شهید آوینی
 
بررسي طرح حذف حجاب مدارس دخترانه مستتر در شوراي شهر تهران 

عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراى اسلامي شهر تهران از بررسي طرح حذف حجاب برخي از مدارس دخترانه تهران در اين شورا خبر داد. "منظر خيرحبيبالهي " روز چهارشنبه در گفت وگو با ايرنا افرود : اين طرح هم اكنون در مرحله شناسايي مدارس دخترانه قابل استتار قرار دارد و پس از نتايج نهايي براى تصويب در شورا قرائت خواهد شد. وى افزود : بر اساس اين طرح مدارس دخترانه اى كه قابليت استتار دارند، براى حذف حجاب مدارس (روپوش ) شناسايي و استتار خواهند شد. به گفته وى ، شهردارى و آموزش و پرورش شهر تهران در اجراى اين طرح مصمم هستند و تاكنون نيز180 مدرسه دخترانه توسط آموزش و پرورش استتار و دانش - آموزان بدون حجاب در مدرسه حضور مي يابند. عضو شوراى اسلامي شهرتهران اظهارداشت : مدارس شهر تهران به دليل مشرف بودن به آپارتمان ها و مجتمع هاى گوناگون تجارى و ادارى ،دانش آموزان را مجبور به پوشش حجاب در مدارس كرده است . حبيب الهي تاكيد كرد : فلسفه پوشش حجاب (روپوش ) درمدارسي كه قابليت استتار را دارند، بدون دلايل عقلاني و شرعي است و بايد حذف شود. وى تصريح كرد : متاسفانه دانش آموزان دختر به خاطر فشارهايي كه به آنها در مدارس وارد مي شود، مساله حجاب را نمي فهمند و بلافاصله پس از خروج از مدرسه حجاب خود را رعايت نمي كنند. عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراى اسلامي شهر تهران افزود : آزادى ، جست و خيز و ورزش حق طبيعي دانش آموزان دختر است و اجراى اين طرح آنها را به حقوق طبيعي خود مي رساند. وى توضيح داد : بر اساس آمار نزديك به سه هزار مدرسه در تهران وجود دارد كه نيمي از آنها دخترانه بوده و ما بر روى آنها براى استتار اطراف مدرسه ، در حال بررسي هستيم . وى ابراز اميدوارى كرد : اين طرح در كمترين زمان ممكن و درسال جارى تصويب شود.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo