شهید آوینی

همدردی كوفی عنان با مردم فلسطین

دبیركل‎‎ سازمان‎ ملل در پیامی‎ به‎ مناسبت‎ روز بین‎المللی‎‎ همبستگی بـا مـردم‎ فلسطین‎ مدردی‎ خود را با رنج‎های‎ مردم‎‎‎ مظلوم فلسطین‎ اعلام كرد.كـوفی عنان‎‎ در پیام‎ خود تاكید كرد: ملت‎ فلسطیـن بدون‎ كشور ومظلوم‎‎ باقی‎ مانده‎ است‎ و رژیـم صهیونیستی‎ با ادامه‎‎ سیاست‎ ترور, استفـاده از سلاح‎های‎ سنگین‎ علیه‎ مردم‎ غیـر نـظامی‎, تخریب‎ خانه‎‎ها, توسعه شهرك‎های‎‎ یهودی نشیـن‎ و ایجاد دیواری‎ كه‎ عمق‎ اراضی‎‎ فلسطینی را قطع‎ كرده‎‎‎ است‎‎ به تجاوزات خود ادامه می‎دهد.عنان‎‎ در پیام‎ خود تصریح‎ وی‎ این اقداماتـت‎ را عامل‎ افزایش‎ خشم‎ و تنفر از اسراییلی‎ها دانست‎‎, و افزود: خشونتهای‎ 3سال‎ گذشـتـه‎, هزاران‎ قربانی‎ بر جای‎ گذاشته‎‎است‎ كه بیشتر آنها فلسطینی‎اند. در پیام‎ عنـان‎ آمـده‎‎ اسـت‎: در حـالی‎ كـه همبستگی‎ خود را با مـردم‎‎ فـلسـطیـن‎ اعـلام می‎‎كنیم‎‎, بار دیگر تاكید میكنـم كـه‎ صلـح‎ امكان‎‎ پذیر است‎ و ما می‎توانیم‎ با پـایـان دادن‎‎‎ به‎‎ اشغال‎ فلسطین به آن دست‎ یابیم‎. وی‎‎ تنها راه‎‎‎ برای پایان‎‎ دادن به منـاقشـه فلسطین‎ - اسراییل‎‎‎ را تشكیل دو كشور مستقل فلسطین‎ و اسراییل‎ دانست‎‎ و گفت: فقر شدید, بیكار,ی‎ كودكان‎‎ بدون مدرسـه‎ و در مـجمـوع احساس‎‎ شدید یاس و ناامید,ی‎ از معضلات‎ اصلی‎ جامعه‎ فلسطینی‎ در دوران‎ اشغال‎ است‎.
 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo