شهید آوینی

 

هرایرانی ‎ 18 ساعت‎ درهفته‎ پای‎ تلویزیون‎

متوسط ساعات‎ تماشای‎‎ برنامه‎ هـای شبكه‎ های‎‎‎ داخلی‎‎ سیمای جمهوری اسلامی ایران‎ درمیان‎ جمعیت‎‎ بالا10 ي‎ سال‎ 18 ساعت درهفته‎ است‎.
به‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر, نتایج‎ پژوهشی‎ كه‎ درسال‎ 81 از 26 هزارو 607 نفراز جمعیت‎ كشور نمونه‎‎ گیری‎ شد, نشان‎ داد افراد به طور متوسط درهفته‎ 4 و 8 دهم‎ ساعت‎ كتـاب‎ و 3 و 4 دهم‎ ساعت‎ روزنامه‎‎‎ , مجله و نشریـه مطالعه‎ می‎ كنند .
همچنین‎ از ویژگی‎‎ های‎‎ اجتماعی , اقتصـادی خانوار درسال‎ 1381 بیانگر نشان‎ می‎ دهد, حدودیك‎ چهارم‎‎ مردم كشور بازبان‎ تركی‎ آشنا هستند كه‎‎ به این‎‎‎ ترتیب‎ زبان تركی‎ در میان دیگر زبانهای‎ محلی‎ بیشترین‎ استفاده‎‎ كننده را دارد .
درمیان‎ 5944 خانوار نمونه‎ 89 و7 دهم‎ درصد سرپرست‎‎ مرد و 10 و 3 دهم‎ درصد سرپرسـت زن‎ داشتند.
توزیع‎ نسبی‎ سرپرستان‎ باسواد بر حسب‎ سـطوح‎ مختلف‎ تـحصیلی‎ نشـان‎‎ داد كـه‎ در میـان سرپرستان‎ مردحدود 57 درصد تحصیلاتی‎ در سطح‎ زیردوره‎‎ متوسطه23 درصد تحصیـلاتی‎ در سـطح‎ دوره‎‎ متوسطه و پیش‎ دانشگاهی‎ و 12 و 5 دهم‎ درصد تحصیلاتی‎‎ درسطح‎ دوره‎ عالی دارند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo