شهید آوینی

رتبه87 استفاده از اینترنت برای ایران

ایران از نظر میزان بهره‎منـدی‎ از اینترنت‎در بیـن‎‎ 178 كشـور جهـان رتبـه‎ هشتاد و هفتم‎ را دارد.اتحادیه‎ جهانی‎ مخابرات‎ بـا انـتشـار گزارشی‎ اعلام‎ كـرد: سـوئد نـخسـتیـن‎ كشـور بهره‎‎ مند از اینترنت‎‎ است و كشـورهای‎ شبـه جزیره‎ اسكاندیناوی‎ از این‎‎ نظر همـچنـان نخستین‎ كشورهای‎ جهانند. بر اساس‎ این‎ گزارش‎ كره‎‎ جنوبی‎ در رده چهارم‎‎ و آمریكا در رده‎ یازدهـم كشـورهـای‎ بهره‎مند از اینترنت‎ قرار دارد. براساس‎ طبقه‎‎ بندی‎ اتحادیـه جهـانی‎ مخابرات‎, ایران‎ با رتبه‎ هشتاد و هفتـم‎ در زمینه‎‎ بهره مندی‎ از اینترنت‎از بین‎ چهار گروه‎‎ عالی‎, خوب‎, متوسط و ضعیف‎, همراه بـا فیجی‎ و سورینام‎, جزو كشورهای‎ متوسط شمرده‎ می‎ شود.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo