شهید آوینی

بيت‎‎‎المقدس‎ پايتخت اسراييل‎ نيست  

نیویورك‎ ـ مجمع‎ عمومی‎ سازمان‎ ملل‎ متحد با تصویب‎ قطعنامه‎ ای‎ پایتختی‎ بیت‎ المقـدس‎ را برای‎ رژیم‎ صهیـونیـستی‎‎ بـاطل‎ و بی اثـر دانست‎.
مجمع‎ عمومی‎ در این‎ قطعنامه‎‎ كه با 155 رای‎ موافق‎ , هشت‎‎ رای‎‎ مخالف‎ و هفت رای ممتنـع‎ تصویب‎ شد انتقال‎ هرگونه‎ نمایندگی‎ كشـورها به‎‎ بیت‎‎ المقدس‎ را ناقض‎ قطعنامه 478 دانست و از برخی‎ كشـورهـا كـه‎ در بیـت‎ الـمقـدس‎ نمایندگی‎ دیپلماتیك‎ دارند خواسـت‎ دفـاتـر خود را ببندند.
براساس‎ این‎ قطعنامه‎ هراقدام‎‎ رژیم اشغالگر قدس‎ برای‎ تحمیل‎ امور مقننه‎‎ , قضـائیـه و مجریه‎ خود بر شهر بیت‎المقدس‎ غیر قانـونی‎ بوده‎‎ و باطل‎ و بی‎ اثـر اسـت‎ و هیـچگـونـه اعتباری‎ ندارد.
مجمع‎ عمومی‎ در قعطنامه‎‎ دیگری‎ نیـز كـه آن‎ هم‎ با اكثریت‎ آرا تصویب‎‎ شد بر عقب نشینی‎ رژیم‎ صهیونیستی‎‎ از بلندیهای‎ اشغالی جـولان‎ كه‎‎‎ متعلق‎ به سوریه است‎ تاكید كرد.
این‎‎ مجمع‎ عمومی‎ همچـنیـن بـا صـدور چهـار قطعنامه‎ دیگر ازرژیم‎ صهیونیستی‎ خواسـت‎ از سرزمینهای‎ فلسطینی‎ خارج‎ شود, حقـوق‎ بیـن‎ الملل‎ را برسمیت‎ بشناسد, حقوق‎ مسلم‎‎ مردم فلسطین‎‎ را بپذیرد و مساله‎ بازگشت‎ آوارگان فلسطینی‎ را به‎ وطنشان‎ حل‎‎ و فصل كند.
امریكا, اسراییل‎‎ , نائورو , جزایرمارشال , میكـرونـز, ي‎ پـالائو , اوگــانــدا و كاستاریكا به‎‎ این‎ قطعنامه رای‎ منفی‎ دادند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo