شهید آوینی
 
آمریکا در صدد جلوگیری از پیشرفت ایران است

رهبر معظم‎ انقلاب‎ اسلامی‎ در نماز جمعه‎‎ پرشكوه صدها هزار نفراز مردم‎ مومن‎ و روزه‎دار تهران‎ در مصلای‎ امام‎ خمینی‎, بـا اشاره‎‎ به ترسیم‎‎ چشمانـداز منـطقی‎, واقـع‎ بینانه‎‎ و درخشان‎ 20 سال‎ آینده كشور تاكید كردند: امریكا با تلـاش‎ بـرای‎ اسـتحـالـه‎ فرهنگی‎‎ و سیاسی ملت‎ ایـران‎ , در صـدد شكست‎‎ نظام‎ اسلامی‎ و جلوگیری‎ از پیشـرفـت ملت‎‎ بزرگ‎ ایران‎ است امابا هوشیاری‎ همگانی‎ مردم‎ و مسئولان‎, راه‎ بجایی‎ نخواهد برد. .


.


به‎‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر, حضرت‎‎ آیت الله خامنه‎‎‎ای‎ در خطبه دوم‎ اولین‎ نماز جـمعـه مصلای‎ تهران‎ چشم‎انداز 20 سال‎ آینده‎ جمهوری‎ اسلامی‎ ایران‎ را مبنای‎ سیاسـتگـذاریهـا و برنامه‎ ریزیهای‎ مختلف‎ نـظام‎ بـرشمـردنـد وافزودند: این‎‎ آینده‎‎ روشن و مطلوب‎ كه بـر مبنای‎ واقعیات‎ كشور و جهان‎ و براساس‎ كـار كارشناسی‎‎ و منطقی ترسیم‎ شده‎‎ است‎ بـه فضـل‎ پروردگار و باهمت‎ و تلاش‎ مسئولان‎ و مردم‎ محقق‎ خواهد شد. .
ایشان‎ زیرساخت‎ های‎‎ محكم‎ كشور را, مبنـای حركـت‎ بسـوی‎‎ آینـده‎‎ای روشـن‎ و پیشـرفتـه خواندند و خاطرنشـان‎ كـردنـد: علـاوه‎ بـر پیشرفتهای‎ زیربنایی‎, فراهم‎ شـدن‎ زمینـه‎ بروز استعدادهای‎ جوانان‎ كشور و دستیـابی‎ دانشمندان‎‎‎ جوان ایران عزیز به‎ فناوریهـای‎ پیشرفته‎‎, مهمترین‎ زیرسـاختی‎ اسـت‎ كـه دستیابی‎ به‎‎‎ آینده روشـن‎ تـرسیـم‎ شـده را امكان‎ پذیر می‎ سازد. .
ایشان‎‎‎ نقش‎ جوانان مومن و حزب‎اللهی‎ را در پیشرفتهای‎ علمی‎, مورد توجه‎ قرار دادنـد و افزودند: بسیاری‎‎ از كارهای برجسته‎ علمی‎ كشور درمحیط هایی‎ سرشار از معنویت‎ و ذكر پروردگار صورت‎‎ گرفته‎‎‎ است كه این‎مسئله, بسیار با ارزش‎ است‎. .
رهبر معظم‎ انقلاب‎ اسلامی‎ بـا اشـاره‎‎ بـه سخنان‎ اخیر مقامـات‎ امـریكـایی‎ در مـورد دمكراسی‎ در منطقه‎‎, افزودند: كـارنـامـه سیاه‎ دولت‎‎ استكباری‎ امریكا در حمایـت از رژیمهای‎‎ دیكتاتوری و مستبد و اقدامات‎ ضـد مردمی‎‎ این‎‎ رژیم‎ در مناطقی همچـون عـراق‎ و افغانستان‎ ماهیت‎ حقیقی‎ اینگونه‎ حـرفهـای‎ گستاخانه‎ مقامات‎ امریكایی‎ را برای‎ ملتهـا روشن‎ كرده‎ است‎. .
ایشان‎ با اشاره‎‎ به ناكامی‎ دولت‎ امریكـا در افغانستان‎‎ و عراق‎ افزودند: اشغالگران , دیكتاتور عراق‎ یعنی‎ صدام‎ را برداشتنـد و بجای‎‎‎ او یك‎ دیكتاتور بیگانه‎ و امریكایی گذاشتند و با سركوب‎ و كشتار و بی‎‎ اعتنایی به‎ خواست‎ مردم‎ عراق‎ سعی‎ كردند اهداف‎ خـود را در این‎ كشورمحقق‎ سازند اما هر روز از ملت‎ عراق‎ تو دهنی‎‎ می خورند. .


حضرت‎‎ ایت الله‎‎‎‎ خامنه اي‎ بـا اشـاره بـه اذعان‎ مقامات‎ امریكایی‎‎ به‎‎ بی نتیجـه بودن‎ حمله‎‎ نـظامی‎ افـزودنـد: اگـرچـه در حرفهای‎ امریكایی‎‎ ها , همچنان‎ نوعی غـرور بچشم‎ می‎ خورد اما عمق‎ حرفهای‎ آنها, نشـان‎ می‎‎ دهد كه‎‎ ضرباتی كه از مردم‎ افغانستان‎ و عراق‎ خورده‎‎اند, ضربات‎‎ موثری‎ بوده است. .
رهبر معظم‎ انقلاب‎ اسلامی‎ در تبیین‎ نـقشـه‎ امریكا بـرای‎ رویـارویی‎ بـا ملـت‎ ایـران‎ خاطرنشان‎ كردند: حملـه‎‎‎ بـه عـراق‎ نتیجـه مطلوب‎ را برای‎ آمریكا بهمـراه‎‎ نیـاورده است‎‎ بنابراین‎ طبیعی‎‎ است كه‎ تهاجم‎ نظامی به‎ ایران‎‎‎ بزرگ‎ و ملت‎ شجاع و مومن ایران, به‎‎ شكست‎ سنگین‎‎ تری‎ منجر خواهد شد به همین علت‎ امریكاییها امروز تلاش‎ می‎ كـننـد بـا استحاله‎‎ ملت‎ و مسئولین‎‎ ایران بـه اهـداف‎ خود برسند. .
ایشان‎‎‎ افزودند: دشمن با دو جریان استحاله‎ فرهنگی‎‎‎ و سیاسی تلاش‎ میكند كه‎ ابتدا ملـت‎ ایران‎‎ را به‎ آرمان ها و عقایدش‎ بی‎ اعتنـا كند تا بعد بتواند با تكیه‎ بر عـوامـل‎ و مزدوران‎ خود, زمینه‎‎ بازگشت‎ سیطره امریكـا به‎ این‎ كشور را فراهم‎ سازد. .
حضرت‎‎ ایتالله‎‎ خامنها,ی‎‎ تلاش‎ بـرای ایجـاد اختلاف‎ میان‎ جناحهایی‎ كـه‎ از دل‎ انـقلـاب‎ بوجود آمده‎اند, ایجاد چالش‎ و فضای‎ تشنـج‎ بر سر مسائل‎ غیرواقعی‎‎ و بی اهـمیـت‎ و ایجاد اختلـاف‎ در مـورد مسـلمـات‎ نـظام‎ اسلامی‎‎ از جمله‎‎ قانون‎ اساسی را از جمله خطوط اصلی‎ نـقشـه‎ امـریكـا در ایـران‎ برشمردند و افزودند: سالها قبل‎ گفته‎ شـد كه‎‎‎ برخی‎ روزنامهها پایگاهامریكا هستند و امروز خود امریكایی‎ ها با اعلـام‎ تلـاش‎ برای‎ تقویت‎ برخی‎‎ روزنامـه‎هـا, حتی اگـر چنین‎ روزنامه‎‎‎ای‎ نداشته باشند عملا بـه این‎ نقشه‎ اعتراف‎ می‎ كنند. .
ایشان‎, ترویج‎ لاابالیگری‎ و بی‎‎اعتنایی بـه‎ انضباط و اخلاق‎ دینی‎ در میان‎‎ جـوانـان را از دیگر خطوط نقشه‎ امریكا خواندند و با اشاره‎‎ به لزوم‎ هوشیاری‎ جوانان‎‎ و مسئولـان آموزش‎‎ و پرورش و دیگر دستگاه‎ ها درمقابل‎ این‎‎ خط دشمن تاكید كردند: امروز هـر كسی‎ كه‎‎ به عقب‎ ماندگی‎‎علمی كشور كمك‎ كنـد, هـر عنصری‎‎ كه‎‎‎‎ در راه خدمت‎ قوای سـه گـانـه مردم‎, كارشكنی‎‎ نماید, هر كسی كه‎ افكار و نظریات‎ امریكاییها را در روزنـامـه‎هـا و تریبون‎ ها مطرح‎ كنـد و هـر فـردی‎ كـه‎ بـا شایعه‎‎ و تهمت‎ زنی‎‎به جنگ‎ روانی دشمن‎ بـر ضد ملت‎ ایران‎ و نظام‎ اسلامی‎ كمك‎ نمـایـد, عملادر خدمت‎‎ امریكاست. .
رهبر معظم‎ انقلاب‎ مقاومت‎ در مقابل‎ جریـان‎ سازی‎ سیاسی‎‎ و فرهنگی امریكا را راه‎ صحیـح‎ مبارزه‎ با امریكا بر شمردند و افـزودنـد: امام‎‎ راحل‎‎ عظیمالشان‎, سالها قبل فرمودند امریكا در افكـار عمـومی‎ جهـان‎ اسلـام‎ , منفورترین‎ رژیم‎‎ عالـم اسـت‎ و امـروز نیـز همچون‎ گذشته‎ رئیس‎‎ جمهور امـریكـا و رئیـس رژیم‎‎ صهیونیستی‎, منفورترین‎ اشخاص‎ عـالـم در افكار عمومی‎ جهان‎ اسلامند. .
حضرت‎‎ ایتالله‎‎‎ خامنه اي‎ در خطبه عربی‎ نمـاز با اشاره‎‎‎‎ به جمعه آینـده روزجهـانی‎ قـدس‎ افزودند: ملت‎ فلسطین‎ با انتفاضـه‎ مبـارك‎ خود, دشمن‎ صهیونیستی‎ را عـاجـز كـرده‎ و مسلمـانـان‎‎‎ جهـان نیـز در روز قـدس‎ ضمـن اعلام‎‎حمایت‎‎ از این‎‎ ملت مظلوم, به‎ دشمنـان اسلام‎ نشان‎‎ خواهند داد كه‎‎ مسئله فلسطیـن, مسئله‎ اصلی‎ جهان‎‎ اسلام‎ است‎ و مسـلمـانـان هیچگاه‎ مردم‎‎ مظلوم فـلسـطیـن‎ را فـرامـوش‎ نخواهند كرد. .
.
رهبر معظم‎ انقلاب‎ اسلامی‎ در خـطبـه‎ اول‎ نماز جمعه‎‎ مهمترین‎‎ شـاخصـه دوران حكـومـت‎ حضرت‎‎ علی‎ علیه‎السلام‎ را عدالت برشمردند و خاطر نشان‎ كردند: تمام‎ مشكلاتی‎ كـه‎ در دوران‎‎ حكومت‎‎ ان حضرت بوجـود امـد همـه‎ ناشی‎ از پافشاری‎ حضرت‎ امیرالمومنین‎ ( ع) بر اجرای‎ عدالت‎ بود. .
ایشان‎‎ كوتاه‎ نیامدن در اجـرای‎ عـدالـت‎ را بزرگترین‎‎‎ درس‎ آن حضرت‎ براي‎ مسلمانان و شیعیـان‎ و نـظام‎ اسلـامـي‎ دانسـتنـد و افزودند: حضرت‎ امیرالمومنین‎‎ (ع) در دوران حكومت‎ خود با سه‎‎ گروه ناكثیـن‎‎, مـارقیـن وقاسطین‎‎‎ درگیر شـدنـد كـه‎ در ایـن میـان قاسطین‎ كه‎ ظلم‎‎ و ستم مبناي‎‎ حكومت‎ داری انان‎ بود از هر سه‎‎ گروه خطرناكتر بـودنـد زیرا ارزش‎ عدالت‎ وعمل‎‎ به‎‎ عدل را بهیچ‎ وجه قبول‎ نداشتند. .
.
حضرت‎‎ ایتالله‎‎ خامنهاي‎ از جریان‎‎ ناكثیـن و پیمان‎‎‎‎‎ شكنان بعنوان همـرزمـان و دوستـان قدیمي‎‎ حضرت‎‎ علی ( ع) كه‎ در مقابل‎ عدالـت ان‎ حضرت‎‎ طاقت نیـاوردنـد یـاد كـردنـد و افزودند: مارقین‎ هم‎ گروهي‎‎ افراطی و متعصب‎ و داراي‎ ظواهر دیني‎‎ بودند كه‎ اعتقاد دینی آنان‎ براساس‎ معرفت‎ و همـراه‎ بـا عـمـق‎ و ریشه‎‎ نبود كـه در ایـن‎‎‎ دوران منـافقیـن, نمونه‎ این‎‎ جریان بشمارمي‎ روند. .
مقام‎‎ معظم رهبري‎‎‎ مبنـای حكـومتـي‎ و فكـری گروه‎‎ قاسطیـن‎ را مقـابلـه بـا عـدالـت‎ دانستند و خاطرنشان‎‎‎ كردند: این جریـان در زمان‎‎ حكومت‎‎ حضرتعلي‎‎(ع) مسائلی هـمچـون حمایت‎ از صحابه‎‎ و یا شوراي‎ صحـابـه را مطرح‎ كردند تـا در مقـابـل‎ عـدالـت‎ علـوي‎ بایستند. .
.
حضرت‎‎ ایت الله‎‎ خامنها,ي‎‎ نظام‎ استكبـاری و در راس‎ آن‎‎‎ امریكا را همسان گروه‎ قاسطیـن و ظالـمیـن‎‎ در زمـان حضـرت‎ علــي‎ (ع) برشمردند و تاكید كردند: نظام‎ استـكبـاري‎ كه‎‎ بهیچ‎ وجه ارزش‎ عدالت‎ را قبول‎ نـدارد و قائل‎ به‎ مبناي‎ عدالت‎‎ نیست با مـطرح‎ كـردن‎ شعارهایي‎‎ همچون‎‎ دموكراسی و حقوق‎ انسـان تلاش‎‎ دارد در مقابل‎ ارزش عدالت‎ بایستد. .
ایشان‎ نظام‎ اسلامـي‎ را ادامـه‎‎‎ دهنـده راه حضرت‎‎ امیرالمومنین‎ ( ع) براي‎‎ اجرای عدالت دانستند و افزودند: ما در نظام‎ اسلامـي‎ ادعاي‎‎ اجرای كامل‎ عدالت‎ را نداریم‎ بلكـه‎ رسالت‎‎ نظام‎ اسلامي‎, ادامه‎ مسیر عدالـت علوي‎‎ و تلاش‎ برای تامین‎ عدالت‎ در جـامعـه‎ است‎. .
حضرت‎‎ ایت الله‎‎‎ خامنهاي‎ با تاكید براینكـه عدالت‎ باید شعار نظام‎ اسلـامـي‎ و محـور تمام‎‎ فعالیت‎ هاي‎ نظام قرار گیرد خاطرنشان‎ كردند: برهمین‎ اساس‎ باید در تمام‎ برنامه‎ ریـزیهـا و چشـم‎ انـداز كشـور, عـدالــت‎ محورباشد و این‎‎ مهمترین مسئله‎ مورد نیـاز امروز جامعه‎ مي‎ باشد. .
رهبر معظم‎ انقلاب‎ اسلامـي‎ هـمچـنیـن‎ بـا اشاره‎‎ به لیالي‎ قدر و اهمیت‎ و ارزش‎ ایـن‎ لیالي‎ در قران‎ و احادیث, مردم‎ را به‎ كسب‎ امادگي‎‎ روحانی و معنوي‎‎ جهت‎ بهره‎بـرداری هر چه‎‎ بیشتر از بركات‎ این‎ لیالي‎ توصیه كردند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo