شهید آوینی
 
نمایشگاه‎ بین‎ المللي‎ كتاب‎ در اردیبهشت‎
هجدهمین نمایشگاه‎ بیـن الـملـلـي‎ كتاب‎ تهران‎‎ با حضور ناشراني‎ از ایــران و دیگــر كشـورهــاي‎ جهــان‎، از 14 تــا 24 اردیبـــهشـــت‎ امســال‎‎ در مــحـــل دائم‎ نمایـشگـاههـاي‎ تهـران‎ برگزار مي‎ شود.

با توافـق‎ وزارت‎ بازرگاني‎،اعضاي‎‎ شورای شهر تهـران‎ و وزارت‎ فرهنگ‎ و ارشاد اسلامـي‎ مقـرر شـد ، هـمچـون‎ سال‎ هاي‎ گـذشتـه‎‎، هجـدهـمیـن‎ نمـایـشگـاه بین‎المللي‎ كتاب‎ دراردیبهشت‎ امسال‎‎ در محـل كنوني‎‎ نمایشگاههاي‎ بین‎ المللی بـرگــزار شود.

وزیر فرهنگ‎ و ارشاد اسلامي‎‎ درباره‎ برپایی این‎ نمایشگاه‎‎‎ گفت‎: با توجه به حضور فعـال‎ ناشران‎‎ بخش‎ خصوصي‎ در این دوره‎‎ و به منظور كاهش‎ تصدي‎‎ گری دولت‎،امور اجرایي‎ نمایشگاه‎ به‎ بخش‎ خصوصي‎‎ واگذار می شود.

نمایشگاه‎ بیـن ‎‎المـللــي‎ كتـاب‎ تـهـران از مهمترین‎‎ و معتبرترین رخداد فرهنگي‎‎ كشور به‎ شمار می آید.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo