شهید آوینی
 
 معرفی «قرآن از ديدگاه ۱۱۴ دانشمند جهان»

كتاب «قرآن از ديدگاه ۱۱۴ دانشمند جهان» با مقدمه دكتر «سيدمحمدباقر حجتی» منتشر شد.

اين كتاب كه طرح آراء، كارها و پژوهش‌های ۱۱۴ دانشمند و مستشرق جهان است، در فصل اول خود با عنوان «قرآن از ديدگاه ۱۱۴ دانشمند جهان» ديدگاه‌های همدلانه ۱۱۴ دانشمند را مطرح می‌كند.

در فصل دوم كتاب با عنوان «معرفی ۱۱۴ ترجمه قرآن در جهان» سير ترجمه قرآن به زبان‌های اروپايی را تبيين می‌كند. در فصل سوم كتاب «معرفی ۱۱۴ پژوهش قرآنی از دانشمندان جهان» نام دارد، پژوهش‌های مهم اروپايی دانشمندان مختلف جهان را درباره قرآن به صورت بسيار كوتاهی بررسی می‌كند.
در فصل چهارم نويسنده كتاب، نسخه‌های خطی قرآن را در سراسر جهان معرفی می‌كند.
كتاب به رغم فشردگی اما مروری موجز به آثار و آراء مستشرقان و پژوهشرگان حوزه مطالعات دينی درباره غرب دارد.

دكتر «سيدمحمدباقر حجتی» قرآن‌پژوه معاصر در مقدمه كتاب می‌نويسند: مردم ام‌القرای اسلام پس از انقلاب شكوهمند اسلامی آنچنان با آغوش باز از قرآن و دستوراتش استقبال به عمل آوردند كه گذشته از مجالس و محافل پررونق و شكوهمند قرائت و مسابقه در آن، مجالس تفسير و علوم قرآنی نيز از پی آن رو به تعدد و گسترش نهاده تا آنجا كه دانشكده‌هايی با نام و عنوان دانشكده علوم قرآن بنياد شده و در بسياری از دانشكده‌ها با نام و عنوان دانشكده علوم قرآن و حديث به عنوان دپارتمان و گروه رشته‌، فعال هستند و نويسندگان با نگارش كتب و مقاله‌های فراوان و پرجاذبه اين پيام رهايی‌بخش را رونقی دگر بخشيدند.

از جمله متفكرانی كه نامشان در اين كتاب آمده است می‌توان از: نولدكه، گوته، انيشتن، بلر، لومانس، ويل دورانت، بورگ، مونتگمری وات، آرايی و ... نام برد.

كتاب در ۵ هزار نسخه، قيمت ۵۰۰ تومان، در ۱۵۲ صفحه و در سال ۱۳۸۲ توسط نشر سينا منتشر شده است.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo