامن زدن به تعصبات کورکورانه طائفه ای ونژادی و تشویق ناسیونالیسم عربی و مقدم دانستن آن بر رویکرد و گرایش  امت واحده اسلامی، دخالت های مکرر در امور داخلی کشورهای مسلمان، حمایت های آشکار از برخی سران غیر منتخب و مردمی، تلاش آمریکا و غرب برای ایجاد فضای بی تفاوتی و بی اعتنایی درمیان جوامع مسلمان نسبت به گستاخی به مقدسات و اصول اسلامی و ترویج فرهنگ لاابالی گری و غیر اخلاقی وصدها برنامه دیگر برای تخریب فرهنگ ناب اسلامی در کشورهای اسلامی زمینه ساز گستاخی صهیونیستها به قبله اول مسلمانان و اهانت بی سابقه آمریکایی ها به مقدس ترین کتاب آسمانی یعنی قرآن کریم شده است.

به هرتقدیر اکنون که امواج خشم و انزجار مسلمانان ازتوهین بی سابقه نظامیان آمریکایی به قرآن درحال گسترش به سرتاسر جهان اسلام است، بر سران کشورهای مسلمان لازم است  فارغ از مسائل سیاسی و روابط برخی از آنها با جهان غرب و آمریکا در قبال این گستاخی موضعی یکپارچه و قاطع اتخاذ کنند و همصدا با مردم کشورهای خود که خواهان عذرخواهی رسمی جرج بوش رئیس جمهور آمریکا که ادعای حمایت وی ازحقوق بشر و ارزش های انسانی گوش فلک را کرده است، شوند و نیز عوامل این بی حرمتی به مجازاتی شایسته برسند، تا دشمنان اسلام دیگر جرات چنین گستاخی هایی را به خود ندهند و احساسات صدها میلیون مسلمان را جریحه دار نکنند.

البته برخی از کشورهای اسلامی خواستارتوضیح آمریکا در قبال این اهانت و انجام تحقیق در این مساله شده اند اما این نکته نمی تواند به تنهایی اثربخش باشد و تنها عامل برای جلوگیری ازتکرارچنین توهین ها وگستاخی ها موضع یکپارچه وقاطعانه کشور- های اسلامی است .

منبع:خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo