شهید آوینی

تظاهرات‎‎ دراعتراض‎ به‎ ممنوعیت حجاب‎ در فرانسه

هزاران ‎فرانسوی‎ درشهر استراسبورگ‎- فرانسه‎‎ در اعتراض‎ به مـمنـوعیـت‎ حجـاب‎ در مدارس‎ این‎ كشور تظاهرات‎ كردند.این‎ تظاهــرات‎ كه‎‎‎ زنان‎‎‎ محجبه مسلمان نیز درآن شركت‎ كرده بودند, به‎‎ دعوت‎‎ حزب‎ مسلمانان‎ فرانسه صورت گرفته‎ بود. به‎‎ گفته مسئولان‎‎ این حزب‎ , هدف‎ از ممنوعیت‎ استفاده‎‎ از نشانه ها و نمادهای‎ مـذهبی‎ در مراكز تحصیلی‎, اشاعه‎‎‎ لائیسیته خشن‎ و زننده و مشروع كردن‎‎ و ترویج‎ اسلام‎ ستیزی‎ در ایـن كشور است‎.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo