شهید آوینی

 

ممنوعیت‎‎‎ چاپ ‎مقالات ایرانی ‎در نشریات امریكا

 

محققان ایرانی‎ برای‎ چاپ‎ مقـالات‎ خود در نشریات‎‎ پژوهشی‎ آمریكا با محدودیـت های‎‎ تازه‎‎ ای روبرو شده اند. هفته‎‎‎ نامه علمی‎ نیچر نوشت‎‎, وزارت خزانـه داری‎‎ آمریكا دردستور العمل‎ تازه‎ ای اعلام‎ كرد:چاپ‎ مقالات‎ محققان‎ ایرانی‎‎,لیبیایی,سودانی‎‎‎ و كوبایی در نشریـات‎ تـحقیقی امریكا به‎‎ منزله نقض‎ قانون‎ تحریم‎ اقتصادی‎ برضد این‎ كشورها است‎.براساس‎ این‎ گزارش‎ , نهـم‎ فـوریـه‎ امسـال‎ دیوید میلز از اعضـاي‎‎ وزارت‎ خـزانـه‎ داری امریكا كه‎ مسئولیت‎‎ اجرای‎‎ سیاست هـای ایـن‎ وزارتخـانـه‎‎ را بــرعهــده دارد در جمــع‎ نمایندگان 30 ناشر بزرگ‎ امریكایی‎ تاكیـد كرد: هر ناشری‎ كه‎‎ بخواهد مقاله یك‎ محـقـق‎ ایرانی‎ را به‎ چاپ‎ برساند بـایـد از وزارت‎ خزانه‎‎ داري‎ اجازه دریافت‎ كند. میلز همچنین‎‎‎ خاطرنشان كـرد: آن دستـه‎ از محققان‎‎ آمریكایی‎ نیـز كـه‎ بـا ایـرانیـان همكاری‎ دارند باید تحت‎ پیگرد قرار گیرند. این‎ دستورالعمل‎ موجب‎ اختلاف‎ نـظر درجامعه‎ محققان‎‎ ودانشمندان امریكایـی‎ شـده‎ است‎.درحالي‎ كه‎‎‎ نشریات‎ مربوط به موسسه مهندسان‎ برق‎ و الكترونیك‎ از پذیرش‎ مقالات‎ تحقیقـي‎ محققان‎ ایرانی‎ خودداری كرده‎‎ انـد مـوسسـه فیزیك‎‎ امریكا و جامعه‎ فیزیك ایـن‎ كشـور و اتحادیه‎‎‎ امریكایی‎ پیشبرد علم‎ كـه نشـریـه علمی‎‎ ساینس‎ را منتشر می كنـد از تـن‎‎ دادن به‎‎ این‎ دستورالعمل‎ سرباز زده اند. مارك‎‎ برودكسی‎‎ رئیس‎ اجرایی موسسـه‎ فیـزیـك امریكا با بیان‎ اینكـه‎‎ مـا در پنـاه اصـل‎ آزادي‎ بیان‎‎ هستیم‎ از این مـوضـوع دفـاع و برچاپ‎ مقالات‎ محققان‎ ایرانی‎ تاكید كرد. آلن‎ آدلر رئیـس‎ امـور حقـوقـی‎‎ و حكـومتی اتحادیه‎ ناشران‎ آمـریكـایـی‎ نیـز گفت‎: دولت‎ نباید در زمینـه‎ محـدود كردن‎‎ نخستین متمم‎ قانون‎‎ اساسـي‎ كـه‎ آزادي‎ بیان را پاس‎ مي‎ دارد مداخله‎ كند.وي‎ افزود: قانون‎ به‎ نحو صـریـح‎ و مـشخـص‎ اطلاعات‎ و مواد مربوط بـه‎‎ آن‎ را از دایـره مواردي‎ كه‎‎ تحریم‎ به آن‎ تعلق‎ می‎ گیرد خارج‎ كرده‎ است‎.اتحادیه‎ ناشران‎‎ همچنین درنظر دارد شمـاری‎ از گزینه‎‎‎‎ ها از جمله شكایت‎ به دادگـاه را به‎‎ منظور لغو دستور العمل‎ صـادره بـررسـی‎ كند. آدلر تصریح‎ كرد: به‎ نظر مـا ایـن‎ دستـور العمل‎ هم‎‎ از نظر قانونی‎‎ و هم ازنظر اصولی نادرست‎‎ است. نشریه‎‎‎ علمی‎ نیچر و دیگر نشریات‎ وابسته به این‎‎ گروه‎‎ هم‎ همچنان به انتشار مقالات‎ دریافتي‎ از محققان‎ چهار كشور موضوع تحریم‎ ادامه‎ مي‎ دهند.فیلیپ‎ كمبل‎ سردبیرنیچر هم‎ در این‎ زمینـه‎ گفت‎ : ما هیچ‎ دلیلي‎‎ نمی بینیم‎ كه‎‎ به نحو مطلق‎ از قبول‎ مقالاتی‎ كه‎ از ایـن‎ كشـورهـا عرضه‎ می‎ شوند خودداری‎ كنیم‎.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo