شهید آوینی
 
ديدار مسئولان‎ نظام‎ با رهبري‎

 دستاوردهاي‎‎ ايران در دانش‎ هسته‎اي بسيار برجسته‎ است‎ و هيچ‎ كسي‎ حق‎ نـدارد از اين‎‎ دستاورد بزرگ‎ ملت‎ ايران صرف‎ نظر كند.

به‎گزارش‎ واحد مركزي‎ خبر, رهبرمعظم‎ انقلاب‎ اسلامي‎ عصر ديروز در ديدار مسئولان‎ نظام‎ با ايشان‎‎‎‎ ضمن بيان اين مطلب‎ علل‎ تصميم‎ گيـري‎ اخير جمهـوري‎ اسـلامـي‎ ايـران‎ را در قبـال‎ پروتكل‎ الحاقي‎ تبيين‎ كردند و گفتند: آنچه‎ اتفاق‎ افتاد كاري‎‎‎ درست‎ وتدبيري براي درهم‎ شكستن‎ توطئه‎ آمريكا و صهيونيست‎هـا بـود و اگر طرف‎هاي‎ گفتگو با ما, يا مراكـز قـدرت‎ جهاني‎‎ زياده‎‎‎ خواهي كنند وما به اين‎ نتيجه برسيم‎‎ كه‎‎ به منافع‎ كشور و ارزشهـاي‎ نـظام بخواهد خدشه‎ وارد مي‎شود بدون‎ هيچ‎ ترديـدي‎ اين‎ روند را قطع‎ خواهيم‎ كرد.
حضرت‎‎ آيت الله‎‎ خامنـه اي‎ در تشـريـح‎ علـل‎ تصميم‎‎ گيري‎ اخيـر نـظام اسـلامـي‎ بـه‎ تلاش‎ صهيونيست‎‎ ها و دولت آمريكـا بـراي‎ ايجـاد اجماعي‎‎ جهاني برضد ايران‎ اشاره‎ كـردنـد و افزودند: جامعه‎ جهاني‎‎ از سـلاح‎ اتمـي بيـم‎ دارد و دشمنان‎‎ قسم‎‎ خورده‎ اسلام وملت‎ ايران باتوجه‎‎‎ به اين‎‎ مسئله, افكار عمومي‎ جهان و بسياري‎ از دولت‎ها را با طرح‎ شعار دروغيـن‎ تلاش‎ ايران‎ براي‎‎ دستيابي‎ به‎‎ سلاح‎ هـستـه اي حساس‎ كردند وبه‎ هدف‎ خود يعني‎‎ ايجاداجماعي بين‎‎ المللي‎‎ برضد جمهوري‎ اسلاميايران نزديك‎ شدند به‎ همين‎ علت‎‎ نظام‎ اسلامي‎ با درايـت و تدبير, روشي‎ را انتخاب‎ كرد تاعلاوه‎ بر حفظ فناوري‎‎‎‎ هسته‎‎ ا, ي فعاليت‎هاي هسته اي خـود را درمعرض‎ بازديد قراردهد و به‎‎ اين‎ وسيله تبليغات‎‎ دروغ آمريكايي‎ ها و صهيونيست هـا را افشا كند.
رهبرمعظم‎ انقلاب‎ اسلامي‎ دستاوردهـاي‎ ايـران‎ در دانش‎ هسته‎‎ اي‎ را بسيار برجسته خواندند و با تاكيدبر اينكه‎ هيچ‎‎ كس‎ و هيچ دستگاهي‎ حق‎ ندارد از اين‎‎ دستاورد بزرگ‎ ملت‎ ايران صرف‎ نظر كند خاطرنشان‎ كـردنـد: اگـر كسـي‎ بخواهد با جمهوري‎ اسلامي‎ ايران‎ در زمـينـه‎ فعاليت‎هاي‎‎ صلح‎ آميز هسته‎ اي وارد چالـش‎ شود يا درامور داخلي‎ مادخالت‎ كند قطعا تو دهني‎‎ خواهد خورد, زيرا نظام‎ اسلامي در اين‎ زمينه‎ حتي‎‎ يك‎ قدم‎ عقب‎ نشيني نخواهد كرد.
رهبر فرزانه‎‎‎ انقلاب‎ اسلامي‎ بااشاره به روند گفتگوي‎‎ ايران‎ با طرف‎هاي اروپايي‎ گفـتنـد: اگر كار به‎‎ همين‎ منوال‎ پيـش‎ رود مسـئلـه ادامه‎ خواهد يافت‎, اما اگر طرفهاي‎ گفتگـو با ما يا دشمنان‎‎ ايران و مراكزقدرت‎ جهاني‎ فزون‎ طلبي‎ كنند و بخواهند قدم‎‎ به‎ قدم جلو بيايند همه‎‎ چيز به هم‎ خواهد ريخت‎.
رهبر معظم‎‎ انقلاب‎ اسلامي‎ طرز فكري‎ كه‎ اقدام اخير را نوعي‎‎ تسليم‎ ميداند غيرمنطبـق‎ بـا واقعيات‎‎ برشمردند و تاكيد كردنـد: حـركـت اخير يك‎‎‎ كار سياسي‎, ديپلماتيك و يك گفتگو و قرارداد بود و هيچ‎ تسليمـي‎ در آن‎ وجـود ندارد.
مقام‎‎ معظم رهبري‎ همچـنيـن‎ ديـدگـاهـي‎ كـه‎ انفعال‎‎ را مقابل دشمن‎ توصيه‎ مي‎ كند, كاملا رد و تصريح‎ كردند: دشمنان‎ نـظام‎ در خيـال‎ خام‎ خود تصورنكنند كه‎ جمهوري‎ اسلامي‎ ايران‎ گير افتاده‎‎‎ است‎ زيرا در ادامه حركتـي‎ كـه انجام‎‎ داده‎‎‎ ايم در هر نقطه اي‎ كه احسـاس‎ كنيم‎‎ منافع‎ ايران‎‎ و ارزش‎ هاي‎ نظام مـمكـن است‎ خدشه‎‎ دار شود بدون‎‎ هيچ‎ ترديدي‎ به اين حركت‎ خاتمه‎ خواهيم‎ داد.


حضرت‎‎ آيت الله‎‎‎‎‎ خامنه اي‎ بااشاره به اينكه ما بايد راه‎هاي‎ مسالمت‎‎ آميز و توام‎ باعزت جمهوري‎‎‎‎ اسلامي‎ را بـراي حفـظ فنـاوري هـاي هسته‎‎‎ اي‎ طي‎‎‎‎ كنيم‎ دغدغه و بيتابي گروههايي از دانشجويان‎ ومردم‎‎ را درقبال‎ تصميم اخير جمهوري‎ اسلامي‎ ايران‎‎ نشان دهنـده‎ حسـاسيـت‎ بالاي‎ جامعه‎ درمـورد عـزت‎ و اسـتقـلال‎ ملـي‎ برشمردند و درعين‎‎ حال‎ تاكيد كردنـد: ايـن مسئله‎‎ نبايد وسيله اي‎‎ براي ايجاد اختلاف‎ و دو دستگي‎ شود كه‎‎ دراين‎‎ زمـينـه نخـبگـان, مسئولان‎‎, مطبوعات‎, نمايندگان مجلس‎ , ائمـه‎ جمعه‎‎‎ وكساني‎‎ كه به تريبون‎ها دسترسي دارند مسئوليت‎‎ بسيار سنگيني‎ خواهند داشت.
رهبر فرزانه‎ انقلاب‎ اسلامي‎ خاطرنشان‎ كردند: كاري‎ كه‎‎ دولت‎‎ مي‎ كند مقدمه است و براساس‎ قانون‎ تصميم‎ گيري‎ نهايي‎ در مورد پـروتكـل‎ الحاقي‎ برعهده‎‎ مجلس‎ است‎ ضمن‎ آنكه شـوراي‎ نگهبان‎‎ نيز مانند هر قرارداد ديگري‎ آن را باشرع و قانون‎ اساسي‎ مطابقت‎ خواهد داد.
رهبر معظم‎ انقلاب‎ با تشكر از دقت‎ و زحماتي‎ كه‎ آقاي‎‎ خاتمي‎‎ رئيس‎ جمهور, آقاي روحـانـي دبير شوراي‎ عالي‎‎ امنيت‎ ملي و ديگر مسئولان‎ تصميم‎‎ گيري‎ اخير انجام داده‎ اند افزودند: تاكنون‎ كاري‎ برخلاف‎ مبانـي‎ و اصـول‎ انجـام‎ نشده‎‎ است‎, ضمن‎ آنكه هرجا احساس‎ كنم‎ برخلاف‎ ضوابط و جهت‎ گيري‎‎هاي نظام‎ و اهداف‎ انقلاب‎, قدمي‎‎ برداشته‎ ميشود جلوي‎ آن‎راخواهم‎ گرفت‎.
حضرت‎‎‎ آيت الله‎‎‎ خامنه اي‎ اراده وايمان‎ ملت ايران‎ را سلاحي‎‎ قوي‎تر از سلاح‎ اتمي خواندند و خـاطرنشـان‎‎ كـردنـد: طرفهـاي‎ ايـران در گفتگوهاي‎ اخير بايد ايـن‎ واقـعيـت‎ را درك‎ كنند كه‎‎ اين‎ مردم‎‎ با دولت‎ و نظام همراه و همدلند و خود را سرباز نـظام‎ مـي‎ داننـد, بنابراين‎ اروپائي‎‎ها و غير اروپائيها گـول‎ ورشكستگان‎‎ سياسي‎‎ داخلـي و مـطرودان امـام‎ راحل‎ "ره‎‎" و انقلاب‎ و مردم‎ را نخورند و به دروغهاي‎‎ كساني‎‎ كه‎ تاثيرشان‎ در فضاي عمومي ايران‎‎ نزديك‎ صفر است‎ دلشان را خوش‎ نكنند.
رهبرفرزانه‎‎ انقلاب‎ اسلامي‎ درهمين‎ زمينه بـا اشاره‎‎ به خرسندي‎ برخـي‎ عنـاصـر مـطرود از تهديدهاي‎ آمريكاو صهيونيست‎ ها برضد ايران‎ افزودند: تا وقتي‎‎ اين‎‎ ورشكستگـان سيـاسـي شرارت‎ نكنند نظام‎ با آنها كاري‎ ندارد اما در غيراين‎ صورت‎ با آنها برخورد قـانـونـي‎ صورت‎‎ خواهد گرفت.
رهبرمعظم‎ انقلاب‎ اسلامي‎ با اشاره‎‎ به مـوضـع‎ برخي‎ كشورها درباره‎‎ اينكه لازم‎ نيست‎ ايران‎ سوخت‎ هسته‎ اي‎ توليد كنـد افـزودنـد: ايـن‎ كشورها در واقع‎ مي‎كوشند با در دست‎ گرفتـن‎ روندتامين‎ سوخت‎ هسته‎‎ اي‎ موردنياز نيروگاه كشورمان‎‎‎, ايران وايراني‎ را گروگان بگيرند و به‎ اين‎ شكل‎ بر جمهوري‎ اسلامي‎ فشـار وارد كنند اما ما زير بار اين‎ حرف‎ نمي‎ رويـم‎ و با استناد به‎ مقررات‎‎ بين‎ المللـي‎, سـوخـت هسته‎‎‎ اي‎ مورد نياز نيروگاه را با تكيه بر دانشمندان‎‎ و متخصصان داخلي‎ توليد خواهيـم‎ كرد.
رهبرمعظم‎ انقلاب‎ اسلامي‎ در بخـش‎ ديگـري‎ از سخنانشان‎ تشويق‎ مردم‎ به‎ شركت‎‎ درانتخابـات هفتمين‎‎ دوره‎‎ مجلس‎ را وظيفه مسئولان دولت‎, نمايندگان‎‎ مجلس‎ و ديگر مسئولان خواندنـد و خاطرنشان‎‎ كردند: مسئولاني‎ كه‎ خود را اميـن نظام‎‎ مي‎ دانند بايد براساس‎ مصالح‎ آن‎ هـم سخن‎ بگويند.
رهبرفرزانه‎ انقلاب‎ اسلامي‎ با تاكيد بر لزوم‎ برگزاري‎ انتخاباتي‎ آزاد, سالـم‎ و مـطابـق‎ قانون‎‎ افزودند: مردم‎ وجوانان ما بسيارخوب‎ و فهيم‎ هستند وهمچون‎ 23 انتخابات‎ قبلي‎ در انتخابات‎‎ مجلس‎ هم‎‎ شركت مي‎ كنند, مهم اين‎ است‎ كه‎ مسئولان‎ با رفتار احترام‎ آميـز بـا مردم‎ و خدمت‎ به‎ آنها, فضاي‎ شوق‎ انگيـز را براي‎‎ برگزاري انتخابات‎ پرشور آماده‎ كنند.
حضرت‎‎ آيت الله‎‎‎ خامنه اي‎ همچنين‎ ماه مبارك‎ رمضان‎ را فرصتي‎‎ قيمتي براي‎‎ رعايـت‎ تقـواي الهي‎ برشمردند وتصريح‎ كردند:تقواي‎ مسئولان‎ بايد در رفتار آنها و در عـرصـه‎‎ عمـل‎ بـه مسئوليت‎هاي‎ اجتماعي‎‎, آبادكردن‎ زندگي دنيا و آخرت‎ مردم‎ و دنبال‎ كـردن‎ اهـداف‎ انقـلاب‎ بروز يابد.
رهبر فرزانه‎ انقلاب‎ اسلامي‎‎ پرهيز از همراهي و هم‎‎ جهتي‎‎ با دشمنان‎ انقلاب‎ و نظام اسلامـي را از ديگر نشانه‎ هاي‎ وجود تقوا درمسئولان‎ خواندند و افزودند: مسئولان‎‎ و مديران نظام‎ بايد از هر حركتي‎ كه‎ با مواضع‎ دشمن‎ همسـو باشد كاملا پرهيز كنند.
حضرت‎‎‎ آيت الله‎‎ خامنه اي‎ رعايت قانون‎اساسي‎ و تخطي‎ نكردن‎‎ از حدودي‎‎ را كه‎ قوانين براي مسئولان‎ و دستگاهها مشخص‎ كرده‎ اند از ديگر زمينه‎هاي‎ بروز تقوا در مسئولان‎‎ بيان كردند و گفتند: رعايت‎ نكردن‎‎ حدود قانون به‎ فساد مالي‎ يـا تعارض‎ و اختلاف‎ دستگاه‎ها مـنجـر مي‎ شود و همه‎ بايد از آن‎ پرهيز كنند.

دراين‎ ديدار پيش‎ از بيـانـات‎ مقـام‎‎ معـظم رهبر,ي‎ رئيس‎ جمهور باتبريك‎ فرا رسيدن‎ ماه‎ مبارك‎ رمضان‎ گفت‎: امروز كشور در آستـانـه‎ جهشي‎ بزرگ‎ قرار گرفته‎‎‎‎ و جامعـه بـه درجـه بلوغ خود نزديك‎ شـده‎ است‎ و بر همين‎ اساس‎ مهمترين‎ وظيفه‎‎‎ تلاش‎ براي‎ استفاده از همـه ظرفيت‎‎‎ ها درجهت زمينه‎ سازي‎ پيشرفت سريعتر درهمه‎‎ عرصه هاست‎.
آقاي‎‎‎ خاتمي‎ با اشاره‎‎ به تهديدهاي فرا روي ملت‎‎‎ ايران‎‎ و نظام‎ اسلامي‎ گفت: دشمنان ملـت ايران‎ و در راس‎ آنها آمريكا و اسرائيـل‎, همواره‎‎ مي‎كوشند تا به شكل‎هاي‎‎ مختلف‎ جلـوي پيشرفت‎‎ نظام‎ اسلامي‎ ايران‎ و موفقيت الگـوي‎ مردم‎ سالاري‎ ديني‎ درايران‎ شوند و هياهو كه‎ جنجال‎هاي‎‎‎ اخير درزمينه‎‎ فنـاوري هـستـه اي ايران‎‎ نيز در همين جهت‎‎ است.
رئيس‎ شوراي‎ عالي‎‎ امنيت‎‎ ملي جهت ديگر اين‎ هياهو و جنجال‎ را به‎ اثبـات‎ رسيـدن‎‎ تـوان جمهوري‎ اسلامي‎ ايـران‎ در دفـاع از حقـوق‎ و امنيت‎ كشور و تامين‎‎ مصالح‎ ملي‎ درعين حفـظ حرمت‎‎ و عزت ملي‎ برشمرد وافزود: دشمنان‎ در توئطه‎‎اي‎ ازقبل‎ طراحي‎‎ شـده, مي خواستند با تبليغات‎ گسترده‎‎ چنين‎‎ القا كنند كه ايـران درصدد دستيابي‎ به‎‎ سلاح‎ هـستـه اي‎ اسـت‎ تـا افكارعمومي‎ جهان‎‎ را برضدكشورمان بشورانند اما با كمك‎ خداوند و كارشناسي‎ و شجاعت‎ در تصميم‎‎ مسيري‎ طي‎ شـد كه‎‎ دشمنان‎ قسم خـورده نظام‎ جمهوري‎ اسلامي‎ نيز به‎ تدبير و درايـت‎ ايران‎ اعتراف‎ كردند.
آقاي‎‎ خاتمي‎ با تاكيد بر ايـنكـه‎ جـمهـوري اسلامي‎‎‎‎ ايران‎ ازلحاظ اخلاقي, ديني و وجداني دنبال‎ سلاح‎ اتمي‎ نبوده‎ و نخواهد بود, گفت‎: جمهوري‎‎ اسلامي‎ ايران‎ درباره‎ امضاي پروتكـل‎ الحاقي‎‎‎‎ نگرانيهايي درمورد امـنيـت‎ ملـي و حيثيت‎‎ ديني‎ خود داشت كه‎ در گفتگوهاي‎ اخير اروپائيان‎‎ و آژانس‎ بين المللي‎‎ انرژي‎ اتمي درباره‎‎ لطمه نخوردن‎‎ اينمسائل‎ تاكيدكردند.
رئيس‎ جمهور همچنين‎ با اشـاره‎‎ بـه تعـليـق‎ داوطلبانه‎ غني‎ سازي‎ اورانيوم‎ گفت‎: باوجود فشار اروپائيان‎ بـراي‎ تـوقـف‎ كـامـل‎ همـه‎ فعاليت‎هاي‎‎‎ مرتبط با غنـي‎ سـاز,ي جـمهـوري اسلامي‎‎ ايران‎‎ با ايستادگي توانست‎ آنـان را وادار كند كه‎‎ تعليق‎ داوطلبانه غنـي‎ سـازي‎ اورانيوم‎ را بپذيرند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo