شهید آوینی
 
ماه‎‎ مبارك‎ رمضان‎ در فرانسه

5 میلیون‎‎ مسلمان در فـرانسـه‎‎ بـه استقبال‎ ماه‎ مبارك‎ رمضان‎ رفتند. به‎‎ گزارش‎ تلویزیون‎‎ العربیـه, مسـلمـانـان آفریقایی‎ , عرب‎‎ و تـرك‎ از شـرق‎ و غـرب در فرانسه‎ با نزدیك‎ شـدن‎‎ زمـان افـطار بـرای‎ فراهم‎ كردن‎ نیازهای‎ خـود از جـملـه‎ مـواد غذایی‎‎‎ راهی بازارهای‎ پاریس‎ می شوند. برخی‎‎ موسسه‎‎ های‎ خیریه اسلامی در ایـن‎ شهـر به‎‎ صدها روزه دار فقیر افطاری‎ می‎دهند. رئیس‎ موسسه‎‎‎ خیریه اسلامی‎ گفت‎: این‎ مـوسسـه خیریه‎‎ از همه مردم‎ در ادیان‎ و تبعیت‎ هـای‎ مختلف‎ استقبال‎ می‎كنـد و هـمچـنیـن‎ افـراد داوطلـب‎ از همـه‎ ادیـان‎ بـا مـا هـمكـاری‎ می‎ كنند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo