شهید آوینی

 

 

ایران‎‎‎ دومین كشورجهان اسلام‎‎ درتولید علم

 

آمارهای‎ بین المللی‎‎ نشان می دهد, ایران‎‎‎, دومین كشور جهان اسـلام‎ در تـولیـد علم‎ است‎ .معاون‎ پژوهشی‎ وزارت‎‎ علوم‎, تحقیقات و فنـاوری‎ در آستانه‎ هفته‎ پژوهش‎ بـا اعــلام‎ ایـن‎ خـبر افـزود: ایران‎‎ با 3085 مقاله‎ عـلمی‎‎ بین المللی در سال‎ 2003 میلادی‎ بـه‎‎ پــلـــه دوم‎ رشـد علمی‎‎ در میان‎ كشورهای‎ اسـلامی صعـود كرد.رضـا منصوری‎ تاكید كـرد: بـا ایـن‎ آمـار ایران‎, امسـال‎‎ 40 درصد بیشترازسال گذشتـه‎ علم‎ تولید كرده‎ است‎.وی‎ گفت‎‎: این‎‎ رشد نشانه‎‎ آن اسـت كـه بخــش‎ علمی‎ سرآمد دیگر بخش‎ ها در كشـور است‎ . معاون‎ پژوهشی‎ وزارت‎‎ علـوم‎, تـحقیقـات و فناوری‎ پیش‎‎ بینی‎ كرد:با همین‎ رشد تا پیـش از سال‎ 1400 ایران‎‎ نخستین كشـور بـا رشـد علمی‎ درمیان‎‎ كشورهای‎ جهان اسلام‎ خواهد شد.وی‎ افزود: سال‎ گذشته‎‎ تركیه و مصر در میان‎ كشورهای‎ اسلامی‎‎ به‎ لحـاظ عـلمی از ایـران‎ جلوتر بودند. تعداد مقالات‎ علمی‎‎ یكی از مولفه‎های‎ مهم‎ در رشد علمی‎ كشورهاست‎.

 

 

 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo