شهید آوینی

 

ابتكار يك‎ ايرانی‎ در ضمینه ساخت روبات  


یك‎ پژوهشگر ایرانی‎‎ روبـاتی را طراحی‎‎ كرده‎‎‎ است‎ كه می تواند یك‎ خـانـه 65 مترمربعی‎ یك‎ طبقـه‎ را بـدون‎ دخـالـت‎‎ دسـت انسان‎ یك‎ روزه‎ بسازد.
به‎‎‎ نوشته نشریه آلمانی‎ اشپیگل‎ در اینترنت‎, به‎‎رخ‎ خوشنویس‎ پژوهشگر ایـرانی‎ دانـشگـاه كالیفرنیای‎ جنوبی‎‎ با طراحی نمونـه‎ روبـات‎ ساختمانی‎ خود قصـد دارد بـه‎ كمـك‎ مصـالـح‎ ساختمانی‎ نیمه‎‎‎ مایع‎ و یا سفت‎ نشده به طور خودكار دیوارهای‎ این‎ خانه‎ كـوچـك‎ را بـالا ببرد.
گرچه‎‎‎‎ ماده ساختمانی‎ به كار رفتـه در ایـن‎ نمونه‎‎‎ سیمان‎ سفت‎‎‎ نشده بوده است اما شركـت دگوسای‎ آلمان‎‎ بزرگترین تولید كننده‎ مصالح‎ ساختمانی‎ ویژه‎ در جهان‎ قـراراسـت‎ مـواد و مصالح‎ ساختمانی‎ مناسبتری‎ را تولید كنـد و در اختیار وی‎ قرار دهد. خوشنویس‎ گفت‎‎‎: این‎ روبات بایك‎ بازوی‎ هدایت شده‎ با كامپیوتر دیوارها را بالا می‎ برد و سپس‎ دو ماله ‎‎‎كنترل‎ از راه دور به دیوارهای‎ مرطوب‎ شكل‎ می‎ دهند.
این‎‎ روبات‎ كه‎ روی‎ داربستی‎ از تیرآهن قرار دارد مشابه‎‎ جرثقیـل‎ هـایی‎ كـه در بنـادر كانتینرها را جا به‎ جا می‎‎ كنند، عمل‎ می كند.
به‎‎‎‎ گفته این‎‎ محقق‎ ایرانی‎ به این سیستم‎ كه برای‎ شكل‎ دهی‎‎ ساختمان‎ انعطاف‎ پذیر است‎ می توان‎‎ روبات‎ های‎‎‎‎ بیشتری برای بنای ساختمان های‎‎ بزرگتر كه‎ توانایی‎ تشكیـل‎ دیـوارهـای منحنی‎ را نیز داشته‎‎ باشند اضافه كرد. قرار است‎‎ نخستین‎‎‎ ساختمان ایـن روبـات كـه‎ مصالح‎ ساختمانی‎ آن‎ در ابتدا شبیه‎ خمیر دندان‎ است‎ در سال‎ 2005 ساخته‎ شود.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo