شهید آوینی

 

مهمترین‎ عوامل‎ مرگ‎ و میر در امریكاواشنگتن‎‎ ـ پژوهش‎ ها نشان می‎‎ دهد: چاقی و كشیدن‎‎ سیگار مهمترین عوامل‎ مرگ‎ و میـر در آمریكا است‎.
مركز كنترل‎ و پیشگیـری‎ از امـراض‎ در امریكا در گزارشی‎ اعلام‎ كرد, آمـار مـرگ‎ و میر ناشی‎‎‎ از چاقی به‎‎ سرعت‎ رو بـه فـزونی است‎ و پرخوری‎ و نداشتن‎ تحرك‎ جسمی‎ در سـال‎ 2000 سبب‎ شد تا مرگ‎ و میر ناشی‎‎ از چاقی و اضافه‎‎ وزن‎‎ به400 هزارتن یا 17 درصد از كل‎ تلفات‎ آن‎ سال‎ برسد. این‎‎ گزارش‎ می‎ افزاید, سیگار نیز همچـنـان بزرگترین‎‎ عامل‎ مرگ‎ و میر در این كشور است‎ به‎‎ طوریكه تلفات‎‎ ناشی‎ از كشیدن‎ دخانیـات در سال‎ 2000 به‎‎ 435 هزار تن‎ رسیـد كـه 18 درصد از كل‎ مرگ‎ و میرهای‎ امریكا در آن‎ سال‎‎ را تشكیل می‎ دهد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo