شهید آوینی
 
 شنگجه گران زندان‎ ابوغريب‎ تبرئه‎ شدند

كميته‎ تحقـيقـاتـي‎ وزارت‎ دفـاع امريكا ( پنتاگون‎ ) چهار افسـر ارشـدي‎ را كه‎ در آزار زندانيان‎ ابوغريب‎ دست‎ داشتنـد تبرئه‎ كرد.

ژنرال‎ ريچاردوسانچـز كه‎‎‎ از ژوئن‎ 2003 تا ژوئيه 2004 فرمـانـده نظاميان‎ اشغالگر در عـراق‎ بـود جـز چهـار مقام‎‎ ارشدي‎ است‎ كه‎ از اين‎ جرم مبرا شد.

درپي‎ افشا و پخـش‎ تصـاويـري‎ از نـظاميـان‎ امريكايي‎ در شكنجه‎ زندانيان‎ ابوغريب‎ , يك‎ زن‎‎ امريكايي‎ كه‎ رياست‎ زندان ابوغـريـب‎ را برعهده‎‎ داشت‎, فاش‎ كرد كه فرماندهان‎ ارشـد امريكايي‎‎‎ از چگونگي شكنجه‎ زندانيان‎ عراقي در زندان‎ابوغريب‎ اطلاع داشته‎ اند و سانچـز به‎‎‎ وي‎ گفته است‎ كـه بـا زنـدانيـان‎ عـراق‎ مانند سگ‎ برخورد كند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo