شهید آوینی

 

بحث ممنوعيت استفاده از روسرى در آلمان

بحث بر سر مسئله ممنوعيت استفاده از روسرى در مدارس براى معلمان زن در آلمان همچنان ادامه دارد. رئيس شوراى مشورتى يهوديان آلمان Paul Spiegel اين بحث را بسيار سطحى دانست. او در مصاحبه اى با “هفته نامه عمومى يهوديان “ در برلين هم نظر با Johannes Rau رئيس جمهور آلمان خواستار برابرى حقوق همه اديان در جامعه شد.او گفت كه نشانه هاى مذهبى نمى بايست بطور كلمل ا ز مدارس حذف شوند. Spiegel اين مسئله را مورد انتقاد قرار داد كه بحث  استفاده از روسرى به عنوان يك نشانه مذهبى خيلى سريع و شتابزده و بدون نياز به عنوان تعرض به حقوق بنيادين در جامعه قلمداد شده است. او گفت اين اشتباه است كه ما فكر كنيم با ممنوعيت استفاده از روسرى در مدارس براى معلمان از افراط گرايى مذهبى و يا سوءاستفاده از مذهب جلوگيرى خواهد شد.     
همينطور كميته مركزى كاتوليك هاى آلمان نگرانى خود را از اين مسئله اعلام كرد كه اين بحث مى تواند تمايلات غير مذهبى كردن جامعه را بالا ببرد. اين كميته اعلام كرد كه مخالف ممنوعيت تمام نشانه هاى مذهبى در مدارس است. پيشنهاد اين كميته مبنى بر ارزيابى هر مورد مشخص استفاده از روسرى در مدارس توسط معلمان به عنوان يك سمبل مذهبى و يا يك نمايش سياسى كه بر عليه برابرى حقوق زن است، از طرف ديوان عالى آلمان در تصميم گيرى سپتامبر سال پيش رد شد

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo