شهید آوینی
 
 26 اردیبهشت در تهران همایش شریعت مطهر برگزار می شود

تجلیل از مقام اندیشمندان، صاحب‌نظران و روشنفكران دینی معاصر و دفع تهاجم فرهنگی از اهداف برگزاری این همایش برشمرد.

همایش شریعت مطهر روز بیست و ششم اردیبهشت ماه جاری در تهران برگزار می‌شود. رضاجلالی دبیر همایش تجلیل از مقام اندیشمندان، صاحب‌نظران و روشنفكران دینی معاصر و دفع تهاجم فرهنگی را از اهداف برگزاری این همایش برشمرد.

وی افزود:در مورد بازشناسی اندیشه‌های روشنفكران معاصر و پیكانهای تهاجمی مكاتب ماتریالیستی، معتقدیم كه باید آبشخور این ادعاها و باورهای بی‌اساس و تعیین درجه سستی آنها و نسبت‌شان با اسلام و میزان برد آنها در جامعه اسلامی مشخص گردد.

جلالی نمونه این ادعاها را ناكارآمدی تفكر دینی در حوزه معرفت و معیشت، لیبرالیزم فرهنگی،پلورالیسم دینی، سكولاریسم سیاسی، نسبیت شك و ایمان،دین و حیرت، ترویج اخلاق نهایی دین، نسبیت اخلاقی،پوزیتویسم، تعارض دین و دنیا،دین و سیاست، دین و آزادی‌ و ایدئولوژی‌هایی كه امكان حصول تعیین و شناخت دین را غیرممكن می‌دانند و خودبسندگی با عقلانیت نوین عنوان كرد.

دبیر همایش شریعت مطهر افزود: در باب پرداختن به صنعت‌ها و بحران‌هایی كه حیات دنیای مدرن را در معرض زوال قرارداده موضوعاتی همچون تنزل كرامت آدمی، از خودبیگانگی، بحران هویت، ماشینیسم، زوال خانواده، پارادوكس حیوان‌پنداری و خداانگاری انسان، اصالت فرد و حذف هویت فرد در جامعه، استبداد جمعی،سیطره كمیت،بحران معنویت و خلاء اخلاق، بردگی مدرن، تخریب محیط زیست و بحران معرفت در این همایش مطرح و بررسی خواهد شد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo