شهید آوینی
 
 تا انتفاضه سوم فلسطين

نويسنده: منير شفيق

نبايد مجالي به اوهام و بهانه جويي ها به پشتيباني وعده هاي آمريكايي و اظهار تأسف اروپاييان داده شود. پيمودن راه انتفاضه به خودي خود موضع رسمي فلسطيني را از سقوط حفظ مي كند و زمام امور را به دست ملت فلسطين و نيروهاي ملي و اسلامي آن مي سپارد و از افتادن دولت هاي عربي به گرداب نيز جلوگيري مي كند.

تمامي دلايل و توجيهاتي كه براي رسيدن به موضع واحد گروهي در بين فلسطينيان براي اعلان آتش بس و اجراي آن پيدا مي شود، يكي پس از ديگري در حال از بين رفتن است. گفته مي شود كه آتش بس از سوي فلسطينيان كابينه شارون را قانع خواهد كرد كه در راه سازش گام بردارد؛ زيرا درغير اين صورت از سوي آمريكا و اروپاييان تحت فشار واقع خواهد شد و مجبور مي شود كه مذاكراتي را بپذيرد كه حداقل شروط فلسطيني عربي را تحقق مي بخشد و از اين جاست كه حمله تبليغاتي و سياسي گسترده اي را آغاز كرده است به اين اميد كه عمليات سازش از سر گرفته شود. بخشي از اين حمله تبليغاتي به منظور اجراي آتش بس و بخشي نيز به منظور گمراه كردن ساده لوحان يا ترجيح اميدها به حساب واقعيت ها صورت مي گيرد.

طبيعي است كه اغلب گروه هاي فلسطيني از جمله حماس و جهاد اسلامي با اين دلايل و توجيهات قانع نمي شوند بلكه تنها به يك دليل و آن هم به خاطر پرهيز از دودستگي در داخل فلسطين مادامي كه رهبران تشكيلات(رهبران فتح) بر آتش بس پافشاري مي كنند و نيز پرهيز از اختلاف مصر با فلسطين مادامي كه دولت مصر بر تحقق آتش بس اصرار مي كند، آن را پذيرفته اند. بنابراين موضعگ يري گروه هاي فلسطيني دلايل و توجيهات خاص خود را دارد. از سوي ديگر گروه هاي فلسطيني اطمينان دارند كه شارون اين آتش بس را خواه با ادامه تعقيب و دستگيري و ترور يا با مذاكرات بي نتيجه و بيهوده در زمينه تسليم برخي از شهرها يا از طريق ادامه احداث ديوار حايل و گسترش شهرك هاي صهيونيست نشين و يهودي كردن قدس نقض خواهد كرد.

بدين ترتيب وقايع بعد از اعلام آتش صحت مطالب فوق الذكر را بيش از آنچه انتظار آن مي رفت، آشكار ساخت. از يك سو عمليات تحريك آميز در ايست هاي بازرسي، يورش ها، ترور ها و بازداشت ها متوقف نشده است كما اينكه در چندين مكان در كرانه باختري مشاهده گرديد و از سوي ديگر عمليات گسترش مرزهاي قدس بزرگ به منظور الحاق شهرك صهيونيست نشين معاليه ادوميم به آن و گسترش آن به سوي مرزهاي رود اردن كه كرانه باختري را به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم مي كند، ادامه يافته است.

همزمان با اين اقدامات تلاش هايي براي يهودي كردن قدس قديمي صورت گرفته است كه اماكن مقدس با ساختمان ها و محله هاي "اسرائيلي " اطراف آن محاصره شده است. اتفاق خطرناك تر زمينه سازي براي يورش به مسجد الاقصي به هدف تقسيم آن است كما اينكه اين عمل با مسجد ابراهيمي در الخليل نيز صورت گرفت. صهيونيست ها مي كوشند با اين اقدامات راه را براي ساخت معبد دروغين هموار سازند كه كسي باور نمي كند آنچه در حال وقوع است كار گروه هاي تندرو باشد؛ زيرا همان طوري كه ايهود باراك در كنفرانس كمپ ديويد اعلام كرد اين اقدام جزو سياستي است كه "اسرائيل" رسماً آن را اعلام كره است. تسريع در ساخت واحدهاي مسكوني در شهرك هاي صهيونيست نشين و ادامه احداث ديوار حايل و تكميل آن نيز به اين اقدامات اضافه مي شود.

همه دلايل بي گمان اين نكته را متذكر مي شوند كه همه دلايل و توجيهاتي كه براي آتش بس اعلام شده است بي اساس است و شارون مي خواهد از اين آتش بس براي تحقق آنچه نتوانسته است با قدرت نظامي به دست آورد، استفاده كند. آمريكا ابتدا در زمينه موضع گيري در برابر اين مخمصه آشكار دچار تزلزل شد، سپس به خود آمد و از شارون و اقدامي كه انجام مي دهد، حمايت كرد و بدين ترتيب پايه اساسي اين دلايل و توجيهات فرو ريخت.

اما اروپاييان چنين نشان دادند كه رنجيده خاطر شده اند، اما تحركي از خود نشان ندادند. شارون انتظار بيشتري از جامعه اروپا نداشت و شايد آن را براي فروكش كردن عكس العمل فلسطيني عربي مفيد مي دانست.

از اين رو اين سئوال مطرح مي شود كه اگر كارها اين گونه پيش برود چه بايد كرد؟ پاسخ ساده است، بايد اين حقيقت آشكار شود كه اسبابي كه آتش بس براي آن برپا شده است، متزلزل ا ست. جنگ ادامه مي يابد حتي بدون تيراندازي از سوي شارون و بوش و گرنه چه معني دارد كه يهودي كردن قدس و توسعه شهرك هاي صهيونيست نشين و نيز ساخت ديوار حايل ادامه يابد؟ اما پس از آن موضع گيري ها، فلسطينيان بايد انتفاضه اي آرام و مسالمت آميز را از طريق، اعتصابات، تظاهرات، خودداري از شركت در مذاكرات بي نتيجه ادامه دهند و دولت هاي عربي به ويژه مصر نبايد در اين انتفاضه ترديدي به خود راه دهند و اعلام كنند كه وعده هاي آمريكايي پوشالي بوده و ماهيت آن روشن شده است. نبايد مجالي به اوهام و بهانه جويي ها به پشتيباني وعده هاي آمريكايي و اظهار تأسف اروپاييان داده شود. پيمودن راه انتفاضه به خودي خود موضع رسمي فلسطيني را از سقوط حفظ مي كند و زمام امور را به دست ملت فلسطين و نيروهاي ملي و اسلامي آن مي سپارد و از افتادن دولت هاي عربي به گرداب نيز جلوگيري مي كند.

منبع: روزنامه الشرق قطر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo