شهید آوینی

   دوشنبه 18 اسفند 1382 16 محرم  1424 8 مارس 2003 

ایران‎
- از سوی‎ فرمـانـدار اعـلام‎ شـد: آخـریـن‎ تغییرات‎‎ در نتایج‎ انتخابات تهران‎
- مجلس‎ خبرگان‎ رهبری‎‎ از عمـلكـرد شـورای نگهبان‎ حمایت‎ كرد
- یك‎ مقام‎‎ وزارت‎ خارجه‎ آمریكا اعلام كرد: احتمال‎ به‎‎ قدرت‎‎ رسیدن‎ حكـومـت شیعـه در عراق‎ افزایش‎ یافت
- شیعیان‎‎ خواهان انتخابات‎‎ و جایگاه‎ شریعت در قانون‎ اساسی‎
-كردها به‎ دنبال‎ فدرالیسم
- بازدید یك‎ میلیون‎ اروپایی‎ از نمایشگاه‎ هنر پارسی‎
- گنجینه‎ تاریخ‎ فارس‎ امروز گشایش‎ می ‎یابد
- تاكید خاتمی‎‎‎ بر توانایی و شایستگی زنان‎ ایرانی‎
- گزارش‎ روحانی‎ از پرونده‎‎ هسته ای‎ ایران‎
- تكاپوی‎ تهران‎‎ و واشنگتن در مورد آینـده‎ سیاسی‎ عراق‎
- منابع‎ ایرانی فضای نشست‎ شورای حكـام‎ را مثبت‎ خواندند.
- پرونده 7 نماینده مجلـس‎ در دستـور كـار قضایی
- مجلس‎ سرنوشت‎ كتابخانه ‎هـای‎ عمـومـي‎ را مشخص‎ كرد

همشهري‎
- شهـردار تهـران‎ اعـلام‎ كـرد، بـرنـامــه‎ شهرداری‎‎ برای توسعه‎ ساخت‎‎ و ساز و تثـبیـت قیمت‎ مسكن‎‎ در تهران
- تلاش‎ ایران‎‎ برای‎ مختومـه‎‎ كـردن پـرونـده هسته ‎‎ای‎ در جلسه امروز در وین‎
- 84 كشتـه‎ و زخمـی‎ در تهـاجـم‎ نـظامیـان‎ اسرائیلی‎ به‎‎ عزه
- پس‎ از مذاكره‎‎ شورای‎ حكومتی‎ با آیت ‎اللـه سیستانی‎‎ اعلام‎ شد، قانون‎ اساسی موقت‎ عـراق‎ امروز امضا مي‎شود
- تشنج‎ در مجلس‎ - دومین‎ استعفا
- معاون‎ رئیس‎‎ جمهور: مجلس هفتم‎ شعـارهـای‎ قابل‎ قبولی‎ دارد
- رعب ‎آفرینی‎ طالبان‎ در روستاهای‎ افغانستان
- كلیات‎‎ طرح‎ یكسان‎ سازی‎ تشـریفـات ورود و خروج‎ كالا در مجلس‎ تصویب‎ شد
- دومین‎‎ گروه‎ سربازان صنعت‎‎ اردیبـهشـت 83 به‎ خدمت‎ اعزام‎ مي‎شوند
- اسكناس 20 هزار ریالی‎ تا قبل‎ از پایـان‎ سال‎ توزیع‎ مي‎شود

جام‎‎ جم
- رئیس‎ اتحادیه‎ لاستیك‎ فروشان‎ هشـدار داد: لاستیك‎ های‎ وارداتی‎ فرسوده‎ را نخرید
- برگزاری‎‎ یازدهیمن‎‎ اجلاس‎ خبرگان رهبری
- تلاش‎ ایران‎‎ بـرای‎ پیـوستـن بـه‎‎ بـاشگـاه هسته ‎ای‎ جهان
- حمله‎‎ موشكی‎ به ساختمان‎ مجاور محل‎ امضای‎ قانون‎ اساسي‎ عراق‎
- نخستین‎ خبرها از وقوع پنـج‎ انـفجـار در بغداد
- اولین‎ دیدار رسمی‎ رئیس‎ جمهوری‎‎ انـدونزی از منطقه‎‎ آچه
- مسائل‎ اقتصادي‎ در كانون‎‎ كنگره‎ خلق‎ چین
- گزارش‎ روز اقتصادي‎‎، بیكاری 3 میـلیـون‎ آمریكایي‎
- بوش‎ از وضعیت‎ وخیم‎ بیكـاری‎ در آمـریكـا دفاع كرد
- مسافران‎ نوروزی‎‎ بـرای اقـامـت‎ فقـط بـه‎ مراكز مجاز مراجعه‎ كنند
- مراسم‎‎ نهمین‎ سالگرد ارتحال‎ یادگار امام (ره) پنج‎شنبه برگزار مي‎شود

ایران‎ نیوز
- ابطحی: دولت‎‎ شرایطی بـراي‎ انـتخـابـات آزاد و رقابتی‎ در نظر گرفته‎ بود
- آلمان‎ به‎ بازسازی‎ بم‎ كمك‎ كرد
- روحانی‎‎: سازمان‎ ملل‎ باید بـازرسی هـای‎ هسته ‎ای‎ خود را متوقف‎ كند
- مهاجمان‎ اسراییلی‎‎ چهارده فـلسـطینی را كشتند
- لیبی‎‎ آخرین‎ بخش‎ از سلاحهای‎ كشتار جمعی خود را از كشور خارج‎ كرد
- درگیری نمایندگان‎ محافـظه‎ كـار و اصـلاح‎ طلب

خراسان‎
- دو شرط ایران‎ برای‎‎ ادامـه‎ هـمكـاری بـا آژانس: مختومه‎‎ شـدن‎ پـرونـده و پـذیـرش‎- ایران‎‎ در باشگاه‎‎ هسته ای‎ جهان
- با تصویـب‎ مـجلـس‎ شـركـت‎ های‎ دولتـی‎ و نهادهای‎ عمومی‎ بایـد از طریـق‎ گمـرك‎ كـالا وارد كنند
 تضییع‎ حقوق‎ مردم‎‎ درثبت‎ نام تلفن‎ همراه‎، مخابرات 30 درصد اضافه‎ دریافت مي‎كند
- شهردار تهران‎: بلندمرتبه ‎سازی‎ در پایتخت‎ از سال‎ آینده‎ ممنوع مي‎شود
- اعضای‎‎‎ شورای حكومت‎ انتقالي‎ برای تصویـب‎ قانون‎ اساسی‎ موقت‎ عراق‎‎ به‎ توافق رسیدند
- اسكناس 2 هزار تومانی‎ هفته‎‎ آینده وارد بازار مي‎شود
- دو فوریت‎‎ لایحه‎ برداشت 4/5 میلیارد دلار از حساب‎‎ ذخیره‎‎ ارزی‎ به تصویب رسید
- معـاون‎ حقـوقـی‎ وزارت‎ راه‎ و تـرابـری:‎ استعفای‎ وزیر راه‎ نمي‎تواند جلو سوانـح‎ را بگیرد
- حادثه‎ "دلبران‎‎‎" از زبان مصدومان
- نطق‎ یك‎ نماینده‎ و درگیری در مجلس‎
- قابلیت‎ های پاسارگاد ابر رایانه‎ ایرانی‎
- كنكوری‎ ها یك‎ سال‎ دیرتر به‎‎ خدمت‎ وظیفـه اعزام‎ مي‎شوند

آفتاب‎ یزد
- صـف‎ آرایـي‎ موافقان‎‎‎ ومخالفان ایـران در "وین‎"
- حسن‎ روحانی‎‎: با همكاري‎ اروپا می توانیم‎ تهدید آمریكا را به‎ فرصت‎ تبدیل‎ كنیم‎
- نماینده ‎تهران‎‎ در مجلس‎ خبرگـان، اعضـای‎ خبرگان‎‎‎ باید از میان متخـصصـان رشتـه ‎هـای‎ مختلف‎ انتخاب‎ شوند
- علیزاده‎: ژنو 55 زنداني‎ دارد تهران‎ 26 هزار
- آخرین‎‎ وضعیت‎ پرونده‎ هاشم‎ آقاجری‎ از زبان صالح‎ نیكبخت‎
- یك‎ هزار واحد مسكونی‎ تعهدی‎ استان‎‎ تهران تا 15 فروردین‎ تحویل‎ مردم‎‎ بم مي‎شود
- سخنگوی‎ وزارت‎ امورخارجه‎ آمریكا، امـروز عراق‎ از ایران‎ تاثیر مي‎پـذیـرد در آینـده‎ ایران‎ از عراق
- یونیسف‎ اعلام‎ كرد، آموزش‎ دختران‎ باید به‎ اولویت‎ جهانی‎ تبدیل‎ شود

اعتماد
- دستگیری‎ ژنرال‎ جنایتكار عراق‎
- دیروز درصحن‎ علنـی‎ مـجلـس،‎ نـطق‎ مـوسـوی‎ خویینی‎ مجلس‎ را متشنج‎ كرد
- انگلیس‎ به‎‎ طرح‎ خاورمیانه بزرگ‎ پیوست‎
- اعلام‎ آخرین‎ تغییرات‎‎ در نتایج‎ انتخابـات حوزه‎‎ انتخابیه تهران‎
- با راي‎ نمایندگان‎ درجلسه‎ دیروز مـجلـس‎- استعفای‎ میرمحمود یگانگی‎ پذیرفته‎ شد
- با اعزام‎ یك‎ گروه‎‎ ازكارشناسان‎ قضایی‎ بـه عراق‎مقدمات‎ محاكمه‎ صدام‎‎حسین‎ فراهم مي‎شود
- استقرار آرامش‎ نسبی‎‎ در هاییتی
- دبیركل‎‎ بورس‎ اوراق‎ بهادار: سـال آینـده‎ سهامداران‎ سود خوبی‎‎ میبرند
- درپي‎‎ توفق‎ تولید قیرصادراتی كشور عنوان‎ شد، دولت‎‎ باید خسارت صادركنندگان‎ قیر را جبران‎ كند
- از هفته‎‎‎ آینده اسكناس 2هزار توماني‎ بـه بازار مي‎آید
- هزینه‎ خدمات‎ درمانی‎ درسال 83 افزایـش‎ نمي‎یابد

انتخاب‎
- مراسم‎‎ نهمین‎ سالگرد ارتحال‎ یادگار امام برگزار مي‎ شود
- توافق‎‎ شورای‎ حكومتی‎ عراق با آیـت‎ اللـه‎ سیستانی‎‎ در مورد قانون‎ اساسی
- تسهیلات‎ جدید براي‎ ادامه‎ تحصیل‎ مـشمـولان‎ وظیفه
- گزارش‎ خبري‎ انتخاب‎، مردم‎ بازنده‎ اصلـي‎ طرح‎ فروش‎ خودروهای‎ اقساطي‎
- تهران‎ تهدید كـرد، اگـر پـرونـده‎ اتمـي‎ ایران‎ در آژانس‎ بسته‎ نشود غنی‎ سازی‎ آغـاز مي‎ شود
- تاكید خاتمی‎‎‎ برشایستگی زنان‎ ایرانی
- غـذاهـای‎ ایـرانـی‎‎ و خـارجی در دومیـن‎ جشنواره‎ بین‎ المللی‎ غذا
- انتصاب‎ وزیر جدید انرژی‎ لیبی‎ پس‎ از پنج‎ سال‎
- شهردار تهران‎ و سیاست‎‎ های‎ كنترل‎ قیمـت مسكن‎‎ درسال‎ جدیـد ، بـرج‎ سـازی‎ در تهـران ممنوع مي‎شود
- شب‎‎های ‎‎ایران ‎‎برای جذب توریست‎ چراغانی مي‎شود.

قدس‎
- آیت ‎الله‎ مشكینی‎: مردم‎ ایران‎ با حضور در انتخابات‎، شر بزرگی‎ را دفع‎ كردند
- پیش‎ نویس‎‎ قطعنامـه‎ اجـلاس ویـن‎، اروپـا بندهای‎ آمریكا را نپذیرفت
- جزئیات‎ امضای‎ پروتكـل‎ اعـلام‎ شـد، دكتـر روحانی: ایـران‎ بـرای‎ ورود بـه‎‎ بـاشگـاه هسته ‎ای‎ جهان‎ تلاش‎ مي‎كند
- دبیـر مـجمـع‎ تشـخیـص‎ مصـلحـت‎ نــظام: هر بیانیه ‎‎‎ای‎ كه حـق‎ دسـتیـابـی‎ ایـران‎ بـه فناوری‎‎ هسته ‎ای را محـدود كنـد مـانعـی‎ در ادامه‎ همكاری‎ با آژانس‎ خواهد بود
- اولین‎‎ خودروی‎ دورگه‎ ایران تولید شد
- شهادت 15 فلسطینی‎ درتهاجـم‎ ددمـنشـانـه‎ رژیم‎ صهیونیستی‎ به‎‎ نواز عزه
- اعتراض‎ رسمـي‎ ایـران‎ بـه‎ آژانـس‎ امـروز منتشر مي‎ شود
- تشكیل‎ پرونده‎‎ علیه رهبران‎ سـابـق‎‎ عـراق آغاز شد
- عرضه‎ محدود اسكناس 2 هزار تومانی‎

جوان
_ دبیر شورای عالی امنیت ملی: قدرتها باید ورود ایران به باشگاه هسته‌ای را بپذیرند
_ مجلس مجوز برداشت 4/4 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی را صادر كرد
_ تسهیلات ویژه برای ادامه تحصیل مشمولان وظیفه

 آشتی
_ معلمان سر كلاس حاضر نشدند
_ افزایش 10 درصدی تعرفه بیمه شخص ثالث
_ اعطای جایزه «پادر دهان» به دونالد رامسفلد

 حمایت
_ براساس فرامین مقام معظم رهبری؛ اعزام داوطلبان كنكور سراسری یك سال به تعویق افتاد
_ احمدی نژاد: ممنوعیت بلند مرتبه سازی در پایتخت
_ در پی شكایت مرد ثروتمند سگ میلیونی باعث بازداشت مرد سرایدار شد

 رسالت
_ آیت‌الله مشكینی در مراسم گشایش یازدهمین اجلاس خبرگان: خدمتگزاری پاسخی به اعتماد مردم است
_ دكتر باهر: سازمان مدیریت اشتباهات فاحشی در بودجه 82 داشته است
_ شهردار تهران اعلام كرد: برج‌سازی ممنوع!

 همبستگی
_ دومین استعفا پذیرفته شد، یگانلی هم از مجلس رفت
_ در روز جهانی زن اعلام شد؛ زنان قربانیان فقر،خشونت و ایدز
_ آیت‌الله مشكینی: حضور مردم در انتخابات مجلس مدد غیبی بود

 سیاست روز
_ شورای شهر تصویب كرد؛ كاهش 50 درصدی بهای خدمات عمومی شهری در تهران
_ از 22 اسفند شروع مي‌شود؛ توزیع اسكناس‌های 2 هزار تومانی
_ 95 شهید و زخمی در حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه

 جهان اقتصاد
_ كارشناسان در گفت وگو با جهان اقتصاد: پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع نمي‌شود
_ 75 درصد سهام پروژه آزادگان متعلق به ژاپني‌هاست
_ مدیر امور نشر و اسكناس بانك مركزی: سالانه 100 تن شمش طلا به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود

 نسیم صبا
_ مجید انصاری در اجلاس خبرگان رهبری: مجلس خبرگان باید گزارش خود را به مردم ارائه دهد
_ بای سلامی: اصلاح‌طلبان حاضرند در برابر اتهامات در همین دستگاه قضائی محاكمه شوند
_ محمدعلی ابطحی: این انتخابات ناگفته‌های زیادی دارد

 دنیای اقتصاد
_ سكه گران شد
_ خرید عید با اسكناس دو هزار تومانی
_ برج‌سازی در تهران ممنوع شد

 ابرار اقتصادی
_ تعرفه رومینگ بین‌المللی تلفن همراه در تركیه و بحرین اعلام شد: تلفن همراهتان را به تركیه و بحرین ببرید!
_ اسكناس 2 هزار تومانی هفته آینده به بازار مي‌آید
_ 6 هزار گردشگر وارد كشور شد

 حیات نو اقتصادی
_ دبیر كل بورس: سهام دو شركت به سرمایه‌گذاران خارجی فروخته می‌شود
_ برگه پرداخت جریمه، سند عدم خلاف خودرو شد
_ تحقیق و تفحص از پرونده استات اویل تصویب شد

 آفرینش
_ به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در اجلاس شارجه: دانشگاه علمی كاربردی جهان اسلام تاسیس می‌شود
_ مجید جلالی: چرا از تبانی استقلال حرف نمی‌زنند
_ شرایط ثبت‌نام داوطلبان دوره‌های كارشناسی ارشد بدون كنكور دانشگاه پیام نور

 جمهوری اسلامی

_ شورای نگهبان انتخابات ایرانشهر را به علت خرید و فروش آرا ابطال كرد
_ وزیر خارجه عراق: شیعیان باید حق وتوی ما را بپذیرند
_ آیت‌الله مشكینی: مجلس هفتم باید گره گشای مشكلات مردم باشد

 خبر

_ برای نخستین بار در كشور؛ متخصصان ایرانی موفق به ساخت موتور پالس جت شدند
_ كارشناسان بهداشت روان دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه: لكنت زبان یك اختلال عصبی است
_میزان كافئین چای ایرانی كمتر از چای خارجی است

 ابرار

_ عضو مجلس خبرگان: به دلیل داشتن دشمنان داخلی و خارجی لازم نیست مردم از جریانات با خبر شوند
_ نایب رئیس مجلس: منافع ملی ایران با حفظ آرامش در عراق تامین مي‌شود
_ رئیس كل دادگستری استان تهران: استان تهران 26 هزار زندانی دارد

 توسعه

_ امروز اروپا در وین بازیگردانی مي‌كند
_ توفان، مسئولان غرب كشور را بیدار نكرد
_ وزیر بهداشت: مردم قدرت پرداخت هزینه درمان را ندارند

 مردم سالاری

_ رئیس جمهور در دیدار دست‌اندركاران دائره‌المعارف زن ایرانی: نمي‌توان یك شبه منتظر حل مشكلات شد
_ وزیر خارجه عراق: صدام حسین در عراق محاكمه خواهد شد

 بانی فیلم

_ پیتر جكسون یك هفته پس از مراسم اسكار تدارك برای یك پروژه عظیم سینمایی را آغاز كرد؛ كینگ كونگ دوباره جان مي‌گیرد
_ برای تماشای 178 قطعه منحصر به فرد تاریخ ایران، بیش از یك میلیون اروپایی از نمایشگاه «هنر پارس» دیدن كردند
_ تسویه حساب پورعرب با عوامل نمایش خسیس سرانجام «نم» پس داد!

 ایران دیلی

_ روحانی گزارش پروتكل ان پی تی را ارائه داد
_ خاتمی خواستار اصلاح وجهه زنان شد
_ 14 فلسطینی در اردوگاههای غزه به شهادت رسیدند

 تهران تایمز

_ وزیر خارجه عراق: علیرغم دشمني‌های آمریكا، با ایران دارای روابط هستیم
_ دست كم 14 فلسطینی در یورش اسرائیل به اردوگاههای پناهندگان غزه به شهادت رسیدند
_ دو عراقی در حمله مهاجمان در موصل كشته شدند

 

 عناوین روزنامه های عصر

 اطلاعات

- دبیر شورای عالی امنیت ملی در گزارشی به اجلاس خبرگان عنوان كرد: فعالیت‌های صلح آ‌میز هسته‌ای ایران نباید جناحی وسیاسی شود
- معاون كل وزیر اقتصاد و دارایی: 5/3 میلیارد دلار تاكنون از حساب ذخیره ارزی سرمایه‌گذاری شده است
- در دیدار با اعضای شورای علمی و دست‌اندركاران نخستین دائره المعارف زن ایرانی رئیس‌جمهوری بر ضرورت حذف ذهنیت‌های منفی ازجامعه درباره نقش زنان تاكید كرد
- برنامه نوسازی آموزش فنی و حرفه‌ای تدوین مي‌شود
- حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به اردوگاه‌های فلسطینی در نوار غزه 14 شهید و 81 زخمی برجا گذاشت
- آغاز مذاكرات شورای حكام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره مسائل هسته‌ای ایران و لیبی
-چگونگی پذیرش و تحصیل در دوره‌های فراگیركارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اعلام شد
- آزاد راه تهران شمال سال آینده به بهره‌برداری مي‌رسد
- با تصویب شورای اسلامی شهر تهران: بهای خدمات عمومی شهر تهران 50 درصد كاهش یافت.

كیهان

- دكتر احمدی نژاد اعلام كرد: سیاست‌های جدید ساخت و ساز در تهران
- مشاور رئیس جمهورخطاب به اصلاح‌طلبان : به جای فرافكنی دلایل شكست را پیدا كنید
- دست‌اندركاران بازار سكه : اظهارات مقام بانك مركزی قیمت سكه را بالا برد
- كارشناسان اقتصادی مطرح كردند: راه كارهای بالا بردن قدرت خرید مردم
- نمایندگان مستعفی 30 میلیون تومان مي‌گیرند
- با پیروزی در انتخابات پارلمانی محافظه‌كاران یونان به 10 سال قدرت سوسیالیست‌ها پایان دادند
-صهیونیستها 90 فلسطینی را به خاك و خون كشیدند
- گردنه دلبران 12 قربانی گرفت
دبیر شورای عالی امنیت ملی: پرونده اتمی ایران باید در آژانس بسته شود

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo