شهید آوینی

 

  تظاهرات مسلمانان علیه قانون منع‎ حجاب‎ اسلامی

هزاران‎ نفر در شهرهـای پـاریـس , لیون‎‎ و مارسی فرانسه‎‎ علیه قانون منع‎ حجاب‎ اسلامی در مدارس‎ این‎ كشور تظاهرات‎ كردند. به‎‎ گزارش‎ خبرگزاری فرانسه, دراین‎ تظاهرات‎ كه‎‎ به دعوت‎ انجمن‎‎‎‎ جوانان مسلمان و چندیـن انجمن‎ فرانسوی دیگر برپا شـده‎ بود تظاهـر كنندگان‎‎ شعارهایی در مخالفت‎ با قانون منع‎ حجاب‎ اسلامی در مدارس‎ فرانسه‎ سر دادند. دراین‎‎ تظاهرات‎ كه‎ بسیاری از زنان با حجاب‎ و كودكان‎‎ شركت‎ كرده‎ بودند تظاهركننـدگـان پارچه‎‎‎‎‎ نوشته هایي‎‎ به همراه داشتنـد كـه روی آنها نوشته‎‎‎‎ بود: مدرسه برای همه و فرانسه كشور و اسلام‎ دین‎ ماست‎. قانون‎ منع‎ حجاب‎ در مدارس‎ فرانسه‎ درحالی به‎‎‎‎ مجلس‎ ارائه شـده است‎ كه این‎ كشور خـود را مهد آزادی میداند و به‎ اصطلاح‎ از قانون‎ دین‎ آزاد تبعیت‎ میكند.
 

 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo