شهید آوینی
 
 رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسوولان کشور، اندیشمندان خارجی و سفیران

رهبر معظم‎ انقلاب‎ اسلامي‎ در دیـدار مسئولان‎‎ كشور، اندیشمنـدان خـارجـي‎ شـركـت‎ كننده‎ در هجدهمین‎‎ كنفرانس‎ وحدت‎ و سفیـران كشورهاي‎ اسلامي‎ در ایران‎ با تبریـك‎ میـلاد مسعود خاتم‎ النبیین‎ حضرت‎ محمد مصطفـي‎ (ص‎) و ولادت‎‎‎ با سعادت حضرت امام‎ جعفر صادق‎ (ع) جهان‎ را به‎ وحدت‎ و هوشیاري‎ در مقـابل‎ توطئه‎‎‎ هاي‎ تفـرقـه افـكنـانـه اسـتكـبـار فراخواندند.

حضرت‎‎‎ آیت الله‎‎ خامنه اي‎ وحـدت را یكـي‎ از مهمترین‎ نیازهاي‎ امروز و همیشه‎ امت‎ اسـلام‎ برشمردند و خاطرنشان‎ كردند: معیار و محور وحدت‎ كه‎ جمهوري‎‎ اسلامي‎ ایران‎، دنیای اسـلام‎ را به‎ آن‎ فرا مي‎‎ خوانـد وجـود مقـدس‎ نبی اكرم‎‎ ( ص‎ ) و یاد و نام آن‎ بزرگوار است‎. 

ایشان‎‎ سرنوشت‎ كنوني‎‎ جهان اسلام‎ را ناشی از كم‎ توجهي‎ به‎‎ " مقوله وحـدت‎ " دانسـتنـد و افزودند: برخي‎‎‎ اختلافات‎ قـومی، مـذهبی و سیاسي‎‎ به‎ طور طبیعی در جهـان‎ اسـلام‎ وجـود دارد كه‎‎ مي‎ توان‎ با تكیه برتعالیم‎ پیامبر خاتم‎ ( ص‎ ) بر آنها غلبه‎‎ كرد ضمن‎‎ آن كه دست‎ هاي‎ توطئه‎‎ گر دشمنان‎ اسلام‎، بـي‎ وقفـه در حـال‎ ایجاد تفرقه‎ و خصومت‎ در میان‎ مسـلمـانـان‎‎ است‎ كه‎‎‎ غلبه براین توطئه ها دشوارتر اسـت‎ و عقلاي‎‎ همه‎‎ فرقه هـای اسـلامـي‎ بـایـد بـا هوشیاري‎ كامل‎‎ در مقابل امواج‎ سهمگین‎‎ ایـن فتنه‎ ها بایستند.


 

مقام‎‎‎ معظم رهبري‎‎ بیداری امت‎ اسلام را موجب‎ افزایش‎ و پیچیده‎‎‎ تر شدن‎ توطئه هاي‎ تفرقـه انـگیـز امـریكـا، صـهیـونیـزم‎ و دیگـر مستكبران‎‎ جهان خواندند و افزودند: منابع‎ بي‎‎‎ پایان‎ طبیعی، میراث عظیم‎ فـرهـنگی، نیروي‎ انساني‎ كارآمد و بازار بـزرگ‎ یـك‎ و نیم‎ میلیارد نفري‎‎ مسلمـانـان‎، قـدرت‎ هـای سلطه‎ گر را براي‎ تسلط كامل‎ بر جهان‎ اسـلام‎ به‎‎ طمع‎ انداخته است‎‎ اما وحدت مسلمـانـان‎، سدي‎‎ بسیار قوی در برابـر ایـن‎ تـوطئه‎ هـا ایجاد خواهد كرد و به‎ همین‎‎ علـت‎ دشمـنـان اسلام‎ همه‎ تلاش‎ خود را براي‎ شكستن‎‎ ایـن سـد به‎‎ كار گرفته اند.

ایشان‎ انقلاب‎‎ اسلامي‎ را موجـب بیـدار، ي‎ اعتماد به‎ نفس‎ و امیدواري‎‎ ملت‎ های مسلمان‎ دانستند و خاطرنشـان‎ كـردنـد: بـه‎ علـت‎ تاثیرپذیري‎ امـت‎‎ اسـلامـي‎ از ملـت ایـران‎، توطئه‎ هاي‎‎ جهانخواران‎ امـروز بـرجـمهـوری اسلامي‎ ایران‎ متمركز شده‎ اسـت‎ امـا آنـهـا براي‎ تسلط برهمه‎ جهان‎ اسـلام‎ از افـریـقـا گرفته‎‎ تا خاورمیانه و تا شرق‎ آسیا تلاش‎ مي‎ كنند و این‎ هشداري‎‎ به‎‎ دنیای اسلام‎ است‎ كـه اگر در مقابل‎ توطئه‎ هاي‎ استكبار ایستادگي‎ نشود، هیچ‎ كشور اسلامي‎ در نهایت‎ از تـعـرض‎ جهانخواران‎‎ مصون نخواهد ماند.
حضرت‎‎ آیت الله‎‎‎‎ خامنه اي‎ با اشاره به فقـر فكري‎‎ دشمنـان‎ اسـلام‎ بـرای ارائه‎ مـكتـب‎ و تفكراتي‎ والا و جذاب‎ افزودند: آنهـا بـراي‎ پوشاندن‎‎ این ناتواني‎ و فقر اندیشه‎، پرچـم‎ حقوق‎ بشر را بلند كرده‎‎ اند در حـالـي‎ كـه امریكا و صهیونیزم‎ خود پرچمدار نقض‎ حقـوق‎ بشر و تروریست‎ پروري‎ هستند.

رهبر معـظم‎ انقـلاب‎، مسـئولیـت‎ نخـبگـان‎، روشنفكران‎‎‎ و سیاستمداران اسلامي‎ و صاحبـان قلم‎ و بیان‎ را در مقابله‎‎ بـا تـوطئه هـاي‎ پیچیده‎ استكبار بسیار سنگین‎ برشمـردنـد و تاكید كردند: باید ضمن‎ مقابله‎‎ هوشیارانـه با این‎ توطئه‎ ها و افشـاي‎ دشـمنـي‎ عمیـق‎ امریكا و صهیونیزم‎‎ با دین‎‎ مبین اسـلام، دل‎ هاي‎ مسلمـانـان‎‎ را بـا آینـده‎ روشـن خـود امیدوار ساخت‎ و ضمن‎ استفاده‎ از علم‎، عقـل‎ و تدبیر در جهت‎‎‎ تقویت دروني‎‎ امت اسـلامی، پایداري‎ در مقابـل‎ زورگـویـان‎ جهـانـي‎ را تشویق‎ كرد تا پروردگار نیز به‎‎ وعده تخلـف‎ ناپذیر خود عمل‎ كند و اسلام‎ و مسلمانان‎ به‎ جایگاه‎‎ شایسته خود دست‎ یابند.

در آغاز این‎ دیدار، رئیس‎ جمهـوري‎ اسـلامـي‎ ایران‎ نیز با تبریك‎ میلاد پیـامبـر خـتمـي‎ مرتبت‎ ( ص‎ ) و امام‎ جعفر صـادق‎ ( ع ) بـه‎ نیاز روز افزون‎ جامعه‎‎ بشـري‎ بـه تعـالیـم‎ اسلام‎ اشاره‎‎ كرد و گفت‎: در دنیایي‎‎ كه " بی عدالتي‎، فقر و تبعیض‎ " و افزایش‎ سلطه‎ گري‎ و جنگ‎، بشر را تهدید مي‎ كند، تعالیم‎‎ اسلام مي‎ تواند انسان‎‎ سرگشته‎ امروز را سروسامان دهد.

آقاي‎‎ خاتمي‎ ابراز امیدواری كرد: مسـئولان‎ نظام‎‎ اسلامي‎ با افزایش‎‎ خدمت‎ به‎ مردم و تلاش براي‎‎ ارتقای جایگاه‎ امت‎ اسلامـي‎، بیـش‎ از پیش‎ به‎ مسوولیت‎ هـاي‎ خـود در قبـال‎ اسـلام‎ عزیز عمل‎ كنند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo