شهید آوینی

‎ ضیافت‎ نور در حضور رهبر انقلاب‎

تهران‎‎‎‎ ـ قاریان ممتـاز, حـافـظان قـرآن و گروههای‎ جمع‎ خوانی‎ عصر دیـروز بـا حضـور رهبر معظم‎ انقلاب‎ اسلامی‎, محفل‎ ضیافت‎ نـور و انس‎ با قرآن‎ برگزار كردند.
به‎‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر, حضرت‎‎ آیت اللـه خامنه‎‎ای‎ در این‎‎ دیدار كه جمعی‎از استـادان قرآن‎‎ نیز حضـور داشـتنـد, قـرآن را عـلاج‎ دردها و ضعفهای‎ جهان‎ اسـلام‎ خـوانـدنـد و افزودند: ایجاد فضای‎ قـرآنی‎ در جـامعـه‎, دردهــای‎ باطنی‎ فرد و اجتمـاع را درمـان‎ می‎‎ كند, به‎‎ جامعه روشنایی و بـصیـــرت‎ می‎‎‎ بخشد, روحیه‎ عمومی را مضاعف‎ مینماید و ایستادگی‎‎ در برابر زورگویان‎ جهـانی را ممكن‎ می‎ سازد.
ایشان‎ با اشاره‎‎‎ به حـركـت‎ عمـومی‎ رو بـه پیشرفت‎ جامعه‎ ایـران‎‎ در انـس‎ بـاقـرآن, افزودند: اگر قاریان‎‎ با مضمون آیات‎ آشنـا باشند, تلاوت‎ قرآن‎‎ به‎‎ عنوان وسیلهای‎‎ برای ایجاد فضای‎ قرآنی‎ در جامعه‎, تاثیرعمیق‎ تر وبیشتری‎ بر مخاطبان‎ خواهد گذاشت‎.
حضرت‎‎ آیت الله‎‎ خامنه ای‎‎ با ابراز خوشنـودی از اقبال‎‎ روز افزون‎‎ نسـل جـوان كشـور بـه‎ قرآن‎‎‎ افزودند: استادان قرآن, به‎‎ گـونـهای‎ عمل‎ كنند كه‎ قاریان‎‎‎ جوان ضمن تلاوت‎ زیبـا و دلنشین‎‎ آیات‎ الهی‎‎ با مضامیـن قـرآنی نیز عمیقا آشنا شوند.
در پایان‎‎ این مراسم‎ معنوی‎ نمـاز مغـرب‎ و عشا به‎‎‎ امامت‎‎‎ حضرت آیـت اللـه خامنه ای‎ اقامه‎ شد.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo