شهید آوینی

صبح امروز صورت می گیرد:

بازگشت‎ نخستین‎ گروه‎ حجاج‎ ایرانی

 نخستین گروه‎ از حجاج‎ ایرانی، ساعت شش‎ و 30 دقیقه‎‎‎ بامداد روز امروز پنج‎ شـنبـه بـه ایران‎ باز می گردند.

 ایـن‎ گـروه 460 نفري‎‎ با هواپیمای بوئینگ 747 و با پـرواز هواپیمایي‎‎ جمهوری اسلامی ایـران‎،امروز از جده‎‎ وارد فرودگاه مهرآباد می شوند.
شماره‎‎ پرواز این گروه از حجاج‎ ایرانی 2002 است‎‎ .
همچنین‎ فردا یك‎ گـروه 460 نفـری دیگـر از حجاج‎ ایرانی با پرواز شماره 2016 در ساعت 17 و 20 دقیقـه‎‎‎ از جـده وارد فـرودگــاه مهرآباد می شوند.
بازگشت‎ حجاج‎ ایرانی تا سـوم‎ اسفنـد ادامه‎ دارد.
امسـال‎ بیـش‎ از 96 هـزار زائر بیـت‎ اللـه‎ الحرام‎‎ از هجدهم دی به‎ حج‎ تمتع‎ مشرف‎ شدند كه‎‎ بیش‎ از 93 هزار آنان‎ ایرانی و حدود سه هـزار زائر از اتبـاع كشـورهـای عــراق‎ و افغانستان‎ هستند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo