شهید آوینی

 

6000 تخت‎ براي‎ آسیب‎ دیدگان‎ بم‎

 سی‎ و چهار بیمـارستـان در تهـران زخمی‎‎ های‎ زمین‎ لرزه‎ بم‎ را می پـذیـرنـد. به‎‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر, براساس‎ اطلاعیه وزارت‎‎ بهداشت , درمان‎ و آموزش‎ پزشكی‎ همه‎ بیمارستـان‎ های‎‎ تابعه‎ نیروهای مسلح‎ بایـد تـنها پذیرای‎ بیماران‎ اورژانس‎ باشند و از پـذیـرش‎ و بستـری‎ بیمـاران‎ غیـراروژانسی‎ خودداری‎ كنند. حدود شش‎ هزار تخت‎ بیمارستانی‎ در شهـرهـای‎ تهران‎‎‎, اصفهان, شیراز, زاهدان, مشهد , كاشان‎‎, كرمان, اهواز, بیرجند, گناباد, تبریز و بندرعباس‎ به‎‎ آسیب‎ دیدگان‎ زلـزلـه بم‎ اختصاص‎ یافته‎ است‎. تاكنون‎‎ 10 هزار زخمی‎ از شهرستـان بـم‎ بـه‎ بیمارستانهای‎‎ كرمان‎ و شهرهای دیگر اعـزام‎ كه‎ از این‎ تعداد تا صبح‎ امروز حـدود پنـج‎ هزار و 500 نفر پس‎ از تكمیل‎‎ مراحل درمانی‎ مرخص‎ شده‎ اند. همچنین‎‎ تاكنون 60 تیم‎ پزشكی‎ ازدانشگاههای‎ علوم‎‎ پزشكی‎ كشور به‎‎‎ منطقه اعزام شده اند

 

ورود30 فروند هواپیماي‎ خارجي‎ به‎ كرمان‎

سی‎ فروند هواپیمـای‎ امـدادرسـان خارجی‎ تا بامداد امـروز ( یـكشـنبـه‎ ) در فرودگاه‎ كرمان‎ فرود آمدند. به‎ گزارش‎ واحـد مـركـزی‎ خبـر, سـازمـان‎ هواپیمایی‎ كشوری‎ اعلام‎ كرد 7 فروندهواپیما متعلق‎ به‎‎ تركیه 3 فروندازعربستان‎ 2 فروند از روسیه‎ 2 فروند ازبلژیك‎ 2 فروندازیونان‎ و 2 فروند ازسوئیس‎ در فرودگاه‎‎ كرمان‎ بـه زمین‎ نشستند . همچنین‎‎ از بلغارستان , چك‎ , ایتالیا, انگلیس‎ , آلمان‎ , سوریه‎ , امریكا, جمهوری‎ آذربایجان‎, اتریش‎ , اسلواكی‎ , مغرب‎ و فنلانـد, یـك‎ فـرونـدهـواپیمـای‎ امدادرسان‎‎ كمك‎ های‎ انسان دوستانـه‎‎ را بـه كرمان‎ منتقل‎ كردند.

 

نجات‎ 1000 نفر از زیر آوارها در بم‎  

با بكارگیـری‎ گـستـرده‎ ابـزار و وسایل‎‎ پیشرفته‎‎ در طول روز گذشته و بامداد امروز شنبه‎ ,بیش‎ از 1000 نفـر از افـرادی‎ كه‎‎‎ در بم‎ زیر آوار ناشی‎ از زلزله مـانـده بودند , نجات‎ یافتند. كار نجات‎ را تیم‎های‎ ایـرانی‎ همـراه‎ بـا تیم‎‎هایی‎ از 21 كشور جهان‎ در منطقه‎ انجام می‎دهند. نیروهای‎‎ نجات‎ برای یافتن‎ افراد زنده‎ , از سگهای‎ تربیـت‎ شـده‎‎ و وسـایـل‎ پیشـرفـتـه الكترونیك‎ استفاده‎ می‎كنند. امداگران‎‎ برای‎ غلبه‎ بر زمـان , وسـایـل‎ و ابزار بیشتری‎ را وارد منطقـه‎ می‎كنـنـد و امید دارند همچنان‎ بتوانند افراد بیشتری‎ را زنده‎ از زیرآوارها پیدا كنند.

 

آخرین‎ وضع‎ امداد رساني‎ در بم‎

آخرین وضع‎ امدادرسانی‎ به‎‎ زلـزلـه زدگان‎‎ بم‎ در جلسه‎ ای‎ با حضـور معـاون اول‎ رییس‎ جمهوری‎ و چند تن‎ از وزرا بررسی‎ شد.  در این‎ جلسه كه با وزرای‎ كشـور, صنـایـع‎ و معـادن‎, راه‎ و ترابر,ی‎ كار و امور اجتماعی‎, بهـداشـت‎ و درمان‎ و آموزش‎ پـزشكی‎, سخـنگـوی‎ دولـت‎ و مسئولان‎‎‎ استان كرمان برگزار شد, به‎ منـظور تسریع‎ و بهبود امداد رسانی‎, شهرستـان‎ بـم‎ به‎‎‎‎ 6 منطقه و 21 ناحیه تقسیم‎ شده, و امور مربوط به‎ امـداد و نجـات‎ هـر یـك‎ از ایـن‎ مناطق‎ به‎‎ یكی‎ از نهادها واگذار شده است‎. پرسنل‎ نیروی‎ انتظامی‎, ارتش‎ ,سپاه‎ و بسیـج‎ از صبح‎ دیروز در منطقه‎ حضور فعال‎ دارند و كار امدادرسانی‎ به‎ آسیـب‎ دیـدگـان‎ را بـا جدیت‎ و با استفاده‎ از بالگرد و هواپیما و تجهیزات‎ حمل‎‎ و نقل زمینی‎‎ انجام‎ میدهند. بر اساس‎ آخرین‎ گزارش‎ها متاسفانه‎ 80 درصـد شهرستان‎‎ بم‎ بر اثر زلزله‎ صبح‎ دیروز ویران شده‎ است‎ و شمار بسیاری‎ از مردم‎ زیـر آوار مدفون‎‎ شده‎‎ و جان خود را از دست‎ داده اند. هم‎ اكنون‎‎ همه‎‎ استانهـای‎ كشـور بـه حـالـت‎ آمـاده‎‎ بـاش‎ در آمـده, و در حـال‎‎ ارسـال كمك‎های‎‎‎ مورد نیاز و نیروهـای امـدادی بـه‎ منطقه‎ هستند. فرماندهان‎‎ سپاه‎ پاسداران و نیروی‎ انتظامی‎ نیز از نزدیك‎ بر كار امداد رسانی‎ نـظارت‎ دارند. استانداران‎‎‎‎ هرمزگان, یزد و گیلان ومعاونان سازمان‎ مدیریت‎ و برنامه‎ریزی‎ كشور و رئیـس‎ مناطق‎ محروم‎ دفتر ریاست‎ جـمهـوری‎ نیـز در منطقه‎‎‎ زلزله زده بم‎ حاضرند. نیازهای‎ منطقه‎‎‎ زلزله زده بم‎ تا 48 سـاعـت‎ آینده‎‎ نیروی‎ انسانی‎ آموزش‎ دیده با وسایـل‎ ابتدایی‎‎ امداد ونجات‎, لودر, بیل‎ مكانیكی, پتو, چادر, آب‎ و غذای‎‎ بسته‎‎بندی شده اعـلام‎ شده‎ است‎. تاكنون‎‎ 4 گروه‎‎ خارجی‎ سازمان یافته امداد و نجات‎ از كشورهای‎ تركیه‎‎, آلمان‎ روسیـه و ایتالیا وارد بم‎ شده‎ اند تا كار تجسـس‎ را انجام‎ دهند. برق‎‎ برخی‎‎ از مناطق بم‎ وصل‎ شـده‎ اسـت‎ ولی سیستم‎ لوله‎ كشی‎ آب‎ شهر همچنان‎ قطع‎ اسـت‎ و آب‎ آشامیدنی‎ در ظروف‎‎ یك‎بار مصرف دراختیار مردم‎ قرار می‎گیرد. همچنین‎‎‎ سیستم‎ تلفن ثابت‎‎ همچنان قطع‎ است.

 

در40 ساعت‎ 10, هزار لیترخوني‎ اهدا شد  

رئیس‎ سازمان انتقال‎ خون اعلام‎ كرد: در 40 ساعت‎ اولیه‎‎ زلزلـه22 , هـزار واحـد خون‎ "حدود 10 هزار لیتر" در سراسـر كشـور برای‎ كمك‎ به‎‎‎ زلزله زدگان‎ اهدا شده است‎. به‎‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر,پور فتـح‎ اللـه گفت‎‎ : در40 ساعت گذشتـه‎ تـنهـا در استـان‎ تهران‎‎ بیش‎ از 2 هزار واحـد خون اهدا شـده‎ است‎ درصورتی‎ كه‎‎‎ روزانه به طور معمول‎ هزار واحد خون‎ دریافت‎ می‎شد. وی‎ گفت‎:باتوجه‎‎ به ایثار واستقبال‎ هموطنان‎ به‎‎‎ هیچ‎ وجه كمبود خون‎ و فرآوردههای‎ خونی‎ وجود ندارد و بخشی‎ از این‎ فرآورده‎‎هـا بـه شهرهایی‎‎ كه‎‎ زخمی ها منتقل‎‎ شدهانـد ارسـال شده‎ است‎. پورفتح‎ الله‎‎‎ با توصیه به حضورتدریجی‎ مردم‎ به‎ مراكزانتقال‎ خون‎‎اظهار داشت‎: سـازمـان انتقال‎ خون‎‎ حدود 300 واحد خـون بـه‎ بـم‎ و 2000 هزار واحد نیز به‎ استان‎‎ كرمان ارسال‎ كرد و هم‎ اكنون‎‎ هیچ‎ مشكلی‎ از نـظر خـون و فرآورده‎ های‎ خونی‎ وجود ندارد.

 

آواربرداری‎ در بم‎ یك‎ هفته‎ طول‎ می‎كشد

فرماندهان گروههای‎‎ امـدادی در بـم‎ پیش‎ بینی‎‎ میكنند, آواربرداری‎‎ از بناهـای ویران‎ شده‎‎‎ درزلزله بم‎ , حداقل‎ یك‎ هـفتـه طول‎ بكشد. به‎‎ گفته فرماندهان‎ گروههای‎‎ امداد, ی وسعت‎ خرابیها بسیار زیاد است‎‎ و بافت قدیمی‎ شهر استفاده‎ ازوسایل‎ مدرن‎ را برای‎‎ آواربرداری دشوار می‎ كند. بم‎‎ دو بخش‎ جدید و قدیم داشـت‎ كـه‎ در ایـن‎ زلزله‎ بخش‎‎ قدیمی‎ آن‎‎ 100 درصدوبخش جدید آن تا 60 درصد آسیب‎ دیده‎ است‎ . نشانه‎ های‎ تاریخی‎ , قدمت‎ شهر بـم‎ را بیـش‎ از 2500 سال‎ نشان‎ می‎دهد. ارگ‎ بم‎ , كهن‎‎‎ترین بنای‎ خشتی‎ جهان براثر زلزله‎ فروریخت‎ . روی‎ تصاویرهوایی‎ از شهر بم‎ , به‎ جز نخل‎ ها, همه‎‎‎ چیز فروریخته دیده می‎ شود. در این‎ حال‎ برودت‎ هـوا در بـم‎ , بـررنـج‎ بازماندگان‎‎ افزوده‎ است‎ وسازمان هواشناسی‎ ایران‎ پیش‎ بینی‎‎ می كند كه‎‎ درروزهای‎ آینده هوا در منطقه‎ سردتر شود. برودت‎ هوادربم‎, دیشب‎ به‎‎ 6 درجه سانتیگراد زیر صفر رسید. بم‎ شهری‎‎‎ كویری است‎ و زمستانهای بسیار سرد و تابستانهای‎ فوق‎ العاده‎ گرم‎ دارد.

 

2000 قرباني‎ در بروات‎

حدود دو هزار نفر درشهر بروات‎ بر اثر زمین‎‎ لرزه‎ جان خود رااز دست‎ دادند. به‎‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر, این‎ شهر كه در پنج‎ كیلومتری‎ شهرستان‎ بم‎ قراردارد به‎ كلی‎ ویران‎‎ شده‎‎ و كمك‎ رسانی‎ به آن بـا دشـواری‎ صورت‎ می‎ گیرد. شماری‎ از زخمی‎ ها به‎‎ مناطق‎ امن‎ منتقل‎ شده اند اما نیازهای‎‎ اولیه‎ درحد بسیار محدودی تامین‎ شده‎ است‎. مسئولیت‎ كمك‎ رسانی‎ به‎‎ این‎ شهـر بـه ارتـش‎ سپرده‎‎ شده است‎‎ و انتظار می‎ رود در ساعـات اینده‎‎‎ كمك‎ های‎‎ بیشتری به این‎ منطقه ارسال‎ شود.

 

كمك‎ 10 میلیارد ریالی‎ شهرداری‎ تهران‎  

شهردارتهران ازاختصاص‎ ده‎ میلیارد ریال‎ برای‎ كمك‎ به‎‎ زلزله زدگان‎‎ شهرستان بم‎ خبر داد. به‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر, محموداحمدنژاد بااشاره‎‎ به تشكیل‎ ستاد پیشگیری‎ و مدیریـت‎ بحران‎‎‎ درشهرداری‎ تهران گفت‎ : این ستاد و بخشهای‎‎ مختلف‎ شهرداری در حال‎ آمـاده‎ بـاش‎ هستند و همه‎ امكانات‎ شهرداری‎‎ تهران‎ بـرای كمك‎ به‎‎‎ آسیب‎ دیدگان‎ زلزله بسیج‎ شده است‎. وی‎ افزود: تاكنون‎ 131 امدادگركه‎ بیشتـر از نیروهای‎ آتش‎ نشانی‎ هستند و 130 نفر از كاركنان‎‎ بسیجی‎ شهرداری‎ تهران بـه‎ منـاطق‎ زلزله‎‎ زده اعزام‎ شدند و 130 نفر دیگر نیز آماده‎ اعزام‎ هستند و ماشین‎ آلات‎ تخصصی‎ نیز به‎ این‎ مناطق‎ فرستادیم‎ .

 

 

 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo