شهید آوینی

ممنوعيت حجاب در آلمان

صدراعظم‎ آلمان ممنوعيـت‎ قانـونـي‎ استفاده‎ از پوشـش‎ اسـلامـي‎ را در مـدارس‎ و مـحيط كار در اين‎ كشور خواستار شد.گـرهـارد شـرودر گفـت‎ : آمـوزگـاران‎‎ در آلمـان حـق‎ ندارنـد بـا حجاب‎ در كلاسها حاضر شوند .ژاك‎‎ شيـراك رئيـس‎ جـمهـور فـرانـسـه‎ نيز از مجلـس‎ ايـن‎ كـشــور خـواسـت‎‎ قـانـون‎ ممنوعيت استفاده‎ از حجاب‎ و نمادهاي‎‎ مذهبي‎‎ را در محيط هاي آموزشي و كاري‎ اين‎ كـشـور تصويب‎ كند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo