شهید آوینی

بزرگداشت‎ جمالزاده‎‎ ،نویسنده معاصر

به‎ مناسبت‎‎ سالروز درگذشت محمدعلی‎ جمالزاده‎‎, نویسنده معاصر, مراسمی‎ در تـالار كمال‎ دانـشكـده‎ ادبیـات‎ و علـوم‎ انسـانی‎ دانشگاه‎ تهران‎ برگزار شد. جمالزاده‎‎,نویسنده , پژوهشگر و مترجـم‎ كه‎‎ از او با عنوان‎‎ ( پدر داستانكـوتـاه ) یاد می‎شود, خالق‎ 50 اثر و 200 مقالـه‎‎ بـه زبان‎‎ فارسی‎ درباره‎ فرهنگ‎ و مسائل‎ ایـران, آثاری‎‎ در زمینه‎هـای پـژوهشی‎‎, داستـانی سیاسی‎‎ واجتماعی, ترجمه‎‎ و خاطره است‎. محمد علی‎ جمـالـزاده‎17 , آبـان‎ سـال‎ 1376 در سن‎ 106 سالگی‎ در ژنو درگذشت‎. رییس‎ دانشكده‎ ادبیات‎ وعلوم‎ انسـانی‎ دانشگاه‎‎ تهران‎‎ در این نشست‎‎ گفت: آنچهآثار جمالزاده‎ را درتاریخ‎ ادبیات‎ ماندگار كرد, سبك‎ نگارش‎ وی‎ در استفاده‎‎از كلمات‎ عامیانه و قابل‎ فهم‎‎ برای‎ اكثریت‎ مردم بود. وی‎ از جمالزاده‎ با عنوان‎ یـك‎ الگـو برای‎ دانشجویان‎ ادبیات‎ یاد كرد و افـزود: جمالزاده‎‎ با وجود مشكلات‎ فراوان‎‎ بـه زبـان های‎ عربی‎‎, فرانسه‎ و آلمانی تسلط داشت‎. افخمی‎ گفت‎: جمالزاده‎‎‎ نویسندهای‎ بذله گو, خوش‎ ذوق‎‎, دقیق و وقت‎ شناس‎ بود. این‎‎ نویسنده‎‎ نه تنها در داستان نویسی‎ پرقدرت‎‎ بود بلكه‎‎ در عرصه سیاست ومبارزاتی‎ كه‎ برای‎‎‎ آزادی ایران‎‎‎ در زمان وی در جریان بود هم‎ نقش‎ داشت‎. وی‎ بااشاره‎‎ به كتابهایی‎‎ همچون‎ :یكی بود یكی‎ نبود, دشمن‎‎ ملت‎ ,فرهنگ‎ تـركمـن و خاطرات‎, آثار جمالزاده‎ را جـزو كتـابهـای‎ مشهور و ماندگار در ادبیات‎ ایران‎ خواند. استاد تاریخ‎ دانشكده‎ ادبیات‎ و علـوم‎ انسانی‎ هم‎ در این‎نشسـت‎‎, گفـت: جمـالـزاده‎ علاوه‎‎ براینكه پیشرو در داستان‎ نویسی‎ است‎, به‎ عنوان‎ مورخ‎ و پژوهشگر نیز مطرح‎ است‎. وی‎ حجم‎ عظیمی‎ از آثارجمالزاده‎ را در زمره‎ تحقیقات‎ ایرانی‎‎ و مسائل‎ ایرانشناسی برشمرد و گفت‎: آثـار جمـالـزاده‎‎ در حـوزه تحقیقات‎ تاریخی‎‎ شامل‎ آثار ادبی و داستـان‎ های‎‎ كوتاه‎‎‎ است‎‎ كه به نوعی‎, با واقعیتهـای جامعه‎‎‎ زمان‎ جمالزاده در رابطه تـنگـاتنـگ‎ است‎‎ و از این‎‎ جهت این آثار بـرای‎ پـژوهـش‎ تاریخی‎ اهمیت‎ دارد. معاون‎ آموزشی‎ دانشكده‎ ادبیات‎ نیز در این‎‎ مراسم‎, از جمالزاده‎ با عنوان یـك‎ صـف‎ شكن‎ یاد كرد و گفت‎: جمالزاده‎‎ در زمانی‎ به حیات‎ فرهنگی‎ خود مشغول‎ بود كه‎ سبـك‎ رایـج‎ فاضلانه‎‎ و منشی‎ گرایانه بود و او در ایــن‎ فضا با رویكرد به‎‎‎ سبك‎ عامیانه و ساده, صف‎ شكنی‎ كرد.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo