شهید آوینی

 

 

برگزاری همایش‎ حق ‎بازگشت‎ فلسطینیان‎‎ به ‎سرزمین خود در اردن

 

همایش‎ حق‎ بازگشت‎ فلسـطیـنیـان بـه‎ سرزمین‎‎ خود, در اردن برگزار شد.در ایـن‎ همایش‎ كه‎‎ به مناسبت‎ روز ملي‎ حــق‎ بـازگشـت‎ فلسـطیـنیـان‎‎ بـه‎ سـرزمیـن خـود و از طرف‎ سندیكـاهـاي‎‎ حـرفـه‎ ای و احـزاب‎ مخـالـف‎ دولـت‎ اردن‎‎ در امان برگـزار شـد, روسـاي‎‎ شـورای سندیكاها, كمیته‎ هماهنگــي‎ احـزاب‎ مخـالـف‎ دولت‎ اردن‎, كمیتـه‎ عـالـي‎ دفاع از حق‎ بازگشت‎ و همچنین‎ رئیس‎ كمیتـه‎ دفاع از قـدس‎ شـركـت‎ داشتند.وائل‎ السقا رییس‎ سندیكاهاي‎‎ حرفـه‎ ای اردن‎ در این‎ همایش‎ با تاكید بر حقـانیـت‎ مـردم‎ فلسطین‎‎ در تلاش‎ براي‎ بازگشـت‎ بـه‎ سـرزمیـن خود, گفت‎: وظیفه‎ دینـي‎‎ و ملی مـا ایجـاب‎ مي‎‎كند تا از این‎ مردم‎‎ محروم در هر شرایطی حمایت‎ كنیم‎.
وي‎‎ با تشریح‎ سیاست‎های تجاوز كارانه‎ رژیـم‎ اشغالگر قدس‎ در تخلیه‎ سرزمیـن‎هـاي‎ عـربـي‎ فلسطین‎ از مردم‎ بومي‎‎ و جایگـزینی افـراد بیگانه‎‎ به جاي‎ آنان‎, افزود: اعراب‎ بـایـد استراتژي‎ ثابتي‎ در برابر اینگونـه‎ رفتـار غیر انساني‎ اتخاذ كنند.فواد دبور هماهنگ‎ كننده‎‎ كمیتههـاي‎ عـالـي‎ احزاب‎ مخالف‎ دولـت‎ اردن‎‎ در ایـن همـایش‎ , تصریح‎ كرد: موضوع پناهندگان‎ فلسطینـي‎ یـك‎ مساله‎‎ ملي‎ است‎ و براي‎ همیشه جاودان‎ خواهد ماند.صبحي‎ غوشه‎‎‎ رئیس‎‎ كمیته دفاع از قدس نیز به تلاش‎هاي‎‎ فـلسـطیـنیـان‎ بـرای بـازگشـت‎ بـه‎ سـرزمیـن‎هـاي‎ خـود اشـاره‎ كـرد و افـزود: كشورهاي‎ عربي‎ و مسلمان‎‎ باید به‎ ایـن ملـت‎ براي‎‎ بازگشت‎ به‎ سرزمین‎ پدری خودكمك‎ كنند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo