شهید آوینی

مخالفت‎ با جهاني‎ سازي‎ در پاريس

مخالفان‎ جهانـي‎ سـازي‎ تـظاهـرات‎ گسترده‎ اي‎ در پاريس‎ برپا كردند. به‎‎ گزارش‎ شبكه تلويزيوني‎ يورونيـوز, كنگره‎‎ مردمي‎ اروپا متشكـل‎ از اتحــاديــه اصنـاف‎ و سازمان‎ هاي‎ غيردولتي‎ باتـجـمــع‎ در پـاريـس‎ مخالفت‎ خودرا با جهانـي‎ سـازي‎ اعلام‎ كرد .
اين‎ تشكل‎‎ پارسال هم‎ تظاهرات‎ گستـرده‎ اي‎‎ در ايتاليا در مخالفت‎ با جهانـي‎ سـازي برپا كرده‎ بود. مخالفان‎‎ جهاني‎ سازي‎ اين سيـاســت‎ را سبـب‎ ثروتمند ترشدن‎ كشـورهـاي‎ تــوسـعــه‎ يـافتـه‎ و افزايش‎ فقر دركشـورهـاي‎ درحـال‎ توسعه‎ و فقير مي‎ دانند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo