شهید آوینی

 

امروز يکشنبه هفتم فروردين سال 1384 هجری شمسی مقارن است با شانزدهم صفرالمظفر سال 1426 هجری قمری و برابر است با بيست و هفتم مارس سال 2005 ميلادی.

فتح رادار و سايت دزفول :
 

در چنين روزی در سال 1361 ه ش رادار و سايت هوايی دزفول به دست رزمندگان پرتوان اسلام فتح شد .
 

در گذشت منصور حلاج : 
در چنين روزی  در سال 922 ميلادی حسين ابن  منصور حلاج عارف و شاعر مشهور ايرانی در 64 سالگی به دار آويخته شد .  حسين بن منصور بيضاوی مشهور به حلاج  از بزرگان عرفا و صوفيه به دستورحامدبن عباس وزير مقتدر عباسی کشته شد. وی در بيضا درفارس فعلی به دنيا آمد و مدتی تحت تعلميات عارفانه سهل بن عبدالله تستَری قرار گرفت . او بعدها با جمعی از صوفيه عصر خود محشور شد که از ميان آنها می توان به جنيد بغدادی اشاره کرد . حلاج همچنين سالهای چندی از عمر خود را درزندان سپری کرد . گفته اند خليفه عباسی به دليل برخی مخالفت های سياسی و همچنين مخالفت برخی علمای دينی با انديشه های وی  ،  پس از زدن هزار تازيانه بر وی ، دستان  و پاهای او را بريد و جسدش را سوزاند و خاکسترش را در دجله ريخت ." التوحيد" ، "الجواهر الکبير" ، "الوجود الاول" و" الوجود الثانی"   از جمله مهمترين آثار اويند .گويند زمانی که او را دار زدند مردم بر جنازه او سنگ بسيار ميزدند .شبلی  نيز به خاطر دور نماندن از قافله مردم تکه گلی کوچک به منصور زد. از جنازه منصور آهی برخاست بلند . گفتند : اين چه سر است؟ از اين همه سنگ هيچ نگفتی . از گلی اندک آه کردنت چيست ؟ گفت : آنها که نمی دانند معذورند . از شبلی عجبم آمد که ميداند من کيستم . نمی بايد می انداخت و انداخت . رابعه از آنجا عبور ميکرد چون يار ديرين خود بر سر دار ديد سخت گريست و گفت : محکمتر زنيد اين حلاج رعنا را که ديگر اسرار عرش ما فاش نکند وآخرين سخن حسين بن منصور اين بود : آنانکه از مومنان بودند و بر گفتار من ايمان آوردند . رستگار ميشوند.  پس به خاطر اين سخن زبان او ببريدند و هنگام نماز شام سر از تن او جدا کردند در هنگام سر بريدن تبسمی کرد و جان بداد . مردمان خروش و شيون کردند . آن هنگام از يک يک اندام منصور آواز می آمد "انا الحق " و در وقت سر بريدنش هر قطره خونی که بر زمين ميافتاد نقش الله ظاهر می گشت . بايزيد گفت : چون او را دار زدند . دنيا بر من تنگ آمد . برای دلداری خويش شب تا سحر زير جنازه بر دار آويخته اش نماز کردم . چون سحر شد و هنگام نماز صبح هاتفی از آسمان ندا داد . که ای بايزيد از خود چه ميپرسی ؟ پاسخ دادم : چرا با او چنين کردی ؟ باز ندا آمد : او را سری از اسرار خود بازگو کرديم . تاب نياورد و فاش ساخت . پس سزای کسی که اسرار ما فاش سازد چنين باشد.  نقل است : حسين بن منصور حلاج ميگفت : تاپنجاه سالگی هيچ مذهبی نگرفتم ام از هر مذهبی آنچه دشوار تر بود را بر نفس خود اختيار کردم . تا امروز نماز نکرده ام مگر به هر نمازی غسل توبه ای کرده باشم. نقل است عقربی ديدند سياه و بزرگ که گرد او ميگرديد . مريدان قصد کشتن کردند . منصور گفت : دست از او برداريد که دوازده سال تمام است که نديم ماست و بر گرد ما ميچرخد
 

در گذشت آيت الله ميرزا يوسف مجتهد تبريزی : 
درچنين روزی در سال1337هجری قمری  آيت الله ميرزا يوسف مجتهد تبريزی از علمای جهان تشيع در عراق دار فانی را وداع گفت . «لسان الحق » عنوان مهمترين اثر وی است .

همکاری برای تسخير جزيره کورکسکا :
در چنين روزی در سال 960 ه ق معاهده همکاری و تعاون ميان دولتين عثمانی و فرانسه برای فتح جزيره کورسکا به امضا رسيد .

آغاز به کار مدرسه قضات شرعی در مصر :
در چنين روزی در شانزدهم ماه صفر 1325 ه ق مدرسه قضاوت شرعی در مصر آغاز به کار کرد . اين مدرسه در واقع
آغازگر نهضت تربيت قضات شرعی در مصر بود .

در گذشت حافظ ابراهيم احد :
در چنين روزی در سال 1351 ه ق شاعر بزرگوار مصری به نام  حافظ ابراهيم احد دار فانی را وداع گفت . وی يکی از بر جسته ترين شاعران عرب در عصر جديد به شمار می رود  .

گفتگوی ملی در الجزاير :
در چنين روزی درسال 1413 ه ق علی کافی رييس مجلس اعلی دوله الجزاير تمامی احزاب اين کشور را به گفتگوی ملی فراخواند . اين گفتگو به منظور جلوگيری از جنگ و خونريزی درشهر های مختلف اين کشور صورت گرفته بود  .

زلزله در تهران :
در چنين روزی در سال 1830 ميلادی  زمين لرزه بزرگی در مازندران جنوبی  مناطق شميرانات  و دماوند در خاور تهران را تقريباً بطور کامل ويران کرد. در حدود هفتاد  روستا که در سوی خاوری جاجرود و در امتداد راه هايی که از طريق دماوند به سمنان و دامغان می رود، جای داشتند ويران شدند و تنها در دماوند بيش ازپانصد  تن کشته شدند. دامنه آسيب ها تا جاجرود گسترش داشت که کاروانسرای آن در اثر لرزه درهم کوبيده شد و در تهران بسياری خانه های کهنه فرو ريخت و حدود سی  تن را کشت. در پايتخت حتی يک خانه از آسيب در امان نماند و بخشی از کاخ به همراه بسياری از خانه های پيوسته به آن و نيز بخشی از بازار فرو ريخت. ارگ، تالار بزرگ با رعام، شماری از عمارت های اعيانی و نيز ساختمان کهنه سفارت بريتانيا به سختی آسيب ديدند و ديواره های باغ سفارت با خاک يکسان شد. ارزش زيان های مالی در تهران نيم ميليون تومان برآورد شد. لرزه به شماری از ساختمان های همگانی در آمل، ساری و دامغان آسيب هايی رساند و سنگريزش هايی به راه انداخت که گردنه ها را در راه های هراز و تلار رود به شمال بست. زمين لرزه تا باکو حس شد و پسلرزه های شديدی به دنبال داشت که مايه آسيب های افزونتری در منطقه شميرانات شد و در تهران هراس بسيار برانگيخت، که بخش بزرگی از جمعيت آن در چادرها سکنی گزيدند. دربار سلطنتی نيز در فضای باز ارگ اردو زد. پسلرزه ششم  آوريل کاروانسرای قديمی را در جاجرود بکلی ويران کرد.
(منبع : پايگاه اطلاع رسانی پژو هشکده زلزله شناسی )

روز جهانی تئاتر :
همه ساله چنين روزی به عنوان  روزجهانی تئاتر گرامی داشته می شود . نمايندگان بيش از بيست و پنج کشور دنيا  در سال 1947  ميلادی به دعوت سازمان جهانی يونسکو، موسسه  بين المللی تآتر را بنيان نهادند. در سال 1961 ميلادی 
مرکز تآتر فنلاند  روز جهانی تئاتررا  به سازمان يونسکو پيشنهاد کرد و  اين پيشنهاد در نهمين کنگره  جهانی موسسه  بين المللی تآتر از سوی اعضای حاضر تاييد گرديد  و در روز بيست وهفتم مارس هر سال به عنوان روز جهانی تآتر معين شد  .
«تانکرد  درست » در پيامی که سال گذشته ميلادی به مناسبت  روز جهانی تآتر صادر کرد تاکيد نمود :  تئاتر يکی از بزرگترين اختراعات بشر است، بزرگ بهسان کشف چرخ، بهسان رامکردن آتش. 

 اخراج نيروهای انگليسی از ليبی :
در چنين روزی در سال 1970 ميلادی نيروهای   انگليسی از ليبی خارج شدند .

تولد اتو والاش :
در چنين روزی در سال 1847 ميلادی اتو والاش شيميدان آلمانی به دنيا آمد . وی در سال 1910 ميلادی جايزه نوبل شيمی را از آن خود کرد .

تولد کارل مانهايم :
در چنين روزی در سل 1893 ميلادی کارل مانهايم جامعه شناس برجسته آلمانی- انگليسی به  دنيا آمد . «ايدئولوژی و اتوپيا»  عنوان مهمترين اثر اوست . 
 
در گذشت يوری گاگارين :

در چنين روزی ر سال 1968 ميلادی يوری گاگارين فضا نورد مشهور روس در گذشت . او نخستين کسی است  که به کره ماه سفر کرده است  . وی در سن 34 سالگی در گذشت .

دولت پوانکاره :
در چنين روزی در سال 1924 ميلادی دولت پوانکاره در فرانسه قدرت را به دست گرفت .

چاپلين هنرمند :
 


در چنين روزی در سال 1931 ميلادی چارلی چاپلين عنوان افتخاری لژيونر بالاترين نشان هنری در فرانسه را از آن خود کرد .

ترک جامعه ملل :
در چنين روزی در سال 1933 ميلادی ژاپن عليرغم امضای معاهده جامعه ملل ،  به دليل فقدان ضمانت اجرايی آن برای اعضا ، اين جامعه را ترک گفت .

حمله به يوگسلاوی :
در چنين روزی در سال 1941 ميلادی  هيتلر فرمان دايرکتيو 27 را برای حمله به يوگسلاوی  ،  صادر کرد .

تسخير ايووا جيما :
در چنين روزی در سال 1945 ميلادی و در پايان جنگ جهانی دوم پس از کشتار بيش از بيست و دو هزار ژاپنی و شش هزار آمريکايی شهر ايووا جيما به  اشغال نيروی های آمريکايی در آمد .

نخستين دبير کل حزب : 
در  چنين روزی در سال 1958 ميلادی نيکيتا خروشچف نخست وزير و نخستين دبير کل حزب کمونيست قدرت را در دست گرفت .

تظاهرات ضد جنگ :
در چنين روزی در سال 1966 ميلادی تظاهرات گسترده ضد جنگ ويتنام در کشو رهای يالات متحده آمريکا ، اروپا و استراليا بر گزار شد .

پايان نبرد شامپانی  : 
درچنين روزی در سال  1915ميلادی نبرد شامپانی در ميانه جنگ جهانی نخست ميان دو کشور  فرانسه و آلمان پايان گرفت . 
در اين جنگ نزديک به پنجاه  هزار سرباز فرانسوی وبيش از سی هزار  سرباز آلمانی کشته شدند.

سوهارتو در راس قدرت :
در چنين روزی در سل 1968 ميلادی سوهارتو با پشت سرنهادن احمد سوکارنو به عنوان رييس جمهور ادونزی قدرت را در اين کشور در دست گرفت .

پدر خوانده در اوج :
در چنين روزی در سال 1973 و در جريان برگزاری چهل و پنجمين جايزه اسکار فيلم پدر خوانده بسياری از جوايز را از آن خود کرد . در اين ميان مارلون براندو جايزه بهترين بازيگر اسکار را از آن خود کرد . 

تولد رونتگن : 
درچنين روزی در سال 1845ميلادی ويلهلم  رونتگن  فيزيکدان آلمانی ديده به جهان گشود . وی  در سال 1895 ميلادی اشعه ايکس را کشف کرد  وبه همين دليل در آن سال جايزه نوبل را در رشته فيزيک از آن خود نمود . اشعه ايکس وی امروزه يکی از اصلی ترين مشکلات را در حوزه علم پزشکی مرتفع ساخته است .

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo