شهید آوینی

وجود بيش‎ از يك‎ ميليون‎‎ بنای تاريخی درايران

رئيس‎ سازمان ميراث فرهنگی گفـت‎: يك‎ ميليون‎ بنای تاريخی در كشور وجود دارد.آقاي بهشتي‎‎ در همايش‎ بين‎المللي خشت‎ خام‎ در يزد گفـت‎30 : هزار از اين‎ بناها شناسايی شده‎ اند و 11 هزار ديگ‎ اين‎ بناها نيز در فهرست‎‎‎ آثار ملی به‎‎ ثبت رسيده است.وي‎‎‎ افزود: امسال‎ براي مرمت‎ بناهـاي تاريخی هزار و 600 كارگاه‎‎ احداث شده اسـت‎ كه‎ با تخصيص‎ 500 ميليارد ريـال‎, بنـاهـای تاريخي‎‎ مرمت‎ مي شوند.آقاي‎‎ بهشتي‎‎ برگزاري همايش‎ بين‎المللي خشت‎ خام‎ در ايران‎ و به‎‎ ويژه در شهريزد را نشان‎‎ از جايگاه‎‎‎ ويژه ايران در استفاده از اين‎ ماده‎ ارزشمند دانست‎‎ و افزود: خشت خام‎ با استفاده‎‎ از فناوريهای جديـد در آينـده بخشی از نياز های بشر را براورده‎ خـواهـد كرد.
وي‎‎ با انتقاد از تفكري كه‎ خشـت‎ خـام‎ را نشانه‎ عقب‎ افتادگي‎‎‎, كهولت‎ و كهنگي مـي داند ابراز اميدواری كرد: برپايی همـايـش‎ بين‎المللی خشت‎ خام‎ بتـوانـد نـوع نگـاه‎ و رفتار را با اثر خشتی تغيير دهد.رئيس‎ سازمان‎ ميراث فـرهـنگی كشـور افزود: استفاده‎‎ از خشت‎ خام‎ در ايـران‎ بـه بيش‎ از 9 هزار سال‎‎ قبل بر می گردد و بـه‎ همين‎‎‎ علت‎ ايرانيـان در اسـتفـاده‎ از ايـن ماده‎‎‎ ارزشمند جايگاه ويژهای دردنيا دارند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo