شهید آوینی
 
 همايش «شريعت مطهر» در تهران برگزار مي‌شود
 همايش " شريعت مطهر" روز بيست وششم ارديبهشت ماه جاري در تهران برگزار مي شود.

"رضاجلالي" دبير همايش روز سه شنبه تجليل از مقام انديشمندان ، صاحب نظران و روشنفكران ديني معاصرو دفع تهاجم فرهنگي را ازاهداف برگزاري اين همايش برشمرد.

وي افزود:در مورد بازشناسي انديشه‌هاي روشنفكران معاصر وپيكانهاي تهاجمي مكاتب ماترياليستي معتقديم كه بايد آبشخور اين ادعاها و باورهاي بي‌اساس وتعيين درجه سستي آنها ونسبت شان با اسلام وميزان برد آنها در جامعه اسلامي مشخص گردد.

جلالي نمونه اين ادعاها را ناكارآمدي تفكرديني در حوزه معرفت و معيشت، ليبراليزم فرهنگي،پلوراليسم ديني، سكولاريسم سياسي، نسبيت شك وايمان،دين وحيرت، ترويج اخلاق نهايي دين، نسبيت اخلاقي،پوزيتويسم،تعارض دين ودنيا،دين وسياست ،دين وآزادي‌وايدئولوژي‌هايي كه امكان حصول تعيين وشناخت دين را غيرممكن مي‌دانند،خودبسندگي با عقلانيت نوين عنوان كرد.

دبير همايش شريعت مطهر افزود: در باب پرداختن به صنعت‌ها وبحران‌هايي كه حيات دنياي مدرن را در معرض زوال قرارداده موضوعاتي همچون تنزل كرامت آدمي، از خودبيگانگي، بحران هويت، ماشينيسم، زوال خانواده، پاردوكس حيوان پنداري و خداانگاري انسان، اصالت فرد و حذف هويت فرد در جامعه، استبداد جمعي،سيطره كميت،بحران معنويت وخلا اخلاق، بردگي مدرن، تخريب محيط زيست ، بحران معرفت در اين همايش مطرح و بررسي خواهد شد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo