شهید آوینی
 
انتشار باقي‎ مانده‎ آثار شهيد مطهري‎
از مجموعه‎ آثار استاد شهيد مطهري‎ حدود 15 درصد باقيمانده‎‎ است‎ كه تا دو سال‎ آينده‎ منتشر خواهد شد.

دكتر علي‎ مطهري‎‎ فرزند شهيـد مـطهـري گفت‎‎ : دقت فراوان‎‎ در انتشار و حجم‎ فراوان آثار سبب‎ شـده‎ اسـت‎ ، رونـد انتـشـار طول‎ بكشد. فرزند شهيد مطهري‎‎ افزود: غير از آثاري كه‎ در حيات‎ استاد منتشر شده،  ‎55 عنوان‎ ديگـر ، پس‎ از شهادت‎ ايشان‎ چـاپ‎ و تـوزيـع‎ شـده‎ است‎. انتشارات‎ صدرا منتشركننده‎ آثار شهيد مطهري‎ است‎.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo