شهید آوینی

تحسین‎‎‎ شاهكارهای‎ كودكان نقاش‎ ایران درهند

كودكان‎ نقاش‎ ایرانی از مسابقـه‎ و نمایشگاه‎ بین‎المللی‎‎ نقاشی شانكـار هنـد درسال‎ 2003 سه‎‎ نشان‎‎ نقره و 7 نشان افتخار دریافت‎ كردند. به‎ گزارش‎ واحد مركـزی‎ خبـر, در ایـن‎ مسابقه‎‎‎ كه با موضوع آزاد برگزارشـده بـود ملیحه‎‎‎ پورپاك‎ , فائزهكیا هر دو 7 سالـه و آسیه‎‎‎‎ انصار11 ی‎ ساله, سه نشان‎ نقره و همچنین‎ حمیـدرضـا ایجـاز5 ی‎ سـاله‎, الناز مقدس‎ زاده‎‎ 7 ساله, شبنم‎ ابوالقاسمی‎ 8 ساله‎, علیرضا بطایی‎ و الا موسوی‎ هـردو 9 ساله‎‎, شیدا عباسی‎ 11 ساله و نگار افـاضـل‎ 12 ساله‎‎ نشـان‎‎ افـتخـار ایـن مسـابقـه را دریافت‎ كردند. كانون‎‎‎ پرورش‎ فكری‎ كودكان و نوجوانان با ارسال‎ 29 اثر اعضای‎ خود در این‎ رقابت‎ هنری‎ معتبر شركت‎ كرده‎ بود. 

منبع : واحد مرکزی خبر

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo