شهید آوینی

 

مایکروسافت از FBI کمک خواست

 شركت‎‎ مایكروسـافـت آمـریكـا از اداره‎ بازرسی فدرال‎ این‎ كشور FBI بـرای تحقیق‎ درباره‎‎ انتشار اطلاعات‎ محرمانه این‎ شركت‎‎ درخواست كمك‎ كرد.

 
به‎ گزارش‎ تلویزیون‎ , BBC مایكـروسـافـت‎ بزرگترین‎‎ شركت‎ سازنده‎ نرم‎ افزار جهان بعـد از انتشار محرمانه‎ ترین‎ اطلاعـات‎ از رمـوز نرم‎ افـزار وینـدوز ایـن‎ شـركـت‎ در شـبكـه‎ اینترنت‎‎,مداخله‎ FBI برای تحقیقات دراین‎ باره‎ را خواستار شد.
رموز محرمانه‎‎ منتشر شده نرم‎ افزار وینـدوز از اصول‎ اولیه‎ ساخـت‎ نـرم‎ افـزار وینـدوز شركت‎‎‎ مایكروسافت است.
مایكروسافت‎ پنج‎ شنبه‎‎ گذشته از افشای ایـن‎ اطلاعات‎ محرمانه‎ خبر داد.
این‎‎ شركت‎ تاكنون موفق‎ بـه‎‎ چگـونگی نحـوه ظهور بخش‎ هایی از رموز نرم ‎افزارهای ویندوز 2000 و ویندوز NT درشبكه‎‎ اینترنت‎ نشـده است‎.
مسئولان‎‎ مایكروسافت‎ نگرانند, میـلیـون هـا كاربر از سراسر جهان‎‎ به‎ این رموز دسترسی یابند و سود سرشاری را که از این راه بدست می آورند از دست بدهند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo