شهید آوینی

 

 مجروحان و اجساد شهدای كربلا تا روز جمعه انتقال مییابند

كاردارایران دركربـلا اعـلام‎ كـرد: تمامی‎ مجروحان‎ وشهدای‎ حادثه‎ كربلا تا روز جمعه‎‎ به ایران‎ منتقل‎ می‎ شوند.
قمی‎ افزود: پس‎ از حادثه‎ خونیـن‎ كـربـلا كمیته‎‎ رسیدگی‎ بـه امـورشهـدا و مجـروحـان‎ متشكل‎ ازسفارت‎ جمهوی‎ اسلامی‎ ایران‎ درعراق‎ سازمان‎ حج‎ وزیارت‎‎ , جمعیـت هـلال‎ احمـر, سركنسولگری‎ وموسسه‎ حمایت‎ سبز ایـرانیـان‎ برای‎ كمك‎ به‎‎ حادثه دیدگان‎ تشكیل‎ شد.
وی‎‎ گفت‎: بـا كمـك‎ دسـتگـاههـای عـراقـی‎ , درمانگاههای‎‎ كربلا و تیم های پزشكـی‎ كـه‎‎ بـه عراق‎ اعزام‎ شـده‎ بـودنـد كـار انتـقـال‎ و مداواي‎ مجروحان‎ به‎ سرعت‎ انجام‎ شد. قمی‎ بـه‎‎‎ تعـداد مجـروحـان‎ حـادثـه اشـاره كرد و گفت‎: براسـاس‎ آخـریـن‎ سـرشمـاری 115 ‎ مجروح‎ به‎ بیمارستانهاي‎ عراق‎ منـتقـل‎ شدندكه‎‎ بعضی از آنهـا بـه طور سـرپـائی مداوا وبه‎‎ كشور منتقل‎ شدنـد و بـقیـه نیـز دربیمارستانهای‎ كربلا,حله‎ , بغـداد و نجـف‎ بستری‎ هستند.
كاردار ایران‎‎ دركـربـلا خـاطرنشـان كـرد: تاكنون‎ 25 نفرازاجسادشهدااحرازهویت‎ شـد و12 مورد دیگر كه‎ هویت‎ ایرانی‎ آنهامـشخـص‎ است‎‎ به‎ علت متلاشی‎‎ شدن‎ اجساد هنوز شناسائی نشده ‎اند و كارشناسائی‎ این‎ شهدا درحال ‎انجـام‎ است‎ .
وي‎ افزود35 : نفر از مجروحان‎ كربلا ازطریـق‎ آمبولانسهای‎‎ ایرانی‎ به ‎‎بغداد منتقل‎ و نفرات دیگر نیز ازطریق‎ مرز خسروی‎ واردكشورشدند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo