شهید آوینی
 
پیشگیري‎‎‎ از خرابي‎ شبكه‎‎ های رایانه ای
نخستین بـار در جهـان نـرم‎افـزار پیشگیري‎‎‎ از خرابي‎ در شبكه‎‎ های رایانـه ای در دانشكده‎ مهندسي‎ كامـپیـوتـر و فنـاوري‎ اطلاعات‎ دانشگاه‎ صنعتي‎‎ امیركبیر طراحی شد.

این‎ نرم‎ افـزار بـراي‎‎ جلـوگیـری از خرابـي‎ در شبكه‎‎‎ هاي‎‎ رایانـه ای بـه كـمـك‎ تخصیص‎ مسیرهاي‎ پشتیبان‎ به‎ صورت‎ مسـتـقــل‎ از مـسیـر اصلـي‎‎ طراحی شده‎ است‎.

رستمي‎ مجري‎‎ ایـن‎ طرح‎ هـدف‎ از اجـرای این‎ طرح‎ را پیشگیري‎ از وقوع خرابـي‎ هـا و كیفیت‎‎ بالا در ارایه‎ خدمات و سـرویـس‎ دهـي‎ در شـبكـه‎ عنوان‎ كرد. وي‎ افزود: خرابي‎‎ ها میتـوانـد بــر اثـر عوامل‎ نرم‎ افزار،ي‎ فیزیكي‎‎ و طبیـعی ماننـد سیل‎، زلزله‎ ، آتش‎ سوزي‎ و قـطع‎ شـدن‎ كابـل‎هـا تاثیر بسیار بدي‎ در عملكردشبكـه‎ بگذارد به‎‎ طوري‎ كه باعث مـختـل‎ شـدن‎ كـار شبكه‎ شود.

رستمي‎ گفت‎: ایـن‎ نـرم‎ افـزارهــا در زمینـه‎‎ خرابي‎ در شبكه هاي‎ بزرگ‎ از قبیـل‎ شبكه‎ هاي‎‎‎‎ شهر،ی كشـوری و زیـرسـاخـت‎ هـای مخابراتي‎‎ مورد استفاده‎ قرار می گیرد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo