شهید آوینی
 
دیدار مخترعان و نوآوران كشور با مقام معظم رهبری

مخترعان و نوآوران جوان كشور كـه‎ موفق‎ به‎‎ كسب‎ رتبه و مدال‎ جهانی‎‎ در سی و سومین‎ نمایشگاه‎ اختراعـات‎ و نـوآوری‎‎ هـای ژنو شدند ، روز (سه‎‎ شنبـه ) بـا حضـرت‎ آیت‎ الله‎‎ خامنه ای‎ رهبر معظم‎ انقلاب‎ اسلامی‎ دیدار كردند.

حضرت‎‎ آیت الله‎‎ خامنه ای‎ ضمـن‎ ابـراز خرسندی‎‎ از دیدار با جوانان‎ با استـعـدادی كه‎‎ بـرای‎ كشور افتخار كسب‎ كرده اند ، این‎ جوانان‎ و استعدادها را متعلق‎ بـه‎ مـلـت‎ و هویت‎ عظیم‎ و تاریخی‎ ایران‎ دانستنـد و بـا اشاره‎‎‎ به ظلـم‎ و ستمی‎‎ كه طی دههــا ســال‎ قبـل‎ از پیـروزی‎ انقلاب‎ اسـلامی‎ بـر مـلـت‎ ایران‎‎ بـه‎‎‎ ویـژه نســل‎ جـوان شـده اسـت‎ ، افزودند: اكنون‎ به‎ بركـت‎ انقلاب‎ اسـلامی‎ زمینـه‎ رشـد و شكـوفـایی‎ اسـتعـدادهـای‎ جوان‎ فراهـم‎ شـده‎‎‎ كـه حمـایـت‎ دستگاه هـا و سـازمـانهـای‎ دولتی‎ از ایـن‎ استعدادها و هدایت‎ آنهـا نقــش‎ بســزایی‎ در بـروز خلاقیت‎‎ ها و موفقیـت هــای‎ عــلمی‎ ایــن‎ جوانان‎ مستعد خواهد داشت‎.

ایشان‎ یكی‎ دیگر از عوامـل‎ و زمینـه‎ هـای‎ موفقیت‎‎ جوانان‎ كشور را تقـویــت روح‎ امیـد، جویندگی‎‎ و پژوهندگی برشمـردنــد و تـاكیـد كردند: باید خودبـاوری‎ و روحیــه‎‎ را بیش‎‎‎ از پیـش افـزایــش داد و در این‎ مسیر هرگونه‎ منفی‎‎ بـافی و اینكه‎‎ ایران‎ نمی‎تواند سم‎ مهلك‎ اسـت‎ كـــه بـایـد از آن‎ پرهیز شود.

مقام‎‎ معظم رهبری‎‎ موفقیت‎ هـای علـمی‎ جوانـان‎ ایرانی‎ در عرصه‎ های‎ مخـتـلــف‎ را آغـاز راه‎ خواندند و خاطر نشان‎ كـردنــد: نسـل‎ جـوان‎‎ امروز باید همچون كـوهـنـوردی‎ كـه‎‎‎ در دامنـه كوه است‎ با ایمـان‎ راسـخ‎ و علم‎، حركت‎‎خود را به‎‎ سـوی‎ قلـه افتـخـارات علمی‎ ادامـه‎ دهـد و این‎ آرزو و هدف‎ بزرگ‎ با برنامه‎ ریزی‎ بلند مدت‎ و كار و تلاش‎ بی‎ وقفه‎ امكان‎ پذیر است‎.

حضـرت‎‎ آیـت اللـه‎‎ خـامنــه ای‎ بـــا تـاكیــد بــر ایـنكـه‎ فضـای‎ امـن‎ كـشـور برای‎‎ فعالیت‎ های علمی‎ مرهون‎ جهاد و از خود گذشتگی‎‎ جوانانی اسـت‎ كـه‎ در دوران‎ دفــاع مقــدس‎ از جــان‎ خـــود گـذشـتنـد، لـزوم‎ قـدرشنـاسی‎ و تكـریـم‎ ایـن‎ اسـطوره‎ هـای‎ جهاد و شهادت‎ را یادآور شدند.

در این‎ دیدار آقای‎ راستگار مســـئول‎ گـروه‎‎‎ اعزامی‎‎، در سخنانی با اشــاره بــه كسـب‎ 15 مدال‎‎‎ طلا 26 ، مدال نقره‎ 7 ، مدال برنـز و چهار جایزه‎‎‎ ویژه در نمایشگاه ژنو و درخشش‎ جـوانـان‎‎ ایـرانی‎ در میـان 700 نماینده‎ از 42 كشور جهان‎ بر لزوم‎ حمـایـت‎ بیش‎‎ از پیش مادی‎‎‎ و معنوی از استعـدادهـای جوان‎ و شنـاسـایی‎ افراد گمنام‎ در كشور و پشتیبانی‎ از مالكیت‎ فكری‎‎ و معنوی مخترعین‎ تاكید كرد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo