شهید آوینی

 

كاهش‎‎ محبوبیت‎ بوش در میان‎ مردم‎ آمریكا

براساس‎ نتایج‎ تازه‎ترین نظرسنجي‎ در آمریكا ,میزان‎ محبوبیت‎ جرج‎ بوش‎ در یـك‎ ماه‎‎‎ گذشته با كاهشي‎ چشمگیر به كمتر از 50 درصد تنزل‎ یافته‎ است‎.این‎‎ امر ناشي‎‎ از نـارضـایتی روز افـزون افكار عمومي‎ آمریكا از سیاست‎‎ دولت بوش‎ در عراق‎, سیاست‎ خارجي‎‎ وي‎ از دیـدگـاه‎ كلی و نیز سیاست‎ هاي‎‎ اقتصـادی سـردمـداران‎ كـاخ‎ سفید است‎.به‎‎ گزارش‎ خبرگزاري‎ فرانسه , براساس‎ نتایج‎ این‎نظرسنجي‎ كه‎‎ كار مشترك‎ روزنامه یـو اس‎ تو د,ي‎ شبكه‎‎ سي‎ ان‎‎ ان و موسسه گالوپ‎ اسـت‎همچنین‎‎ جان كري‎ سناتور دمكرات‎‎ ایـالـت ماساچوست‎‎ كه‎ تاكنون‎ نامزد برتر دمكرات ها در انتخابات‎‎ ریاست جمهوري‎ امسال‎ آمریـكـا به‎ شمار مي‎آید, بـا كسـب‎ 53 درصـد نـظرات‎ مثبت‎ مردم‎ آمریكا از جرج‎ بـوش‎ 46" درصـد" هفت‎‎ درصد پیش‎ افتاده‎ است.این‎ نظر سنجي‎ در فاصله‎‎ 29 ژانـویـه و اول‎ فوریه‎ سال‎ جاري‎‎‎ میلادی یعني‎ پس‎ ازاستعفای دیوید كي‎‎ رئیس‎ گروه‎ بازرسـان‎ امـریكـایی مامور كشف‎ سلاح‎ هاي‎ كشتار جمعـي‎ در عـراق‎ صورت‎‎ گرفته‎ است.
دیوید كي‎ چندین‎‎ بارتاكنون تاكید كرده‎ است‎ كه‎‎ هیچ‎ گونه سلاح‎ كشتـار جـمعـي‎ در عـراق‎ وجودندارد و این‎ درست‎‎ خلـاف‎ ادعـاي‎ دولـت بوش‎ مبني‎‎ بر وجود تسلیحات‎ كشتارجـمعی در عراق‎ به‎ عنوان‎‎ مهمترین دستاویز كاخ‎ سفیـد براي‎ حمله‎‎‎‎ به عراق‎در ماه مارس‎ گذشته بود. براساس‎ نتایج‎ این‎ نظرسنجي‎ كه‎ با طرح‎ سوال‎ هایي‎ برا1001 ي‎ نفر صورت‎‎گـرفتـه‎ اسـت49 , درصد سوال‎ شوندگان‎ از نظر كلي‎ سیاست‎ هـاي‎ جرج‎ بوش‎ راتایید مي‎كننـد و 48 درصـد هـم‎ نظري‎ منفي‎ درباره‎ آن‎ دارند. سه‎‎ درصد هم‎ ازاظهـار نـظر در ایـن‎ بـاره خودداري‎ كردند.این‎‎‎ نظرسنجي‎‎ همچنان نشان میدهد كه‎ تنهـا 46 درصد مردم‎ امریكا سیاست‎ هاي‎جرج‎ بوش‎ را در عراق‎ تایید مي‎كند. در حالي‎ كه‎‎‎ این‎‎ میزان در ماه گذشته میلادي‎ 61 درصد بود. درعین‎‎‎ حال‎ میزان نارضایتي‎ از ان نیز بـا 17 درصدافزایش‎ به‎‎ 53 درصد رسیده است‎. همچنین‎‎ براساس‎ نتایج‎ این نظرسنجي‎, تـنهـا 46 درصد مردم‎ امریكا سیاست‎ هاي‎خارجي‎ جـرج‎ بوش‎ را تایید مي‎كنند. در حالي‎كه‎‎‎ این‎‎ میزان در ماه گذشتهمیلادي‎ 58 درصد بود. میزان‎‎ نارضایتـي‎ درایـن بـاره‎ نیـز از 39 درصد به‎‎ 51درصد افزایش‎ یافته است‎.درعین‎‎ میزان حمایت‎‎ مردم‎ امریكا از سیاست هاي‎خارجي‎ جرج‎ بوش‎ از 54 درصد به‎ 43 درصـد كاهش‎ یافته‎ است‎. این‎ نظرسنجي‎‎ درحالی صورت‎‎ گرفته‎‎ اسـت كـه دولت‎ جرج‎ بوش‎‎ بیش از هر زمـان‎دیگـري‎ هـدف‎ حملات‎ شدید مخالفان‎ و انتقاد افكار عمومي‎ به‎ دلیل‎ پیدا نشدن‎سلاح‎ هاي‎ كشتار جمعي‎ در عراق‎ قرار گرفته‎ است‎.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo