شهید آوینی

 

 سرانجام قانون ممنوعیت حجاب در سنای فرانسه تصویب شد  

از آغاز سال جدید تحصیلى در مدارس فرانسه حمل نمادهاى چشمگیر و جلب نظر كننده مذهبى ممنوع خواهد بود.

 

به گزارش رادیو آلمان، امروز مجلس سناى فرانسه، پس از آنكه این قانون در مجلس ملى این كشور به تصویب رسیده بود، با راى مجلس ملى موافقت كرد. نخست وزیر فرانسه ژان پیر رافارن پس از اعتراض هایى كه به این قانون در خارج و داخل فرانسه صورت گرفت، بار دیگر در برابر نمایندگان تاكید كرد بر اینكه فرانسه نمى خواهد علیه مذاهب عمل كند، بلكه مدارس می بایست به عنوان فضایى نامتاثر از مذهب باقى بمانند. قانون جدید حمل سمبلهاى مذهبى چون روسرى مسلمانان و صلیب مسیحیان را در مدارس فرانسه ممنوع مى كند. پس از یك سال از اجراى قانون نتایج این قانون بررسى خواهند شد


Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo